Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Konkurs na stanowisko dyrektora SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STRACHOCINIE

WÓJT GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI

ogłasza konkurs na stanowisko:

 

D Y R E K T O R A

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STRACHOCINIE

I. DO KONKURSU MOŻE PRZYSTĄPIĆ OSOBA, KTÓRA SPEŁNIA NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA:

A: JEST NAUCZYCIELEM MIANOWANYM LUB DYPLOMOWANYM I:

 1. ukończyła studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,

 1. ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

 1. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

 1. uzyskała:

 1. co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

 1. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

 1. w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora,

 1. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

 1. nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;

 1. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 1. nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie;

 1. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.) lub w art. 147 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.).

B. NIE JEST NAUCZYCIELEM I:

 1. ukończyła studia magisterskie;

 1. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

 1. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;

 1. nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;

 1. spełnia wymagania określone w ust. A pkt 2,5,7 i 9.

II. OFERTY OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO KONKURSU POWINNY ZAWIERAĆ:

 1. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły.

 2. Kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo kandydata.

 3. Życiorys - z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego lub stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem.

 4. Dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy.

 5. Dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomy ukończenia studiów wyższych, świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania lub świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą.

 6. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela.

 7. Kartę oceny pracy lub ocenę dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego.

 8. Aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.

 9. Oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164. Poz. 1365 ze zm.) oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne.

 10. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 11. Oświadczenie, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie.

 12. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm.) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.).

 13. Oświadczenie o dopełnieniu obowiązku o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3 a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.) - złożenie oświadczenia lustracyjnego.

 14. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem.

 15. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane.

W przypadku składania kserokopii dokumentów winny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

Zaświadczenie lekarskie winno być wydane nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem oferty przez lekarza uprawnionego do jego wystawienia, na druku zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz.U. nr 69, poz. 332 z późn. zm.).

III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym oraz telefonem kontaktowym i

dopiskiem:

,, Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Strachocinie”  

w terminie do dnia 1 sierpnia 2011 r. do godz. 1500 osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego), na adres:  

Urząd Gminy Stargard Szczeciński

ul. Rynek Staromiejski 5 (sekretariat)

73 - 110 Stargard Szczeciński

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Stargard Szczeciński

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Kazimierz Szarżanowicz Wójt Gminy Stargard Szczeciński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 15-07-2011 06:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Władysława Czyczyn 15-07-2011
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 15-07-2011 06:59