Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w obrębie Strzyżno.


Uchwała Nr VI/41/11
Rady Gminy Stargard Szczeciński
z dnia
31 marca 2011 r.

 

w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 12 ust. 1, w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr  80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z  2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z 2011 r. Nr 32, poz. 159) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1.   Zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/225/09 z dnia 26 czerwca 2009 r. Rady Gminy Stargard Szczeciński w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński w obrębie geodezyjnym Strzyżno, zmienioną Uchwałą Nr XXXI/251/09 z dnia 23 października 2009 r., uchwala się zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński, przyjętego Uchwałą Nr XIII/89/95 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 28 września 1995 r., zmienionego uchwałami Rady Gminy Stargard Szczeciński Nr XXIII/182/2001 z dnia 23 lutego 2001 r., Nr XXIV/181/05 z dnia 28 stycznia 2005 r., Nr XXXIII/246/05 z dnia 30 grudnia 2005 r. i Nr XIII/78/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r.

 

§ 2.   Przedmiotem zmiany Studium jest zmiana kierunków zagospodarowania przestrzennego określonych dla działki nr 42/1 położonej w obrębie geodezyjnym Strzyżno poprzez wprowadzenie w miejsce terenów rolnych z istniejącym złożem piasku w  południowo - zachodniej części działki funkcji: przemysłu eksploatacyjnego, produkcyjnych, mieszkaniowej jednorodzinnej, usług handlu o powierzchni powyżej 2000 m2 i obsługi komunikacji.

 

§ 3.   Integralną część uchwały stanowią:

  1. tekst jednolity Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

  2. rysunek jednolity Studium, w skali 1:10 000, z wniesioną zmianą funkcji terenu w obrębie Strzyżno, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

  3. rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany Studium, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stargard Szczeciński.

 

§ 5.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Edward Kosmal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 02-06-2011 08:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosława Antczak 02-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 03-06-2011 08:08