Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Projekt zmian do statutu sołectw


Projekt zmian do statutu sołectw

Statut Sołectwa .................................

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Ogół mieszkańców wsi ..........................................................................., tworzy sołectwo ....................................................., zwane dalej „sołectwem ”.

§ 2

Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.

1591 z późn. zm.).

 1. uchwały Nr V/38/90 Rady Gminy w Stargardzie Szczecińskim z dnia 23 października

 • w sprawie utworzenia sołectw w gminie Stargard Szczeciński,

Proponowana zmiana

„ 2) uchwały Nr XXXI/249/09 Rady Gminy w Stargardzie Szczecińskim z dnia 23 października 2009 r. w sprawie utworzenia sołectw w gminie Stargard Szczeciński,”

 1. Statutu Gminy Stargard Szczeciński

 2. niniejszego statutu.

Rozdział II

Pozycja prawna sołectwa

§ 3

1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy.

2. Sołectwo nie posiada osobowości prawnej.

3. Statut sołectwa określa organizację wewnętrzną sołectwa, kompetencje, zadania i

zakres działania sołectwa i jego organów.

4. Sołectwo realizuje zadania własne samodzielnie zgodnie z ustaleniami zawartymi w

niniejszym statucie.

5. Zmiany podziału gminy na sołectwa lub zmiana granic sołectwa następuje w drodze

uchwały rady gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami gminy lub sołectwa.

Rozdział III

Zakres działania sołectwa

§ 4

Sołectwo poprzez swoje organy dba o zaspokojenie potrzeb zbiorowych wspólnoty swoich mieszkańców.

§ 5

Zadania sołectwa:

1) udział w rozpatrywaniu wszystkich spraw istotnych dla funkcjonowania sołectwa,

2) kształtowanie zasad współżycia społecznego,

3) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca

zamieszkania, w zakresie pomocy społecznej, utrzymaniu porządku i upowszechnianiu

kultury.

§ 6

Zadania określone w § 5 sołectwo realizuje poprzez:

1) opiniowanie spraw należących do zakresu działania sołectwa,

2) występowanie z wnioskiem do rady gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie

wykracza poza możliwości organów sołectwa,

3) inicjowanie czynów społecznych,

4) organizowanie udziału w konkursach mających na celu poprawę estetyki sołectwa,

5) współpraca z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami.

Rozdział IV

Struktura organizacyjna

§ 7

 1. Organami sołectwa są:

 1. zebranie wiejskie

 2. sołtys

2. Kadencja sołtysa trwa 4 lata i upływa z dniem wyboru nowego.

3. Organy sołectwa są obowiązane przestrzegać samorządności i jawności pracy

 1. Organy sołectwa co najmniej raz w roku są zobowiązane składać przed zebraniem

wiejskim sprawozdanie ze swojej działalności, a w szczególności:

 1. wykonanie planu rzeczowo-finansowego,

 2. realizacji uchwał zebrania,

 3. podejmowanych czynnościach w okresie od ostatniego zebrania.

§ 8

1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym.

2. Sołtys jest organem wykonawczym.

3. Rada sołecka jest organem wspomagającym pracę sołtysa.

Rozdział V

Zakres działania organów sołectwa

ZEBRANIE WIEJSKIE

§ 9

 1. Zebranie wiejskie jest najwyższą władzą w sołectwie.

 2. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają stali mieszkańcy sołectwa uprawnieni

do głosowania.

Proponowana zmiana

„ 2) Mieszkańcami uprawnionymi do głosowania są osoby, które w dniu głosowania skończyły osiemnasty roku życia i zostały wpisane do stałego rejestru wyborców ”

 1. Zebranie wiejskie zwoływane jest przez sołtysa na jego wniosek lub na wniosek:

 1. co najmniej 1/5 mieszkańców, o których mowa w ust. 2 ,

 2. rady sołeckiej,

 3. rady gminy,

 4. wójta gminy.

 1. O terminie zebrania wiejskiego mieszkańcy sołectwa zawiadamiani są w sposób

zwyczajowo przyjęty na co najmniej 7 dni przed datą jego zwołania.

 1. Uchwały i wnioski podjęte na zebraniu są ważne, gdy uczestniczy w nich co najmniej 1/5

mieszkańców uprawnionych do głosowania z zastrzeżeniem § 14 ust. 6.

Proponowana zmiana:

„ 5. Uchwały i wnioski podjęte na zebraniu są ważne, gdy uczestniczy w nich co najmniej

1/5 mieszkańców uprawnionych do głosowania.

6.W przypadku braku quorum określonym § 9 ust. 5, ustala się dodatkowy termin zebrania, przez który rozumie się tę samą datę lecz o pół godziny później.

7.Podjęte uchwały i wnioski są ważne bez względu na liczbę mieszkańców uprawnionych do głosowania.”

 1. Uchwały i wnioski zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

 2. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb jednak nie rzadziej niż raz do roku.

Proponowana zmiana- wprowadza się dodatkowo ustęp:

„ 10. Z każdego zebrania wiejskiego sporządza się protokół, który powinien w

szczególności zawierać:

a) datę, miejsce, godzinę zebrania i oznaczenie, w którym terminie zebranie się odbyło,

b) liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu i stwierdzenie jego prawomocności

(lista obecności),

 1. nazwiska osób zaproszonych uczestniczących w zebraniu,

 2. zatwierdzony porządek obrad, wybór protokolanta,

 3. przebieg obrad,

 4. uchwalone na zebraniu uchwały,

 5. podpis prowadzącego zebranie i protokolanta.”

§ 10

 1. Do kompetencji zebrania wiejskiego należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie

działania sołectwa, określone w niniejszym statucie.

 1. Do wyłącznej kompetencji zebrania wiejskiego należy w szczególności;

 1. wybór i odwołanie organów sołectwa,

 2. uchwalenie planu rzeczowo-finansowego,

 3. rozpatrywanie sprawozdań z działalności sołectwa,

 4. decydowanie o przeznaczeniu funduszy sołectwa,

 5. opiniowanie w części dotyczącej sołectwa przedstawionych do konsultacji projektów uchwał rady gminy w sprawach:

 1. projekty budżetu gminy na dany rok,

 2. projektu zmiany statutu sołectwa,

 3. innych uchwał rady gminy.

6) uchwały i opinie zebrania wiejskiego sołtys przekazuje wójtowi gminy,

 1. wójt gminy przekazane uchwały lub opinie załatwia we własnym zakresie, lub

przekazuje do rozpatrzenia radzie gminy.

 1. Zebranie wiejskie może dokonać wyboru rady sołeckiej jako organu wspomagającego

sołtysa, określając jej skład liczbowy.

Sołtys

§ 11

1. Sołtys jest organem wykonawczym.

 1. Do podstawowych kompetencji sołtysa należy:

 1. reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,

 2. organizowanie zadań sołectwa,

 3. zwoływanie zebrania wiejskiego.

Proponowana zmiana- wprowadza się dodatkowo punkt:

„4) prowadzi zebranie wiejskie z zastrzeżeniem § 14 ust.3”.

 1. Sołtys ma prawo:

 1. uczestniczyć w sesjach rady gminy (bez prawa do głosowania)

 2. występować z zapytaniem i zabierać głos w trakcie obrad sesji, na zasadach

określonych w statucie gminy.

Rada Sołecka

§ 12

Rada sołecka jest organem wspomagającym pracę sołtysa.

§ 13

 1. Rada sołecka składa się z 3-7 osób.

 2. Przewodniczącym rady sołeckiej jest sołtys.

 3. Posiedzenia rady sołeckiej zwołuje sołtys w miarę potrzeby lecz nie rzadziej niż raz

w kwartale.

Rozdział VI

Wybór i odwołanie sołtysa oraz rady sołeckiej

§ 14

 1. Wybór i odwołanie sołtysa lub rady sołeckiej albo jej członków należą do wyłącznej kompetencji zebrania wiejskiego.

Proponowana zmiana

„ 1. Sołtys oraz rada sołecka wybierani są w glosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa, uprawnionych do głosowania.”

 1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i rady sołeckiej zwołuje

rada gminy w drodze uchwały.

 1. Rada gminy wyznacza termin i miejsce zebrania oraz przewodniczącego zebrania spośród

radnych.

 1. W uchwale wskazuje się także termin dodatkowy zebrania w przypadku braku quorum, o

którym mowa w § 9 ust. 5.

Proponowana zmiana

„ 4. W uchwale wskazuje się także termin dodatkowy zebrania w przypadku braku quorum, o

którym mowa w § 9 ust. 6.”

 1. Przez dodatkowy termin zebrania rozumie się tę samą datę lecz o pół godziny później .

Proponowana zmiana

„ 4. skreślić ust.5 „

 1. Wybór sołtysa i rady sołeckiej w przypadku określonym w ust.5 odbywa się bez względu

na liczbę mieszkańców obecnych na zebraniu.

Proponowana zmiana

„6.Wybór sołtysa i rady sołeckiej w przypadku określonym w ust.4 odbywa się bez

względu na liczbę mieszkańców obecnych na zebraniu.”

§ 15

 1. Wybory i odwołanie organów sołectwa przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie

co najmniej 3 osób, wybrana spośród mieszkańców uprawnionych do głosowania,

uczestniczących w zebraniu. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca

do organów sołectwa.

 1. Do zadań komisji skrutacyjnej:

 1. przyjmowanie zgłoszeń kandydatów,

 2. przeprowadzenie głosowania,

 3. ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania,

 4. sporządzenie protokołu o wynikach wyboru.

 1. Protokół podpisuje przewodniczący zebrania oraz członkowie komisji skrutacyjnej.

 2. Wybory odbywają się spośród nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu tajnym

zwykłą większością głosów.

 1. Członkowie organów sołectwa są wybierani i odwoływani zwykłą większością głosów.

 2. Wyboru poszczególnych organów sołectwa dokonuje się odrębnie.

 3. W przypadku takiej samej liczby głosów zarządza się głosowanie dodatkowe.

§ 16

 1. Uprawnieni mieszkańcy sołectwa mogą składać protesty wyborcze w terminie 14 dni od daty wyboru sołtysa lub rady sołeckiej.

 2. Rada Gminy uwzględniając protest wyznacza nowy termin i miejsce zebrania oraz przewodniczącego zebrania dla przeprowadzenia ponownych wyborów.

§ 17

 1. Wnioski o odwołanie sołtysa lub rady sołeckiej albo poszczególnych jej członków

kierowane są do rady gminy.

 1. Z wnioskiem o odwołanie może wystąpić:

 1. radny rady gminy,

 2. wójt gminy,

 3. 1/5 ogółu mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

 1. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie. W szczególności rozpatrywane będą wnioski dotyczące:

 1. nie wywiązywania się z obowiązków statutowych,

 2. nie wykonywania uchwał zebrania wiejskiego.

 1. Zebranie wiejskie jest obowiązane wysłuchać wyjaśnień i racji zainteresowanego.

 2. Sołtys (członek rady sołeckiej) może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji.

 3. Złożenie rezygnacji lub inne ważne przyczyny powodujące niemożność sprawowania

funkcji sołtysa ( członka rady sołeckiej ) stanowi podstawę zarządzenia wyborów uzupełniających przy zastosowaniu przepisów § 15 niniejszego statutu.

Proponowana zmiana:

„6.Złożenie rezygnacji lub inne ważne przyczyny powodujące niemożność sprawowania funkcji członka rady sołeckiej nie stanowi podstawy do zarządzenia wyborów uzupełnia- jących, jeżeli skład rady sołeckiej nie zmieni się poniżej minimalnego składu, określonego w § 13 w ust.1 statutu”

§ 18

 1. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest za pośrednictwem budżetu gminy.

 2. Sołtys lub rada sołecka występuje z wnioskiem do Rady Gminy o przydzielenie środków finansowych na działalność sołectwa. Wniosek wymaga akceptacji zebrania wiejskiego.

§ 19

Obsługę finansowo - księgową sołectwa prowadzi urząd gminy.

Rozdział VII

Mienie sołectwa

§ 20

 1. Zebranie wiejskie może wnioskować o przekazanie sołectwu składników mienia

gminnego znajdującego się w jego granicach.

 1. Decyzję o ich przekazaniu podejmuje rada gminy.

Rozdział VIII

Kontrola oraz nadzór nad działalnością sołectw

§ 21

 1. Rada Gminy sprawuje funkcję kontrolną i nadzorczą nad działalnością sołectwa i jego organów przy pomocy komisji rewizyjnej.

 2. Zasady i tryb kontroli wykonawczej przez komisję rewizyjną określa statut gminy.

Rozdział IX

§ 22

1. Zmiany niniejszego statutu mogą być dokonywane na podstawie uchwały rady gminy.

2. Wyjaśnień zapisów niniejszego statutu udziela wójt gminy.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 15-03-2011 08:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Żygadło 15-03-2011
Ostatnia aktualizacja: - 15-03-2011 08:30