Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie KOSZEWKO, oznaczonej numerem działki 2/27

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Stargard Szczeciński ogłasza

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA:

sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie KOSZEWKO, oznaczonej numerem działki 2/27 o pow. 0,0169 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00096351/7.

Cena wywoławcza nieruchomości - 2 970,00

Do ceny sprzedaży ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży.

Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński dla terenu działki nr 2/27 położonej w obrębie Koszewko przestał obowiązywać z dniem 31 grudnia 2002 r.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stargard Szczeciński określa następujące uwarunkowania i kierunki zagospodarowania: teren funkcji rekreacji, teren zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej (symbol UT,M),

Zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez PODGiK w Stargardzie Szczecińskim grunty są oznaczone symbolem użytku: RIIIa - 0,0169 ha.

W dziale III księgi wieczystej wpisane jest prawo pierwokupu przysługujące „Texass Ranch Company” Sp. z o.o. z siedzibą w Koszewku. Nieruchomość nie wykazuje innych obciążeń oraz jest wolna od zobowiązań.

Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej. Ze względu na kształt i powierzchnię nadaje się przede wszystkim na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich. Gmina Stargard Szczeciński nie występowała o ustanowienie służebności przejazdu i przechodu. Ewentualny dojazd do działki winien zostać ustanowiony i urządzony staraniem i na koszt nabywcy nieruchomości.

Wadium w pieniądzu w kwocie 300,00 zł należy wnieść do kasy Urzędu Gminy Stargard Szczeciński lub na konto Bank PEKAO I O/ Stargard 42124039011111000042165187, najpóźniej do dnia 25.02.2011 r. (w tytule wpłaty należy wpisać dane uczestnika przetargu oraz numer i obręb działki, której wpłata dotyczy).

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Stargard Szczeciński lub do kasy Urzędu Gminy Stargard Szczeciński.

Przetarg odbędzie się 01.03.2011 r. o godz. 1430 w siedzibie Urzędu Gminy w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Rynek Staromiejski 5, pok. 201.

Wysokość minimalnego postąpienia - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji:

  • dowodu wniesienia wadium,

  • w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości,

  • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. ZGODA_MALZONKA.PDF

Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończeniu przetargu, na podstawie pisemnej dyspozycji wpłacającego.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.

Osoba, która zaoferuje najwyższą cenę, będzie zobowiązana do jej wpłacenia najpóźniej do dnia podpisania umowy notarialnej.

Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanymi przez Starostę Stargardzkiego.

W przypadku istnienia w granicach działki sieci uzbrojenia technicznego nabywca zapewni służbom specjalistycznym swobodny do nich dostęp w celu ich konserwacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży na własny koszt i we własnym zakresie, w uzgodnieniu z właścicielami sieci.

Wycinka występującego w granicach nieruchomości wartościowego drzewostanu, kolidującego z inwestycją, będzie mogła nastąpić po uzyskaniu pozytywnej decyzji administracyjnej. Koszty wycinki ponosi nabywca nieruchomości.

Nabywca nieruchomości wraz z gruntem przejmie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - Dz. U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości, w przypadkach, gdy zezwolenie jest wymagane.

Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pok. 204, tel. 091 561 34 15.

 

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 25-01-2011 09:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Mazur 25-01-2011
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 25-01-2011 09:28