Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w obrębie Strzyżno, działka nr 42/1

Stargard Szczeciński, 2010-12-08

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński wraz  z  prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy Stargard Szczeciński Nr XXIX/225/09 z dnia 26 czerwca 2009 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXXI/251/09 z dnia 23 października 2009 roku

z a w i a d a m i a m

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński, obejmującej obszar działki nr 42/1 w obrębie ewidencyjnym Strzyżno, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną do w/w zmiany Studium, w dniach od 29 grudnia 2010 r. do 9 lutego 2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stargard Szczeciński, Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard Szczeciński, pokój 307, w godz. 8:00 - 15:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 lutego 2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stargard Szczeciński, Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard Szczeciński, sala 201, o godz. 12:00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stargard Szczeciński z podaniem imienia i  nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 marca 2011 r.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3  października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z   późniejszymi zmianami), określony wyżej projekt zmiany Studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa. Stosownie do art. 54 ust. 3 ustawy, uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy wnosić w sposób oraz w terminie określonym powyżej. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Stargard Szczeciński.

Wójt Gminy Kazimierz Szarżanowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 10-12-2010 10:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosława Antczak 10-12-2010
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 10-12-2010 10:24