Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Porządek Obrad XLI sesji Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 25 czerwca 2010 roku

 

PORZĄDEK OBRAD

XLI Sesji Rady Gminy

Stargard Szczeciński

dnia 17 września 2010 r.

  

1. Sprawy regulaminowe:

- otwarcie obrad XLI sesji Rady Gminy

- stwierdzenie quorum

- przyjęcie protokołu Nr XL z obrad sesji Rady Gminy Stargard Szczeciński w dniu 09 września 2010 r.

2. Interpelacje radnych

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/167/08 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 24 października 2008 r. w sprawie przyjęcia „Planu Odnowy Miejscowości Skalin „ gmina Stargard Szczeciński

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał dotyczących zatwierdzenia „Planu Miejscowości Barzkowice„ gmina Stargard Szczeciński

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu prowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Stargard Szczeciński

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. , zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

8. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

9. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Miasto Szczecin w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego , funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin , dla mieszkańców Gminy Stargard Szczeciński

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Stargardzie Szczecińskim oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XV/104/08 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 29 lutego 2008 r . w sprawie zasad przyznawania Środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonych na dofinansowanie zadań w zakresie budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXII/259/09 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu gminy Stargard Szczeciński

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „ Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Stargard Szczeciński na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016”

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „ Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Stargard Szczeciński na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016”

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją na terenie gminy Stargard Szczeciński„

16. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użyczenie na czas nieokreślony nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Stargard Szczeciński

17. Informacja Wójta Gminy o zagospodarowaniu przejmowanego mienia od Agencji Nieruchomości Rolnych

Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu

18. Informacja Wójta Gminy na temat realizacji składanych wniosków w sprawie sporządzania lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Stanowisko Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu

19. Ocena działalności Ośrodka Administracyjnego Szkól za I-sze półrocze 2010 r. oraz ocena przygotowania szkół do roku szkolnego 2010/2011

Stanowisko Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty

20. Ocena stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy

Opinia Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty

21. Analiza realizacji budżetu gminy za I-sze półrocze 2010 r.

Opinia Komisji Rewizyjnej

22. Ocena finansowa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Opinia Komisji Rewizyjnej

23. Informacja nt. działalności wójta w okresie międzysesyjnym

24. Informacja nt. działalności przewodniczącego rady gminy w okresie międzysesyjnym

25. Odpowiedzi na interpelacje radnych

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o treści odpowiedzi na interpelację złożoną w dniu 03 września 2010 r.

26. Wolne wnioski i zapytania

27. Sprawy różne

28. Ustalenie terminu następnej sesji

29. Zamknięcie obrad sesji

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 15-09-2010 08:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zofia Stoczkowska 17-09-2010
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 15-09-2010 08:34