Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO

 

Na podstawie:

Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami),
oraz Uchwały Nr XXXII/255/09 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 20 listopada 2009 r. z w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stargard Szczeciński.

WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

NALEŻY SKŁADAĆ W OŚRODKU ADMINISTRACYJNYM SZKÓŁ GMINY STARGARD

PRZY ULICY CEGLANEJ 11 W STARGARDZIE

W TERMINIE od 1 września do 15 września

(w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października)

Pomoc materialna przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Charakter pomocy materialnej:

socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny)

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Rodziną w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 rozdz. I art. 6 pkt 14 z dnia 12.03.2004 roku z późniejszymi zmianami.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514,00  (art. 9 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. Dz. U. nr 64 poz. 593 z późniejszymi zmianami) w zw. z § 1 pkt 1 lit b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U.2015, poz. 1058)

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie Gminy Stargard.

Stypendium nie przysługuje:

 1. uczniom klas zerowych,

 2. uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Stargard.

 3. uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1820 zł (rocznie).

Stypendium szkolne może być przyznane w formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów (tj. refundacji) udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą np. udziału w kursach językowych, komputerowych, sekcjach sportowych, kursach przygotowujących do egzaminów na wyższe uczelnie;

 •  pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym: zakupu podręczników, słowników, stroju sportowego, kalkulatora, leksykonów, encyklopedii lub innych pomocy o charakterze edukacyjnym;

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów;

 • pomocy pieniężnej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora szkoły i jeśli Wójt uzna, że stypendium nie może być zrealizowane w formie, o której mowa w punkcie 1 i 2.

W przypadku przyznania stypendium w formie refundacji kosztów, wypłata stypendium w formie pieniężnej dokonywana jest na podstawie złożonych faktur, rachunków lub innych dokumentów potwierdzających poniesienie kosztu.

Do wniosku należy dołączyć:

Wnioskodawcy przedstawiają informacje o wszystkich dochodach netto uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku tj. za miesiąc sierpień br. lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym dochód ten utracono.

Dokumentem potwierdzającym wysokość osiągniętych dochodów może być zaświadczenie, bądź oświadczenie- jednak w takim przypadku, na oświadczenie konieczne jest dopisanie klauzuli o następującej treści: „jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

Zasiłek szkolny może otrzymać uczeń, który przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (np. śmierć rodzica lub prawnego opiekuna, choroba, powódź, pożar, inne zdarzenia losowe).

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego należy złożyć w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Wnioski o przyznanie stypendium i zasiłku szkolnego dostępne są w Ośrodku Administracyjnym Szkół Gminy Stargard, pok. Nr 6 (tel. 91/578-38-84 w. 25)

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 09-09-2010 08:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Władysława Czyczyn 16-08-2011
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 05-09-2016 12:46