Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego w obrębie Grabowo


Zarządzenie Nr 164 / 10

Wójta Gminy Stargard Szczeciński

z dnia 16 sierpnia 2010 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnych i ogłoszenia ich wykazu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) w związku z § 7 ust. 1 Uchwały Nr XXX/226/05 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 16 września 2005 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Stargard Szczeciński i nabywania nieruchomości do zasobu gminnego (Dz.U. Woj. Zach. Nr 88, poz. 1804 z 2008 r. Nr 40, poz. 860 ) z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowane, położone w obrębie Grabowo, gmina Stargard Szczeciński, wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, o których mowa w § 1, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stargard Szczeciński, w miejscowości położenia nieruchomości, opublikowanie informacji o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej oraz jej umieszczenie na stronie internetowej urzędu: www.bip.gmina.stargard.pl.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do Zarządzenia Nr 164 / 10 Wójta Gminy Stargard Szczeciński

z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości

przeznaczonej do sprzedaży.

W Y K A Z

Nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego.

Położenie nieruchomości/obręb

GRABOWO

Oznaczenie nieruchomości

wg katastru

148/6

148/7

148/8

148/9

148/10

148/11

148/12

148/13

148/14

148/15

148/16

148/17

wg księgi wieczystej

SZ1T/00100102/9

Powierzchnia nieruchomości

0,1252 ha

0,1203 ha

0,1203 ha

0,1203 ha

0,1509 ha

0,1164 ha

0,1163 ha

0,1163 ha

0,1166

0,1276 ha

0,1079 ha

0,1165 ha

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana w kompleksie działek budowlanych, kształt regularny. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową - działka oznaczona numerem 220 oraz planowaną wewnętrzną drogą dojazdową stanowiącą działkę 148/5. W części teren porośnięty krzewami oraz drzewami liściastymi i drzewami owocowymi.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński dla obrębu Grabowo obowiązywał do dnia 31 grudnia 2002 r.

Zgodnie z decyzją Wójta Gminy Stargard Szczeciński Nr 23/10 z dnia 29.01.2010 r. o warunkach zabudowy zostały ustalone warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie piętnastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanej terenie działki numer 148/1, obręb Grabowo (po podziale działki o numerach od 148/5 do 148/22).

Zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez PODGiK w Stargardzie Szczecińskim grunty są oznaczone symbolem użytku: Bp.

Działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Cena nieruchomości [zł]

59 851,00

57 508,00

57 508,00

57 508,00

72 138,00

55 649,00

55 594,00

55 594,00

55 737,00

59 169,00

50 039,00

54 021,00

Do ustalonej w drodze przetargu ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży

Warunki nabycia:

  1. Cenę sprzedaży nieruchomości, którą jest zobowiązany zapłacić jej nabywca ustala się w wysokości ceny uzyskanej w wyniku przetargu.

  2. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

  3. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

  • przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

  • jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Okres publikacji: Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia ........................................ do dnia ........................................ na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i miejscowości położenia nieruchomości.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 23-08-2010 08:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Mazur 23-08-2010
Ostatnia aktualizacja: - 23-08-2010 08:25