Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego w obrębie Sowno


Zarządzenie Nr 157 / 10

Wójta Gminy Stargard Szczeciński

z dnia 16 sierpnia 2010 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnej i ogłoszenia jej wykazu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) w związku z § 7 ust. 1 Uchwały Nr XXX/226/05 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 16 września 2005 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Stargard Szczeciński i nabywania nieruchomości do zasobu gminnego (Dz.U. Woj. Zach. Nr 88, poz. 1804 z 2008 r. Nr 40, poz. 860 ) z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną, oznaczoną numerem działki 305/2 o pow. 0,1693 ha, położoną w obrębie Sowno, gmina Stargard Szczeciński, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustalam cenę wywoławczą nieruchomości w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym w wysokości: 98 890,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych 00/100).

§ 3. Podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, o której mowa w § 1, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stargard Szczeciński, w miejscowości położenia nieruchomości, opublikowanie informacji o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej oraz umieszczenie na stronie internetowej urzędu: www.bip.gmina.stargard.pl.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 157 / 10

Wójta Gminy Stargard Szczeciński

z dnia 16 sierpnia 2010 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości

przeznaczonej do sprzedaży.

W Y K A Z

Nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego.

  1. Opis nieruchomości (oznaczenie, powierzchnia, księga wieczysta).

Nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem działki 305/2 o pow. 0,1693 ha, położona w obrębie Sowno, gmina Stargard Szczeciński, objęta księgą wieczystą KW SZ1T/00049273/2.

  1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu nieograniczonego ustnego pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem.

Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński dla terenu działki nr 305/2 położonej w obrębie Sowno przestał obowiązywać z dniem 31 grudnia 2002 r.

Warunki zabudowy i sposób zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości określono decyzją Wójta Gminy Stargard Szczeciński Nr 44/08 o warunkach zabudowy z dnia 21.02.2008 r.

Zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez PODGiK w Stargardzie Szczecińskim grunty są oznaczone symbolem użytku: RV - 0,1693 ha.

  1. Cena wywoławcza nieruchomości: 98 890,00

(słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych 00/100))

Do ustalonej w drodze przetargu ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży.

Warunki nabycia

  1. Cenę sprzedaży nieruchomości, którą jest zobowiązany zapłacić jej nabywca ustala się w wysokości ceny uzyskanej w wyniku przetargu.

  2. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

  3. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

  • przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

  • jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 23-08-2010 08:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Mazur 23-08-2010
Ostatnia aktualizacja: - 23-08-2010 08:22