Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego w obrębie Klępino


Zarządzenie Nr 156 / 10

Wójta Gminy Stargard Szczeciński

z dnia 10 sierpnia 2010 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnej i ogłoszenia jej wykazu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) w związku z § 7 ust. 1 Uchwały Nr XXX/226/05 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 16 września 2005 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Stargard Szczeciński i nabywania nieruchomości do zasobu gminnego (Dz.U. Woj. Zach. Nr 88, poz. 1804 z 2008 r. Nr 40, poz. 860 ) z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną, oznaczoną numerem działki 378/1 o pow. 0,6221 ha, położoną w obrębie Klępino, gmina Stargard Szczeciński, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustalam cenę wywoławczą nieruchomości w pierwszym przetargu nieograniczonym ustnym w wysokości: 4 620,00 zł (słownie: cztery tysiące sześćset dwadzieścia złotych 00/100).

§ 3. Podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, o której mowa w § 1, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stargard Szczeciński, w miejscowości położenia nieruchomości, opublikowanie informacji o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej oraz umieszczenie na stronie internetowej urzędu: www.bip.gmina.stargard.pl.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do Zarządzenia Nr 156 / 10

Wójta Gminy Stargard Szczeciński

z dnia 10 sierpnia 2010 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości

przeznaczonej do sprzedaży.

W Y K A Z

Nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego.

 1. Opis nieruchomości (oznaczenie, powierzchnia, księga wieczysta).

Nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem działki 378/1 o pow. 0,6221 ha, położona w obrębie Klępino, gmina Stargard Szczeciński, objęta księgą wieczystą KW Nr 49287.

Kształt działki prostokątny, teren zachwaszczony, porośnięty kępami drzew liściastych. Ukształtowanie terenu pofałdowane ze znacznymi różnicami poziomów. Okresowo podmokły.

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.

Plan zagospodarowania przestrzennego gminy dla terenu działki ustala przeznaczenie:

teren upraw polowych, ogrodnictwa i sadownictwa (symbol RP), w części strefa WIII ochrony konserwatorskiej.

Zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez PODGiK w Stargardzie Szczecińskim grunty są oznaczone symbolem użytku: N - 0,6221 ha.

 1. Cena wywoławcza nieruchomości: 4 620,00

(słownie: cztery tysiące sześćset dwadzieścia złotych 00/100)

Warunki nabycia

 1. Cenę sprzedaży nieruchomości, którą jest zobowiązany zapłacić jej nabywca ustala się
  w wysokości ceny uzyskanej w wyniku przetargu.

 2. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

 3. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden
  z następujących warunków:

 • przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

 • jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 23-08-2010 08:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Mazur 23-08-2010
Ostatnia aktualizacja: - 23-08-2010 08:20