Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym nr 25 w Trzebiatowie


Stargard Szczeciński, dn. 10.08.2010 r.

GNR.72241 - 22 / 08

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

Wójt Gminy Stargard Szczeciński ogłasza rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż:

lokalu mieszkalnego nr 3 o powierzchni użytkowej 43,60 m2 w budynku mieszkalnym nr 25 wraz z przynależnymi do niego pomieszczeniami gospodarczymi o pow. 19 m2 w budynku gospodarczym oraz udziałem w wysokości 29/100 części w częściach wspólnych budynku i takim samym udziale w prawie własności działki gruntu oznaczonej numerem 189/1 o pow. 0,2586 ha, położnej w obrębie Trzebiatów.

Dla lokalu mieszkalnego urządzona jest księga wieczysta SZ1T/00097835/1.

Dla działki gruntu urządzona jest księga wieczysta KW Nr 60632.

Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński dla terenu działki nr 189/1, położonej w obrębie Trzebiatów obowiązywał do dnia 31 grudnia 2002 r.

Zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez PODGiK w Stargardzie Szczecińskim grunty są oznaczone symbolem użytku: (B-RIVb).

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stargard Szczeciński określa następujące uwarunkowania i kierunki zagospodarowania: teren zabudowy mieszkaniowej, teren zabudowy usługowej (symbol M,U).

Nieruchomość nie jest obciążona oraz jest wolna od zobowiązań.

cena wywoławcza 10 000,00 zł

słownie: (dziesięć tysięcy złotych 00/100)

zaliczka w kwocie 1 000,00

słownie: (jeden tysiąc złotych 00/100)

W/w. nieruchomość nie została sprzedana w przetargach przeprowadzonych w dniach:

I przetarg 4 marca 2010 r.

II przetarg 27 maja 2010 r.

Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 17 września 2010 r. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Gminy w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Rynek Staromiejski 5, pok. 201.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROKOWAŃ

 1. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zaklejonych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy Stargard Szczeciński przy ul. Rynek Staromiejski 5 w Stargardzie Szczecińskim (pok. nr 212), do dnia 13 września 2010 r. do godz. 1530.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

  2. datę sporządzenia zgłoszenia;

  3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

  4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

  5. własnoręczny podpis;

  6. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Koperty powinny być zamknięte i opisane w następujący sposób:

„Rokowania 17 września 2010 r. - Lokal mieszkalny Trzebiatów 25/3

 1. Zaliczkę w kwocie 1 000,00 należy wpłacić do kasy Urzędu Gminy lub na konto Bank PEKAO I O/ Stargard 42124039011111000042165187, najpóźniej do dnia
  13 września 2010 r.

Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Stargard Szczeciński lub do kasy Urzędu Gminy Stargard Szczeciński.

 1. Warunkiem udziału w rokowaniach jest wniesienie zaliczki oraz okazanie Komisji:

 • w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości,

 • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.  ZGODA_MALZONKA.PDF

 1. Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika rokowań, który został ustalony nabywcą nieruchomości, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 2. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostaje zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań w sposób wskazany przez uczestnika rokowań.

 3. Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia rokowań zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

 4. Jeżeli osoba, która w wyniku przeprowadzenia rokowań została ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, Wójt może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

 5. Lokal mieszkalny składa się z jednego pokoju, kuchni spiżarni i pomieszczenia gospodarczego częściowo podpiwniczonego. Lokal mieszkalny znajduje się w złym stanie technicznym wymagającym kapitalnego remontu. Podłogi drewniane spróchniałe, posadzka ceglana zniszczona widoczne ugięcia, tynki miejscami odpadają, widoczne ugięcia stropu drewnianego, w części gospodarczej strop częściowo zniszczony, brak łazienki i wc, ogrzewanie piecowe. Pomieszczenia gospodarcze w budynku gospodarczym nie nadają się do użytkowania. Konstrukcja dachu zniszczona załamana, nad częścią budynku brak pokrycia dachowego.

 6. Sposób korzystania z nieruchomości wspólnej oraz sposób korzystania z pomieszczeń gospodarczych nabywca będzie zobowiązany ustalić we własnym zakresie.

 7. Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanymi przez Starostę Stargardzkiego.

 8. W przypadku istnienia w granicach działki sieci uzbrojenia technicznego nabywca zapewni służbom specjalistycznym swobodny do nich dostęp w celu ich konserwacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży na własny koszt i we własnym zakresie, w uzgodnieniu z właścicielami sieci.

 9. Wycinka występującego w granicach nieruchomości wartościowego drzewostanu, kolidującego z inwestycją, będzie mogła nastąpić po uzyskaniu pozytywnej decyzji administracyjnej. Koszty wycinki ponosi nabywca nieruchomości.

 10. Nabywca nieruchomości wraz z gruntem przejmie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników.

 11. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

 12. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - Dz. U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) w przypadku wygrania rokowań zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości, w przypadkach, gdy zezwolenie jest wymagane.

 13. Przed przystąpieniem do rokowań należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

 14. Koszty zawarcia umowy notarialnej i opłat sądowych ponosi nabywca nieruchomości.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pok. 204, tel. 91 561 34 15.

Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Okres publikacji:

ogłoszenie wywiesza się na okres:

od dnia 16 sierpnia 2010 r.

do dnia 17 września 2010 r.

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy

i miejscowości położenia nieruchomości.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 16-08-2010 08:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Mazur 16-08-2010
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 16-08-2010 08:38