Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA: sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie MAŁKOCIN, oznaczonej numerem działki 29/1 o pow. 0,1530 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00050232/3 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Stargard Szczeciński ogłasza:
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA:

sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie MAŁKOCIN, oznaczonej numerem działki 29/1 o pow. 0,1530 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00050232/3 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza nieruchomości - 35 000,00 zł
(słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100).

Do ceny sprzedaży ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży.

Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński dla terenu działki nr 29/1 położonej w obrębie Małkocin przestał obowiązywać z dniem 31 grudnia 2002 r.
Warunki zabudowy i sposób zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości określono decyzją Wójta Gminy Stargard Szczeciński nr 254/09 o warunkach zabudowy z dnia 21.10.2009 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
Zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez PODGiK w Stargardzie Szczecińskim grunty są oznaczone symbolem użytku: RIVa – 0,1146 ha i PsIV – 0,0384 ha.
Przez teren działki przebiega napowietrzna linia energetyczna i sieć teletechniczna.
Nieruchomość nie jest obciążona oraz jest wolna od zobowiązań.

Wadium w pieniądzu w kwocie 3 500,00 zł należy wnieść do kasy Urzędu Gminy Stargard Szczeciński lub na konto Bank PEKAO I O/ Stargard 42124039011111000042165187, najpóźniej do dnia 26.07.2010 r.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Stargard Szczeciński lub do kasy Urzędu Gminy Stargard Szczeciński.
Wysokość minimalnego postąpienia – 350,00 zł
Przetarg odbędzie się 30.07.2010 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Rynek Staromiejski 5, pok. 201.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji:
* dowodu wniesienia wadium,
* w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości,
*  w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończeniu przetargu, na podstawie pisemnej dyspozycji wpłacającego.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.
Osoba, która zaoferuje najwyższą cenę, będzie zobowiązana do jej wpłacenia najpóźniej do dnia podpisania umowy notarialnej.
Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanymi przez Starostę Stargardzkiego.
W przypadku istnienia w granicach działki sieci uzbrojenia technicznego nabywca zapewni służbom specjalistycznym swobodny do nich dostęp w celu ich konserwacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży na własny koszt i we własnym zakresie, w uzgodnieniu z właścicielami sieci.
Wycinka występującego w granicach nieruchomości wartościowego drzewostanu, kolidującego z inwestycją, będzie mogła nastąpić po uzyskaniu pozytywnej decyzji administracyjnej. Koszty wycinki ponosi nabywca nieruchomości.
Nabywca nieruchomości wraz z gruntem przejmie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. Nr 64, poz. 592 z późn zm.) oraz w związku z brakiem obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego pierwszeństwo w nabyciu w/w. nieruchomości przysługuje Agencji Nieruchomości Rolnych, działającej na rzecz Skarbu Państwa.
Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - Dz. U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości, w przypadkach, gdy zezwolenie jest wymagane.
Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pok. 204, tel. 091 561 34 15.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Troszczyńska 14-06-2010 10:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Roman Kinasz 14-06-2010
Ostatnia aktualizacja: Anna Troszczyńska 14-06-2010 10:34