herb BIP - Gmina Stargard

www.gmina.stargard.pl

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

Wydział/Jednostka prowadząca

Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Społecznych

Wymagane dokumenty

DOKUMENTY: · 

Posiadany dowód osobisty bądź w przypadku jego braku inny dokument potwierdzający tożsamość-do wglądu

Załączniki:

  • 1 kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
  • Złożenie fotografii w ciemnych okularach przez osoby z wadami wzroku wymaga przedstawienia orzeczenia o niepełnosprawności; fotografii w nakryciu głowy zgodnie z zasadami wyznania wymaga zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej)
  • W przypadku niezgodności danych z danymi w Rejestrze Dowodów Osobistych – na żądanie organu – odpis aktu urodzenia lub małżeństwa.
  • na żądanie organu - poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument poświadczający obywatelstwo polskie.
  • Poświadczenie obywatelstwa wydaje wojewoda właściwy według miejsca zamieszkania (obecnego bądź w przypadku jego braku - ostatniego).

Miejsce złożenia dokumentów

Ewidencja Ludności, trzecie piętro, pok. 316

tel. 91 561 34 23, 790 213 835

Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7:30-15:30

Wniosek należy złożyć osobiście w urzędzie gminy

Opłaty

U W A G A:  Od 01.01.2010 r. opłaty za wydanie dowodu osobistego nie pobiera się.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (Dz. U z 2010 r. Nr 167, poz. 1131, zez mianami), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z  2015 r. poz. 212)

 

Termin i sposób załatwienia

WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO SKŁADA SIĘ OSOBIŚCIE

Dla osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia pozostało więcej niż 30 dni, dla osób ubezwłasnowolnionych całkowicie pozostających pod władzą rodzicielską, dla osób ubezwłasnowolnionych całkowicie nie pozostających pod władzą rodzicielską lub dla osób ubezwłasnowolnionych częściowo - wniosek składa rodzic lub ustanowiony przez sąd opiekun.

PRZY SKŁADANIU WNIOSKU WYMAGANA JEST OBECNOŚĆ OSOBY MAŁOLETNIEJ, KTÓRA UKOŃCZYŁA 5 ROK ŻYCIA, OSOBY UBEZWŁASNOWOLNIONEJ CAŁKOWICIE ORAZ UBEZWŁASNOWOLNIONEJ CZĘŚCIOWO. RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI MUSZĄ POSIADAĆ DOWODY OSOBISTE

Jeżeli złożenie wniosku dowodowego w siedzibie Gminy uniemożliwione jest chorobą, niepełnosprawnością lub inną nie dającą się pokonać przeszkodą, wnioskodawca powiadamia organ Gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby. W takim przypadku możliwe jest ustanowienie pełnomocnika do odbioru dowodu osobistego.

W pozostałych przypadkach dowód odbiera się osobiście, za wyjątkiem osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnej, za którą dowód odbiera rodzic lub opiekun (osoba poniżej 13 roku życia i osoba ubezwłasnowolniona całkowicie). Za osobę posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnej (osoba powyżej 13 roku życia i osoba ubezwłasnowolniona częściowo) dowód odbiera ta osoba lub jej rodzic lub opiekun.

Cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie, przy odbiorze dowodu osobistego zwraca kartę pobytu.

Inne informacje

Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby, poświadczającym obywatelstwo polskie i uprawniającym obywateli polskich do przekraczania granicy między państwami członkowskimi UE

Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi RP.

Pełnoletni obywatel RP zamieszkujący na jej terytorium jest zobowiązany posiadać dowód osobisty.

Dowód osobisty jest ważny 10 lat. Wyjątek stanowi dowód wydany dla osoby, która nie ukończył 5 roku życia – dowód ważny jest 5 lat.

WNIOSEK O WYMIANĘ DOWODU SKŁADA SIĘ :-w razie:

-zmiany danych, które zamieszcza się na dowodzie osobistym, utraty, zniszczenia - niezwłocznie

-upływu terminu ważności dowodu osobistego - nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu

TRYB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH UTRATY DOWODU OSOBISTEGO

ZAWIADOMIENIE O UTRACIE DOWODU OSOBISTEGO ZGŁASZA SIĘ W NAJBLIŻSZYM URZĘDZIE GMINY LUB URZĘDZIE KONSULARNYM

ZAWIADOMIENIE O UTRACIE WYMAGA OSOBISTEGO STAWIENNICTWA OSOBY KTÓRA UTRACIŁA DOWÓD OSOBISTY !

UWAGA ! Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana wystąpić niezwłocznie o wydanie nowego dokumentu

· osoba, która znalazła własny dowód osobisty zgłoszony jako utracony, jest obowiązana do niezwłocznego zwrócenia go organowi, który wydał ten dokument

·osoba, która znalazła dowód osobisty innej osoby, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument najbliższemu organowi gminy, Policji lub innemu organowi administracji publicznej. Może również bez zbędnej zwłoki przekazać znaleziony dowód osobisty posiadaczowi dowodu osobistego. W tym przypadku posiadacz dowodu osobistego może również zawiadomić najbliższy organ gminy lub właściwą ze względu na miejsce pobytu polską placówkę konsularną, o utracie dowodu osobistego, w celu jego unieważnienia

·w przypadku upływu terminu ważności, uszkodzenia lub z powodu innej przyczyny utrudniającej posługiwanie się dowodem osobistym, wniosek o wymianę składa się niezwłocznie

·osoba, która utraciła obywatelstwo polskie zwraca niezwłocznie dowód osobisty organowi wydającemu lub polskiej placówce konsularnej

·w przypadku zgonu posiadacza dowodu osobistego, osoba która jest zobowiązana do zgłoszenia zgonu, zwraca dowód osobisty w USC w terminie 3 dni od daty zgonu (w przypadku nie zwrócenia dowodu osobistego, składa oświadczenie na piśmie)

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Troszczyńska 26-04-2013 10:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-04-2013
Ostatnia aktualizacja: Anna Troszczyńska 22-03-2018 14:08