Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym nr 25 wraz z pomieszczeniami gospodarczymi, działka nr 189/1 obręb Trzebiatów


        • OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Stargard Szczeciński ogłasza:

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA:

Sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 3 o powierzchni użytkowej 43,60 m2 w budynku mieszkalnym nr 25 wraz z przynależnymi do niego pomieszczeniami gospodarczymi o pow. 19 m2 w budynku gospodarczym oraz udziałem w wysokości 29/100 części w częściach wspólnych budynku i takim samym udziale w prawie własności działki gruntu oznaczonej numerem 189/1 o pow. 0,2586 ha, położnej w obrębie Trzebiatów.

Dla lokalu mieszkalnego urządzona jest księga wieczysta SZ1T/00097835/1.

Dla działki gruntu urządzona jest księga wieczysta KW Nr 60632.

Cena wywoławcza nieruchomości - 25 265,00

(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć złotych 00/100).

w tym:

działka gruntu 18 314,00 zł

lokalu mieszkalnego z przynależnymi

pomieszczeniami gospodarczymi 6 951,00 zł

Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński dla terenu działki nr 189/1, położonej w obrębie Trzebiatów obowiązywał do dnia 31 grudnia 2002 r.

Zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez PODGiK w Stargardzie Szczecińskim grunty są oznaczone symbolem użytku: (B-RIVb).

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stargard Szczeciński określa następujące uwarunkowania i kierunki zagospodarowania: teren zabudowy mieszkaniowej, teren zabudowy usługowej (symbol M,U).

Nieruchomość nie jest obciążona oraz jest wolna od zobowiązań.

Wadium w pieniądzu w kwocie 2 600,00 zł należy wnieść do kasy Urzędu Gminy lub na konto Bank PEKAO I O/ Stargard 42124039011111000042165187, najpóźniej do dnia 28.02.2010 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Stargard Szczeciński lub do kasy Urzędu Gminy Stargard Szczeciński.

Wysokość minimalnego postąpienia - 260,00 zł

Przetarg odbędzie się 04.03.2010 r. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Gminy w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Rynek Staromiejski 5, pok. 201.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji:

  • dowodu wniesienia wadium,

  • w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości,

  • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. ( ZGODA_MALZONKA.PDF )

Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończeniu przetargu, na podstawie pisemnej dyspozycji wpłacającego.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.

Osoba, która zaoferuje najwyższą cenę, będzie zobowiązana do jej wpłacenia najpóźniej do dnia podpisania umowy notarialnej.

Lokal mieszkalny składa się z jednego pokoju, kuchni spiżarni i pomieszczenia gospodarczego częściowo podpiwniczonego. Lokal mieszkalny znajduje się w złym stanie technicznym wymagającym kapitalnego remontu. Podłogi drewniane spróchniałe, posadzka ceglana zniszczona widoczne ugięcia, tynki miejscami odpadają, widoczne ugięcia stropu drewnianego, w części gospodarczej strop częściowo zniszczony, brak łazienki i wc, ogrzewanie piecowe.

Pomieszczenia gospodarcze w budynku gospodarczym nie nadają się do użytkowania. Konstrukcja dachu zniszczona załamana, nad częścią budynku brak pokrycia dachowego.

Sposób korzystania z nieruchomości wspólnej oraz sposób korzystania z pomieszczeń gospodarczych nabywca będzie zobowiązany ustalić we własnym zakresie.

Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanymi przez Starostę Stargardzkiego.

W przypadku istnienia w granicach działki sieci uzbrojenia technicznego nabywca zapewni służbom specjalistycznym swobodny do nich dostęp w celu ich konserwacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży na własny koszt i we własnym zakresie, w uzgodnieniu z właścicielami sieci.

Wycinka występującego w granicach nieruchomości wartościowego drzewostanu, kolidującego z inwestycją, będzie mogła nastąpić po uzyskaniu pozytywnej decyzji administracyjnej. Koszty wycinki ponosi nabywca nieruchomości.

Nabywca nieruchomości wraz z gruntem przejmie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. Nr 64, poz. 592 z późn zm.) oraz w związku z brakiem obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego pierwszeństwo w nabyciu w/w. nieruchomości przysługuje Agencji Nieruchomości Rolnych, działającej na rzecz Skarbu Państwa.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - Dz. U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości, w przypadkach, gdy zezwolenie jest wymagane.

Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pok. 204, tel. 091 577-61-29, wew. 15.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Okres publikacji:

ogłoszenie wywiesza się na okres:

od dnia 1 lutego 2010 r.

do dnia 4 marca 2010 r.

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy

i miejscowości położenia nieruchomości.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 01-02-2010 08:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Mazur 01-02-2010
Ostatnia aktualizacja: Anna Troszczyńska 14-06-2010 10:40