Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

WNIOSEK o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Stargard Szczeciński, dn. ............................

Imię i nazwisko/nazwa inwestora:

………………………....................................…..

Adres: ...................................................................

Wójt Gminy Stargard Szczeciński

…………………………………………………...

Rynek Staromiejski 5

Telefon: ................................................................

73-110 Stargard Szczeciński

Dane pełnomocnika/adres do korespondencji:

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

WNIOSEK

o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Podstawa prawna art. 50 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późniejszymi zmianami);

Wnoszę o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na

………………………………………………………………………………………...............................................................

...................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

zlokalizowanej na terenie działek nr:……………………………………………………………………………………….. ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

położonych w obrębie ewidencyjnym .........................………………………………………………………

Przedkładam następujące załączniki:

 1. Określenie granic terenu objętego wnioskiem przedstawionych na kopii mapy zasadniczej (2 egz.) lub w przypadku jej braku, kopie mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierające określenie granic terenu objętego wnioskiem, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać skali 1:500 lub 1:1.000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2.000

 1. Charakterystykę inwestycji, obejmującą:

  1. określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów;

..........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

  1. określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej;

………………………………………………………………………………………………………….........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  1. określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko. (dane charakteryzujące wpływ na środowisko, w przypadku negatywnego oddziaływania: wielkość emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się, rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów, wielkość emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się, wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne)

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

Jednocześnie oświadczam, że (właściwe podkreślić):

 1. jestem właścicielem terenu (nieruchomości)

 2. jestem współwłaścicielem terenu (nieruchomości)

imię i nazwisko, adres współwłaściciela .........................................................................................................................

 1. nie jestem właścicielem - właściciel terenu (nieruchomości):………………………………………………….............

 2. stan prawny terenu nie jest mi znany

Uwaga: mapy proszę złożyć do formatu A4. W przypadku załączników graficznych w dużych formatach papieru, w celu sprawniejszego przeprowadzenia postępowania wskazane jest dołączenie dodatkowych map poglądowych w większej skali i mniejszym formacie bądź w formie elektronicznej.

Opłata skarbowa za wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wynosi 107 zł. Z obowiązku zapłaty opłaty skarbowej zwolnione są inwestycje w sprawach mieszkaniowych. Za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa opłata skarbowa wynosi 17 zł.

Zapłaty opłaty skarbowej w w/w wysokości należy dokonać z chwilą złożenia wniosku gotówką w kasie Urzędu Gminy Stargard Szczeciński lub bezgotówkowo na konto Urzędu Gminy w Banku Pekao S.A. I Oddział Stargard Szczeciński Nr 05124039011111000042165174.

Załączniki:

.............................................................................

(podpis inwestora lub osoby upoważnionej)

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 30-11-2009 08:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosława Antczak 30-11-2009
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 30-11-2009 08:58