Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu nieograniczonego ustnego w obrębie Krąpiel


Zarządzenie Nr 137 / 09

Wójta Gminy Stargard Szczeciński

z dnia 27 sierpnia 2009 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu nieograniczonego ustnego nieruchomości gminnej i ogłoszenia jej wykazu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) w związku z § 7 ust. 1 Uchwały Nr XXX/226/05 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 16 września 2005 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Stargard Szczeciński i nabywania nieruchomości do zasobu gminnego (Dz.U. Woj. Zach. Nr 88, poz. 1804 z 2008 r. Nr 40, poz. 860 ) z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu nieograniczonego ustnego nieruchomość zabudowaną, oznaczoną numerem działki 3/12 o pow. 0,3086 ha, położoną w obrębie Krąpiel, gmina Stargard Szczeciński, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustalam cenę wywoławczą nieruchomości w pierwszym przetargu nieograniczonym ustnym w wysokości: 49 500,00 (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100).

§ 3. Podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, o której mowa w § 1, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stargard Szczeciński, w miejscowości położenia nieruchomości, opublikowanie informacji o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej oraz umieszczenie na stronie internetowej urzędu: www.bip.gmina.stargard.pl.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do Zarządzenia Nr 137 / 09

Wójta Gminy Stargard Szczeciński

z dnia 27 sierpnia 2009 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości

przeznaczonej do sprzedaży.

W Y K A Z

Nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu nieograniczonego ustnego.

  1. Opis nieruchomości (oznaczenie, powierzchnia, księga wieczysta).

Nieruchomość zabudowana oznaczona numerem działki 3/12 o pow. 0,3086 ha położona w obrębie Krąpiel, gmina Stargard Szczeciński, objęta księgą wieczystą SZ1T/00097940/0.

  1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu nieograniczonego ustnego.

Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński dla terenu działki nr 3/12, położonej w obrębie Krąpiel obowiązywał do dnia 31 grudnia 2002 r.

Zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez PODGiK w Stargardzie Szczecińskim grunty są oznaczone symbolem użytku: (Ba-RIVa).

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stargard Szczeciński określa następujące uwarunkowania i kierunki zagospodarowania: teren obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych i rybackich (symbol RU).

  1. Cena wywoławcza nieruchomości: 49 500,00

( słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100).

w tym:

działka gruntu 49 499,00 zł

budynek byłej kotłowni 1,00 zł

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem byłej kotłowni. Ogrodzona w części siatką stalową w metalowych ramach, w części płytami betonowymi. Brama wjazdowa metalowa. Teren działki częściowo utwardzony płytami betonowymi.

Warunki nabycia

  1. Cenę sprzedaży nieruchomości, którą jest zobowiązany zapłacić jej nabywca ustala się w wysokości ceny uzyskanej w wyniku przetargu.

  2. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

  3. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

  • przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

  • jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Okres publikacji :

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj.

od dnia 31 sierpnia 2009 r.

do dnia 21 września 2009 r.

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy

i miejscowości położenia nieruchomości.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 31-08-2009 09:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Mazur 31-08-2009
Ostatnia aktualizacja: - 31-08-2009 09:06