Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

OGŁOSZENIE O ROKOWANICH dotyczących sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Sowno, oznaczonej numerem działki 305/2


Stargard Szczeciński, dn. 18.08.2009 r.

GNR.72241 - 11 / 08

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

Wójt Gminy Stargard Szczeciński ogłasza rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż:

niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Sowno, oznaczonej numerem działki 305/2 o pow. 0,1693 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00049273/2.

Plan zagospodarowania przestrzennego gminy obowiązywał do dnia 31 grudnia 2002 r.

Warunki zabudowy i sposób zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości określono decyzją Wójta Gminy Stargard Szczeciński nr 44/8 o warunkach zabudowy z dnia 21.02.2008 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem.

Zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez PODGiK w Stargardzie Szczecińskim działka sklasyfikowana jest symbolem użytku RV - 0,1693 ha.

cena wywoławcza (netto) 80 000,00 zł

słownie: (osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

Do zaoferowanej przez uczestnika ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%

zaliczka w kwocie 8 000,00

W/w. nieruchomość nie została sprzedana w przetargach przeprowadzonych w dniach:

I przetarg 14 października 2008 r.

II przetarg 9 kwietnia 2009 r.

Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 22 września 2009 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Gminy w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Rynek Staromiejski 5, pok. 201.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROKOWAŃ

 1. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zaklejonych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy Stargard Szczeciński przy ul. Rynek Staromiejski 5 w Stargardzie Szczecińskim (pok. nr 212), do dnia 18 września 2009 r. do godz. 1530.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

  2. datę sporządzenia zgłoszenia;

  3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

  4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

  5. własnoręczny podpis;

  6. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Koperty powinny być zamknięte i opisane w następujący sposób:

„Rokowania 22 września 2009 r. - działka nr 305/2, obręb Sowno

 1. Zaliczkę w kwocie 8 000,00 należy wpłacić do kasy Urzędu Gminy lub na konto Bank PEKAO I O/ Stargard 42124039011111000042165187, najpóźniej do dnia
  18 września 2009 r.

Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Stargard Szczeciński lub do kasy Urzędu Gminy Stargard Szczeciński.

 1. Uczestnicy rokowań biorą w nich udział osobiście lub przez pełnomocnika. Warunkiem udziału w rokowaniach jest wniesienie zaliczki oraz okazanie Komisji:

 • w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości,

 • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu

 1. Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika rokowań, który został ustalony nabywcą nieruchomości, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 2. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostaje zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań w sposób wskazany przez uczestnika rokowań.

 3. Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia rokowań zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

 4. Jeżeli osoba, która w wyniku przeprowadzenia rokowań została ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, Wójt może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

 5. W przypadku istnienia w granicach działki sieci uzbrojenia technicznego nabywca zapewni służbom specjalistycznym swobodny do nich dostęp w celu ich konserwacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży na własny koszt i we własnym zakresie, w uzgodnieniu z właścicielami sieci.

 6. Wycinka występującego w granicach nieruchomości wartościowego drzewostanu, kolidującego z inwestycją, będzie mogła nastąpić po uzyskaniu pozytywnej decyzji administracyjnej. Koszty wycinki ponosi nabywca nieruchomości.

 7. Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanymi przez Starostę Stargardzkiego.

 8. Nabywca nieruchomości wraz z gruntem przejmie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników.

 9. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

 10. Zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. Nr 64, poz. 592 z późn. zm.) oraz w związku z brakiem obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego pierwszeństwo w nabyciu w/w. nieruchomości przysługuje Agencji Nieruchomości Rolnych, działającej na rzecz Skarbu Państwa.

 11. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - Dz. U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) w przypadku wygrania rokowań zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości, w przypadkach, gdy zezwolenie jest wymagane.

 12. Przed przystąpieniem do rokowań należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

 13. Koszty zawarcia umowy notarialnej i opłat sądowych ponosi nabywca nieruchomości.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pok. 204, tel. 577-61-29 wew. 15.

Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Okres publikacji:

ogłoszenie wywiesza się na okres:

od dnia 21 sierpnia 2009 r.

do dnia 22 września 2009 r.

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy

i miejscowości położenia nieruchomości.

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 24-08-2009 11:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Mazur 21-08-2009
Ostatnia aktualizacja: - 24-08-2009 11:48