Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Stanowisko urzędnicze w sekcji świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

73 - 110 Stargard Szczeciński

ul. Rynek Staromiejski 5

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w sekcji świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

1. Wymagania niezbędne:

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • niekaralność za przestępstwa umyślne i nieposzlakowana opinia

 • wykształcenie: wyższe

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

 • obywatelstwo polskie. 

2. Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość przepisów z zakresu :

 • Kodeksu postępowania administracyjnego.

 • Ustawy o ochronie danych osobowych.

 • Ustawy o pracownikach samorządowych.

 • Ustawy o pomocy pomocy społecznej.

 • Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 1. umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku oraz współpracy z zespołem,

 2. doświadczenie w pracy w administracji publicznej,

 1. znajomość techniki biurowej i obsługi urządzeń informatycznych,

 2. zdolności organizacyjne, dokładność, rzetelność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie spraw z zakresu pomocy społecznej w ramach zadań własnych gminy i zadań zleconych realizowanych przez gminę;

 2. Staranne i terminowe opracowywanie decyzji administracyjnych w oparciu o zatwierdzony przez kierownika plan pomocy i danych zawartych w wywiadzie środowiskowym;

 • zasiłku okresowego

 • zasiłku celowego

 • kierowania do domu pomocy społecznej

 • zasiłku stałego

 • innych wynikających z ustawy o pomocy społecznej

 1. Prowadzenie rejestrów wydanych decyzji w rozbiciu na poszczególne rodzaje świadczeń;

 2. Przygotowywanie list wypłat i przekazów pocztowych w/w zasiłków;

 3. Obsługa programu komputerowego w zakresie zaplanowanych świadczeń;

 4. Prowadzenie analizy potrzeb i sprawozdawczości;

 5. Prowadzenie postępowania w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej:

 • dokonywanie zgłoszeń do ZUS osób uprawnionych do ubezpieczenia emerytalnego, rentowego oraz zdrowotnego,

 • wyrejestrowywanie w/w osób z ubezpieczenia z chwilą utraty uprawnień do otrzymywania świadczeń

 • sporządzanie imiennych raportów miesięcznych i miesięcznych raportów korygujących o należnych składkach na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne świadczeniobiorców.

 1. Uczestniczenie w badaniach problemów społecznych gminy, diagnozowanie, monitorowanie;

 2. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wymagane dokumenty:

 • CV z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22.03.1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.

 • list motywacyjny (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej)

 • kopie dokumentów potwierdzających tożsamość (do wyboru: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy),

 • kopię dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych,

 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

 • referencje,

 • oryginał kwestionariusza osobowego

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, (przed zatrudnieniem wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego)

 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie (przed zatrudnieniem wymagane będzie zaświadczenie od lekarza medycyny pracy).

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Ośrodku lub przesyłać pocztą na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Rynek Staromiejski 5 w terminie do dnia 30 lipca 2009r., z dopiskiem „ Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w sekcji świadczeń w GOPS Stargard Szczeciński”.

(Uwaga: liczy się data wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)

Oferty które wpłyną po dniu 30 lipca 2009r. nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ( www. bip. gmina. stargard. pl ) oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka.

Kierownik Ośrodka

Anna Ładniak

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 17-07-2009 10:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Ładniak 17-07-2009
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 17-07-2009 10:04