Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

REGULAMIN PORZĄDKOWY CMENTARZY KOMUNALNYCH

REGULAMIN PORZĄDKOWY CMENTARZY KOMUNALNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI

INFORMACJE OGÓLNE

§ 1.1. Celem umożliwienia oddawania należytej czci zmarłym oraz dla zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego powierza się te cmentarze wraz z jego urządzeniami szczególnej trosce osób przebywających na ich terenie oraz zaleca się stosowanie poniższego regulaminu.

2. Właścicielem cmentarzy komunalnych w miejscowościach: Poczernin, Pęzino, Tychowo, Grzędzice, Żarowo, jest Gmina Stargard Szczeciński.

3. Zarządzaniem cmentarzami komunalnymi zajmuje się właściwy Zakład Pogrzebowy na podstawie umowy zawartej z Gminą Stargard Szczeciński.

4. Adres i kontakt z zarządcą cmentarzy, godziny urzędowania administracji i udzielanie wszelkich niezbędnych informacji, zostanie umieszczony w odrębnym ogłoszeniu umieszczonym w ogólnie dostępnym miejscu na każdym z cmentarzy komunalnych.

5. Ceremonie pogrzebowe odbywają się: od poniedziałku do soboty w godzinach od 700 do 1800, niedziele są dniami wolnymi.

6. Cmentarze komunalne mogą przyjąć do pochowania każdego zmarłego, niezależnie od miejsca jego śmierci i ostatniego miejsca zamieszkania.

7. Cmentarze wyposażone są w sieć wodociągową, zasilaną z instalacji wiejskiej. Woda z ujęć (punktów czerpalnych) na terenie cmentarza nie nadaje się do spożycia i może być używana jedynie do podlewania roślin i do innych celów gospodarczych. Instalacja wodociągowa jest wyłączana jesienią (zwykle w październiku lub na początku listopada), gdy prognozowane są spadki temperatury poniżej 0° C. i włączana na wiosnę (zwykle w połowie kwietnia), gdy ustąpią przymrozki.

8. Osoby przebywające na terenie cmentarzy obowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym, dbania o porządek i czystość na odwiedzanych grobach i w ich otoczeniu.

9. Przebywanie na terenie cmentarzy dzieci w wieku do lat 10 dozwolone jest wyłącznie pod opieką osób starszych.

10. Na terenie cmentarzy niedozwolone jest:

a) przebywanie w stanie nietrzeźwym,

b) uprawianie żebractwa,

c) wprowadzanie zwierząt,

d) wkopywanie (betonowanie) ławek w ciągach komunikacyjnych,

e) poruszanie się rowerami i motocyklami,

f) szlifowanie nagrobków metodą mechaniczną wytwarzającą duże zapylenia,

g) prowadzenie jakiejkolwiek działalności gospodarczej czy zarobkowej,

h) przenoszenie lub zabieranie z cmentarzy wszelkich elementów jego wystroju,

i) wyrzucanie śmieci w miejsca do tego nie przeznaczone,

j) wrzucanie do kontenerów na śmieci gruzu, piasku, drewna i krzewów.

11. Na terenie cmentarzy zakazuje się bez uprzedniego pisemnego zgłoszenia w biurze administracji cmentarzy wykonywania:

a) robót murarskich,

b) robót kamieniarskich,

12. Właściciel i Zarządzający cmentarzami nie ponoszą odpowiedzialności za:

a) samowolnie wykonywanie robót na terenie cmentarzy,

b) dewastacje, kradzieże.

13. Osoby dotknięte czynami powodującymi skutki, o których mowa w pkt 13b zobowiązane są do zgłaszania w/w zdarzeń w Komendzie Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 29.

14. Porządkowanie i pielęgnacja grobów należy do osób uprawnionych do pochowania zwłok, określonych w art. 10 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r., Nr 23, poz. 295 z późn. zm.).

RODZAJE GROBÓW, OPŁATY I LIKWIDACJA

§ 2. 1. Dla potrzeb niniejszego regulaminu stosuje się następujące pojęcia:

a) miejsce grzebalne - miejsce wyznaczone na cmentarzu do urządzenia grobu,

b) grób - miejsce grzebalne, w którym spoczywa osoba zmarła lub udostępnione przez zarządcę cmentarza do pogrzebu na podstawie aktu zgonu osoby, która ma być w nim pochowana,

c) grób rodzinny - grób przeznaczony do pochowania więcej niż jednaj trumny,

d) miejsce rezerwowe - miejsce grzebalne udostępnione za życia osobom, dla których jest przeznaczone,

2. Rezerwacja miejsca grzebalnego za życia jest możliwa tylko za zgodą Wójta Gminy Stargard Szczeciński.

3. Na cmentarzach urządza się:

a) groby ziemne,

b) groby murowane.

4. Groby ziemne i murowane urządza się jako:

a) groby zwykłe - przeznaczone do pochowania jednej trumny,

b) groby pogłębione - przeznaczone do pochowania dwóch trumien ułożonych piętrowo,

c) groby podwójne - przeznaczone do pochowania dwóch trumien przylegających do siebie w poziomie.

6. Na cmentarzach obowiązują stawki opłat za miejsca pod grób ustalone Uchwałą Rady Gminy Stargard Szczeciński.

7. Przedłużenie prawa do miejsca pod grób na dalszy okres wymaga ponownego uiszczenia opłaty za miejsce pod grób w wysokości obowiązującej w dniu jej płatności.

8. W przypadku dochowania drugiej osoby do istniejącego grobu rodzinnego, pobiera się opłatę na kolejne 20 lat. Opłatę tę pomniejsza się o 1/20 stawki obowiązującej w dniu pochowania za każdy następny rok, opłacony wcześniej.

9. W przypadku zwolnienia grobu w wyniku przeniesienia zwłok, zwrot należności nastąpi w wysokości 1/20 wniesionej uprzednio opłaty za każdy niewykorzystany rok. Zwrot przysługuje opiekunowi grobu uwalniającemu miejsce pod grób.

10 Wszystkie groby ziemne na cmentarzach po upływie 20 lat od pochowania, bądź wniesienia ostatniej opłaty zgodnie z art. 7 ust. 2 - ustawa z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych mogą być likwidowane i ponownie wykorzystywane do chowania zmarłych, jeżeli zainteresowane osoby, bądź instytucje nie zgłoszą zamiaru przedłużenia terminu ich ważności na okres następny i nie uiszczą stosownych opłat.

13. Likwidacja grobu winna być poprzedzona informacją umieszczoną na grobie, na co najmniej 6 miesiące przed terminem jego likwidacji.

14. Z czynności związanych z likwidacją grobu administracja cmentarza sporządza protokół.

ZAŁATWIANIE SPRAW FORMALNO - ORGANIZACYJNYCH

§ 3. 1. Załatwianie spraw formalno - organizacyjnych niezbędnych do przyjęcia zwłok do pochowania na cmentarzach, jak też innych spraw związanych z działalnością cmentarzy. odbywa się w biurze administracji cmentarzy w dniach i godzinach urzędowania.

2. W sytuacjach szczególnych załatwianie spraw, o których mowa w ust. 1 odbywa się w terminach uzgodnionych z Zarządcą cmentarzy.

3. Przyjęcie zwłok do pochowania na danym cmentarzu następuje po przedstawieniu przez osobę zainteresowaną karty zgonu zawierającej adnotację Urzędu Stanu Cywilnego o zarejestrowaniu zgonu.

4. Prawo pochowania zwłok ludzkich mają osoby i instytucje określone w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

5. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do ekshumowania zwłok za zezwoleniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zgodnie z obowiązującymi zasadami lub na zarządzenie prokuratora lub sądu.

ZASADY USTAWIANIA NAGROBKÓW

§ 4. 1. Na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach nie przekraczających granic powierzchni grobu.

2. O ustawieniu nagrobka i jego wyglądzie decydują osoby uprawnione do grobu - rodzina zmarłego.

3. Dysponent grobu wykonujący nagrobek nie musi dysponować zgodą dysponentów sąsiednich grobów.

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA OTOCZENIA GROBÓW

§ 5. 1. Dysponent grobu wykonujący zagospodarowanie otoczenia grobu w granicach powierzchni grobu nie musi dysponować zgodą dysponentów sąsiednich grobów.

2. Dopuszcza się zagospodarowanie otoczenia grobów poprzez utwardzenie z materiałów nieoszlifowanych typu chodnikowego (płytki, kostki) na podsypce piaskowo -cementowej lub wyłożenie materiałem sypkim (grys, żwir, tłuczeń kamienny).

3. Materiał użyty do zagospodarowania i utwardzenia otoczenia grobu nie może rażąco kolidować z rodzajem i kolorystyką z istniejącym zagospodarowaniem kwatery grzebalnej.

6. Ławki, balustrady, kratki, płotki i inne akcenty ozdobne należy ustawiać do połowy odstępów z sąsiednimi grobami.

7. Wszystkie obsadzenia otoczenia grobu materiałem roślinnym ozdobnym muszą uzyskać zgodę od dysponentów sąsiednich grobów.

OCHRONA PRZYRODY

§ 6. 1. Cmentarz należy utrzymywać jako teren zielony o przeznaczeniu parkowym.

2. Zieleń na cmentarzu (drzewa, krzewy, trawniki i kwiaty) podlega ochronie przed zniszczeniem.

3. Sadzenie lub wycinanie drzew na cmentarzach może nastąpić tylko w wypadkach uzasadnionych racjonalną gospodarką zadrzewieniem oraz zgodnie z planem zagospodarowania terenu cmentarza.

ZASADY PROWADZENIA ROBÓT

§ 7. 1. Dysponenci miejsc grzebalnych mogą wykonywać roboty budowlane we własnym zakresie lub zlecać je wybranym przez siebie wykonawcom. Właściciel oraz Zarządca cmentarzy nie ma obowiązku ustalania czy osoba zlecająca roboty jest uprawnionym dysponentem miejsca grzebalnego lub grobu.

2. Groby lub miejsca grzebalne, na których wykonane mają być roboty budowlane muszą być opłacone zgodnie z regulaminem cmentarzy komunalnych § 2 ust. 6.

3. Wykonawca przed przystąpieniem do robót budowlanych składa w administracji cmentarzy pisemne zgłoszenie robót na grób lub miejsce grzebalne. W zgłoszeniu tym określa zakres robót.

a) robota kamieniarska - to wszystkie działania dysponenta grobu polegające na wznoszeniu, ponad poziom terenu płyty nagrobka, w tym rozebranie, przebudowa i montaż nagrobka, utwardzenie otoczenia grobu z materiałów nieoszlifowanych typu chodnikowego (płytki, kostki) na podsypce piaskowo - cementowej lub wyłożenie materiałem sypkim (grys, żwir, tłuczeń kamienny).

b) robota murarska - to wszystkie działania dysponenta grobu polegające na wymurowaniu grobu do poziomu płyty.

4. Wykonawca po wykonaniu robót budowlanych składa w Administracji cmentarzy pisemne zgłoszenie o zakończeniu robót i posprzątaniu terenu prowadzenia robót.

5. Zarządcy cmentarzy przysługuje prawo do kontroli robót, wglądu do pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z cmentarzy , celem identyfikacji wwożonych lub wywożonych z terenu cmentarzy ruchomości.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

§ 8. 1. Wszystkich wykonawców obowiązuje ścisłe przestrzeganie regulaminu cmentarzy komunalnych oraz szczególny szacunek dla cmentarza, grobów, zwłok i szczątków zwłok.

2. Roboty budowlane mogą być wykonane od poniedziałku do soboty w godzinach od 700 do 2000.

3. Nie wolno zastawiać dróg i przejść pojazdami, materiałami budowlanymi i sprzętem oraz pozostawiać nie sprzątniętego terenu po wykonanych robotach. Materiały sypkie wolno składować wyłącznie na wyłożonych foliach budowlanych (plandekach). Przygotowywanie zapraw murarskich może odbywać się tylko w specjalnych pojemnikach (kastrach).

4. Nadmiar ziemi, gruzu pochodzący z robót budowlanych musi być wywieziony przez firmę wykonująca roboty.

5. Wykonawca przy wykonywaniu robót zobowiązany jest zapewnić najwyższy stopień czystości, porządku i estetyki terenu swoich robót, a prace prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, sanitarnymi i bhp, odpowiada on za wyrządzone szkody w mieniu znajdującym się na terenie cmentarza.

6. Zauważone uszkodzenia w sąsiedztwie terenu robót należy zgłaszać Zarządcy cmentarzy przed przystąpieniem do robót.

8. W przypadku, gdy w sąsiedztwie robót odbywa się pogrzeb wykonawca zobowiązany jest do przerwania robót na czas trwania ceremonii pogrzebowej.

9. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu i wywozu wszystkich materiałów i gruzu, pozostałych po robotach, a także naprawić wszelkie powstałe w wyniku prac szkody.

10. W przypadku naruszenia przez wykonawcę postanowień pkt.9 Zarządcy cmentarzy przysługuje prawo obciążenia wykonawcy kosztami zastępczego wykonania robót.

NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU CMENTARZA

§ 9. 1. Dysponenci grobów którzy nie przestrzegają niniejszego regulaminu cmentarzy i bez wymaganego zgłoszenia wykonują roboty budowlane ponoszą z tego tytułu odpowiedzialność.

2. W stosunku do dysponentów grobów którzy wykonują roboty budowlane niezgodnie z regulaminem cmentarzy, zostaną podjęte działania zobowiązującej ich do przestrzegania wymogów określonych w regulaminie

3. Ławki ustawione w ciągach komunikacyjnych utrudniające przejazdy i przejścia pomiędzy grobami będą usuwane przez Zarządcę cmentarzy bez informowania dysponenta grobu o zaistniałym fakcie. Dysponentowi grobu nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu.


Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 06-07-2009 15:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Dłużewski 26-06-2009
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 06-07-2009 15:52