Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 108/ 09 z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany Regulaminu naboru na wolne stanowisko merytoryczne i kierownicze w Urzędzie Gminy Stargard Szczecińśki 2010-07-01 14:28
Zarządzenie Nr 213/ 09 z dnia 30 grudnia w sprawie ustalenia użytkowników systemu instalacji antywłamaniowej. 2010-01-09 15:17
Zarządzenie Nr 212/ 09 z dnia 30 grudnia w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej 2010-01-09 15:16
Zarządzenie Nr 210/ 09 z dnia 28 grudnia w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej 2010-01-09 15:14
Zarządzenie Nr 209/ 09 z dnia 28 grudnia wyrażające stanowisko wobec projektu uchwały budżetowej na 2010 rok 2010-01-09 15:11
Zarządzenie Nr 208/ 09 z dnia 28 grudnia w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Gminy Stargard Szczeciński na 2010 r. 2010-01-09 15:09
Zarządzenie Nr 207/ 09 z dnia 23 grudnia w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r. oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy. 2010-01-09 15:05
Zarządzenie Nr 206/ 09 z dnia 21 grudnia w sprawie ustanowienia służebności drogi koniecznej 2010-01-09 15:02
Zarządzenie Nr 205/ 09 z dnia 21 grudnia w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r. oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy. 2010-01-09 15:00
Zarządzenie Nr 204/ 09 z dnia 16 grudnia w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2010-01-09 14:57
Zarządzenie Nr 203/ 09 z dnia 11 grudnia w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. oraz zmian w układzie wykonawczym 2010-01-09 14:54
Zarządzenie Nr 202/ 09 z dnia 4 grudnia w sprawie zmiany Zarządzenia o powołaniu komisji inwentaryzacyjnej. 2010-01-09 14:53
Zarządzenie Nr 201/ 09 z dnia 4 grudnia w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2009 roku. 2010-01-09 14:49
Zarządzenie Nr 200/ 09 z dnia 4 grudnia w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania dofinansowania w zakresie budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków 2010-01-09 14:47
Zarządzenie Nr 199/ 09 z dnia 4 grudnia dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/256/09 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 20 listopada 2009 r. 2010-01-09 14:44
Zarządzenie Nr 198/ 09 z dnia 4 grudnia dotyczące przygotowania projektu uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010. 2010-01-09 14:42
Zarządzenie Nr 197/ 09 z dnia 4 grudnia w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie kredytu bankowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Stargard Szczeciński 2010-01-09 14:40
Zarządzenie Nr 196/ 09 z dnia 3 grudnia dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Grzędzice 2010-01-09 14:35
Zarządzenie Nr 195/ 09 z dnia 30 listopada w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2010-01-09 14:33
Zarządzenie Nr 194/ 09 z dnia 30 listopada w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zastępcy wójta. 2010-01-09 14:31
Zarządzenie Nr 193/ 09 z dnia 30 listopada w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XXXII/258/09 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 20 listopada 2009 r. 2010-01-09 14:28
Zarządzenie Nr 192/ 09 z dnia 26 listopada w sprawie nabycia nieruchomości dla potrzeb realizacji celów publicznych 2010-01-09 14:25
Zarządzenie Nr 191/ 09 z dnia 25 listopada dotyczące przygotowania projektu uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Stargard Szczeciński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 r. 2010-01-09 14:22
Zarządzenie Nr 190/ 09 z dnia 25 listopada w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r. oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy. 2010-01-09 14:18
Zarządzenie Nr 189/ 09 z dnia 25 listopada w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci wodociągowej z Kiczarowa do Kolonii Kiczarowo 2009-11-28 16:46
Zarządzenie Nr 188/ 09 z dnia 16 listopada w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia l ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stargard Szczeciński 2009-11-28 16:33
Zarządzenie Nr 187/ 09 z dnia 13 listopada w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Stargard Szczeciński projektu uchwały budżetowej na 2010 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego. 2009-11-28 16:31
Zarządzenie Nr 186/ 09 z dnia 12 listopada dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie określenia zasad dofinansowania usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu gminy Stargard Szczeciński 2009-11-28 16:28
Zarządzenie Nr 185/ 09 z dnia 12 listopada w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r., zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz zmiany wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 2009-11-28 16:25
Zarządzenie Nr 184/ 09 z dnia 12 listopada dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy w sprawie udziału w przedsięwzięciu pod nazwą, - Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę kanalizacji i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński. 2009-11-28 16:23
Zarządzenie Nr 183/ 09 z dnia 9 listopada dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą - Miasto Stargard Szczeciński w sprawie powierzenia zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Stargard Szczeciński. 2009-11-28 16:21
Zarządzenie Nr 182/ 09 z dnia 9 listopada 2009 w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stargard Szczeciński 2009-11-28 16:19
Zarządzenie Nr 181/ 09 z dnia 9 listopada 2009 w sprawie współdziałania z Gminą Stara Dąbrowa w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, działających na terenie Gminy Stara Dąbrowa 2009-11-28 16:17
Zarządzenie Nr 180/ 09 z dnia 9 listopada 2009 dotyczące przygotowania projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia projektów dofinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny 2009-11-28 16:15
Zarządzenie Nr 179/ 09 z dnia 3 listopada 2009 w sprawie zmiany Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 2009-11-28 16:12
Zarządzenie Nr 178/ 09 z dnia 3 listopada 2009 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru inwestycji 2009-11-28 16:10
Zarządzenie Nr 177/ 09 z dnia 30 października 2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. oraz zmian w układzie wykonawczym 2009-11-28 16:08
Zarządzenie Nr 176/ 09 z dnia 30 października 2009 w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r. oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2009-11-28 16:04
Zarządzenie Nr 175/ 09 z dnia 29 października 2009 w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie uchylenia uchwały rady gminy dotyczącej obniżenia ceny skupu 1 dt żyta do celów wymiaru podatku rolnego 2009-11-28 16:00
Zarządzenie Nr 175/ 09 z dnia 29 października 2009 w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie obniżenia ceny skupu 1 dt żyta do celów wymiaru podatku rolnego 2009-11-28 15:55
Zarządzenie Nr 174/ 09 z dnia 23 października 2009 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2009-11-28 15:52
Zarządzenie Nr 173/ 09 z dnia 21 października 2009 dotyczące przygotowania projektu uchwały Rady Gminy w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. -Kierunek Europejskie Przedszkola Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 2009-11-28 15:50
Zarządzenie Nr 170/09 z 19 października 2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2009-10-26 15:54
Zarządzenie Nr 172/09 z 20 października 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę świetlicy w Golinie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu 2009-10-26 15:48
Zarządzenie Nr 168/09 z 15 października 2009 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały dotyczącej zmiany Uchwały Nr XXIX/225/09 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 26 czerwca 2009 roku 2009-10-19 18:30
Zarządzenie Nr 167/09 z 15 października 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu nieograniczonego ustnego nieruchomości gminnej i ogłoszenia jej wykazu. 2009-10-19 18:12
Zarządzenie Nr 166/09 z 15 października 2009 roku w sprawie ustalenia minimalnej ceny sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem działki 305/2 położonej w obrębie Sowno przeznaczonej do sprzedaży w drodze rokowań. 2009-10-19 18:10
Zarządzenie Nr 165/09 z 15 października 2009 roku w sprawie ustalenia minimalnej ceny sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem działki 90 położonej w obrębie Sowno, przeznaczonej do sprzedaży w drodze rokowań. 2009-10-19 18:08
Zarządzenie Nr 164/09 z 12 października 2009 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia statutów sołectwom gminy Stargard Szczeciński 2009-10-19 18:06
Zarządzenie Nr 163/09 z 12 października 2009 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie utworzenia sołectw w gminie Stargard Szczeciński 2009-10-19 18:04
Zarządzenie Nr 162/09 z 12 października 2009 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych. 2009-10-19 18:02
Zarządzenie Nr 161/09 z 12 października 2009 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 2009-10-19 18:01
Zarządzenie Nr 160/09 z 12 października 2009 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa 2009-10-19 18:00
Zarządzenie Nr 159/09 z 12 października 2009 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie zmiany wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Stargard Szczeciński na 2009 rok 2009-10-19 17:57
Zarządzenie Nr 158/09 z 5 października 2009 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej Moje boisko ? Orlik 2012 2009-10-19 17:55
Zarządzenie Nr 157/09 z 30 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. oraz zmian w układzie wykonawczym 2009-10-19 17:52
Zarządzenie Nr 156/09 z 30 września 2009 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r. oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2009-10-19 17:49
Zarządzenie Nr 152/09 z 18 września 2009 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do pcojektu budżetu Gminy Stargard Szczeciński na 2010 rok 2009-10-19 17:43
Zarządzenie Nr 154/09 z 24 września 2009 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok oraz ustalenia układu wykonawczego 2009-09-26 23:07
Zarządzenie Nr 153/09 z 18 września 2009 roku w sprawie przygotowania układu wykonawczego budżetu do uchwały ne XXX/239/09 z dnia 18.09.2009 2009-09-26 23:05
Zarządzenie Nr 151/09 z 18 września 2009 roku w sprawie okresowych ocen pracowników 2009-09-26 23:01
Zarządzenie Nr 150/09 z 18 września 2009 roku w sprawie powołania komisjii przetargowej 2009-09-26 22:59
Zarządzenie Nr 149/09 z 17 września 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zweryfikowanego projektu aglomeracji Stargard 2009-09-26 22:20
Zarządzenie Nr 148/09 z 11 września 2009 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości gminnych 2009-09-26 22:18
Zarządzenie Nr 147/09 z 9 września 2009 roku dotyczące przygotowania uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy za 2009 rok oraz zmian w wieloletnim planie inwestycyjnym 2009-09-26 22:15
Zarządzenie Nr 146/09 z 8 września 2009 roku w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu Wójta 2009-09-26 22:12
Zarządzenie Nr 145/09 z 8 września 2009 roku w sprawie Gminnego Planu Ewakuacji Ludności, Zwierząt i Mienia 2009-09-26 22:09
Zarządzenie Nr 144/09 z 8 września 2009 roku dotyczące przygotowania uchwały rady gminy w sprawie wyrażenie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gminnych na rzecz Powiatu Stargardzkiego 2009-09-26 22:07
Zarządzenie Nr 143/09 z 8 września 2009 roku dotyczące przygotowania uchwały rady gminy w sprawie pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego 2009-09-26 22:04
Zarządzenie Nr 142/09 z 4 września 2009 roku dotyczące przygotowania uchwały w sprawie zwołania zebrania wiejskiego 2009-09-26 22:01
Zarządzenie Nr 141/09 z 2 września 2009 roku dotyczące przygotowania uchwały rady gminy w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 2009-09-26 21:55
Zarządzenie Nr 140/09 z 1 września 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2009-09-26 21:50
Zarządzenie Nr 139/09 z 31 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy za 2009 rok oraz zmian w układzie wykonawczym 2009-09-26 21:40
Zarządzenie Nr 138/09 z 31 sierpnia 2009 roku w sprawie przedstawienia RG i RIO informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 r. 2009-09-26 21:34
Zarządzenie Nr 137/09 z 27 sierpnia 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu nieograniczonego ustrnego nieruchomości gminnej i ogłoszenia ich wykazu 2009-09-26 21:26
Zarządzenie Nr 136/09 z 27 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r. oraz ustalenia układuwykonawczego do zmian budżetu gminy. 2009-09-26 21:16
Zarządzenie Nr 135/09 z 20 sierpnia 2009 roku w sprawie powołana komisji konkursowej 2009-09-26 21:13
Zarządzenie Nr 134/09 z 20 sierpnia 2009 roku w sprawie powołana Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę świetlicy wiejskiej w Strachocinie 2009-09-26 21:10
Zarządzenie Nr 133/09 z 17 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu Ośrodka Administracyjnego Gminy Stargard Szczecińsk 2009-09-26 20:48
Zarządzenie Nr 132/09 z 17 sierpnia 2009 roku w sprawie nadania statutu dla Ośrodka Administracyjnego Gminy Stargard Szczecińsk 2009-09-26 20:49
Zarządzenie Nr 131/09 z 13 sierpnia 2009 roku w sprawie ustalenia minimalnej ceny sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem działki 90 położonej w obrębie Sowno przeznaczanej do sprzedaży w drodze rokowań 2009-09-26 20:39
Zarządzenie Nr 130/09 z 13 sierpnia 2009 roku w sprawie w sprawie ustalenia minimalnej ceny sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem działki 305/2 położonej w obrębie Sowno przeznaczanej do sprzedaży w drodze rokowań 2009-09-26 20:36
Zarządzenie Nr 129/09 z 12 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminazycajnyj dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2009-09-26 20:31
Zarządzenie Nr 128/09 z 11 sierpnia 2009 roku dotyczące przygotowania projeku uchwały rady gminy w sprawie udzielenia pomocy finansowej na pokrycie kosztów organizacji kolonii dla dzieci z terenów poszkodowanych klęską powodzi. 2009-09-26 20:18
Zarządzenie Nr 127/09 z 11 sierpnia 2009 roku w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2009 roku. 2009-09-26 20:15
Zarządzenie Nr 126/09 z 11 sierpnia 2009 roku dotyczące przygotowania projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały ustalającej wysokość opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych 2009-09-26 20:12
Zarządzenie Nr 125/09 z 11 sierpnia 2009 roku dotyczące przygotowania uchwały rady gminy uchylającej uchwalę w sprawie określenia czynności z zakresu prawa pracy dokonywanych wobec wójta 2009-09-26 20:07
Zarządzenie Nr 124/09 z 31 lipca 2009 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej 2009-09-26 19:51
Zarządzenie Nr 123/09 z 21 lipca 2009 roku w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnej 2009-09-26 19:49
Zarządzenie Nr 122/09 z 17 lipca 2009 roku w sprawie stawek wykupu przejmowanych urządzeń wodno-kanalizacyjnych wybudowanych przez Inwestora 2009-09-26 19:47
Zarządzenie Nr 121/09 z 14 lipca 2009 roku w sprawie zmiany zarządzenia dat. powołania komisji przetargowej 2009-09-26 19:43
Zarządzenie Nr 120/09 z 13 lipca 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej 2009-09-26 19:24
Zarządzenie Nr 113/09 z 3 lipca 2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2009-09-26 19:22
Zarządzenie Nr 112/09 z 3 lipca 2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2009-09-26 19:21
Zarządzenie Nr 119/09 z 7 lipca 2009 roku w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu Wójta 2009-07-13 09:33
Zarządzenie Nr 118/09 z 7 lipca 2009 roku w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu Wójta 2009-07-13 09:32
Zarządzenie Nr 117/09 z 7 lipca 2009 roku w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu Wójta 2009-07-13 09:31
Zarządzenie Nr 116/09 z 7 lipca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gminnej i ogłoszenia jej wykazu 2009-07-13 09:30
Zarządzenie Nr 115/09 z 7 lipca 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Konkursu 2009-07-13 09:27
Zarządzenie Nr 114/09 z 7 lipca 2009 roku w sprawie powołania komisji 2009-07-13 09:26
Zarządzenie Nr 107/09 z 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok oraz zmian w układzie wykonawczym 2009-07-13 09:24
Zarządzenie Nr 111/09 z 1 lipca 2009 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grzędziach 2009-07-09 14:27
Zarządzenie Nr 110/09 z 30 czerwca 2009 roku w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego 2009-07-09 14:26
Zarządzenie Nr 109/09 z 30 czerwca 2009 roku w sprawie polecenia Pełnomocnikowi Ochrony Informacji Niejawnych przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzającego 2009-07-09 14:24
Zarządzenie Nr 106/09 z 29 czerwca 2009 roku w sprawie przygotowania układu wykonawczego budżetu do uchwały ne XXIX/230/09 z dnia 26.06.2009 2009-07-09 14:22
Zarządzenie Nr 105/09 z 29 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok oraz zmian w układzie wykonawczym 2009-07-09 14:19
Zarządzenie Nr 104/09 z 25 czerwca 2009 roku w sprawie autopoprawki do prejektu uchwały XXIX/230/09 w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok oraz zmian limitu wydatków na wieloletnie plany inwestycyjne 2009-07-09 14:19
Zarządzenie Nr 103/09 z 17 czerwca 2009 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok oraz zmian limitu wydatków na wieloletnie plany inwestycyjne 2009-07-09 14:15
Zarządzenie Nr 102/09 z 17 czerwca 2009 roku w sprawie powołania komisji konkursowej 2009-07-09 14:13
Zarządzenie Nr 101/09 z 16 czerwca 2009 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa 2009-07-09 14:11
Zarządzenie Nr 99/09 z 16 czerwca 2009 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont zabytku 2009-07-09 14:10
Zarządzenie Nr 98/09 z 16 czerwca 2009 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego 2009-07-09 14:08
Zarządzenie Nr 97/09 z 16 czerwca 2009 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporzadzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w obrębie Strzyżno 2009-07-09 14:07
Zarządzenie Nr 96/09 z 16 czerwca 2009 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały XVI/108/08 z dnia 28 marca 2008 roku 2009-07-09 14:05
Zarządzenie Nr 95/09 z 16 czerwca 2009 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/212/09 z dnia 30 kwietnia 2009 roku 2009-07-09 14:04
Zarządzenie Nr 94/09 z 16 czerwca 2009 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego obręb Kiczarowo 2009-07-09 14:02
Zarządzenie Nr 93/09 z 16 czerwca 2009 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego obręb Strachocin działka nr 355 2009-07-09 14:00
Zarządzenie Nr 92/09 z 15 czerwca 2009 roku dotyczące przygotowania uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Stargarde Szczeciński do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej 2009-07-09 13:58
Zarządzenie Nr 91/09 z 15 czerwca 2009 roku dotyczące przygotowania uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 2009-07-09 13:56
Zarządzenie Nr 90/09 z 15 czerwca 2009 roku dotyczące przygotowania uchwały w sprawie wyrażenia zgody do zawarcia umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu na dzierżawę 2009-07-09 13:55
Zarządzenie Nr 89/09 z 8 czerwca 2009 roku w sprawie powołania komisji do dokonania uzgodnień warunków i wysokości czynszu dzierżawnego 2009-07-09 13:52
Zarządzenie Nr 88/09 z 2 czerwca 2009 roku dotyczące przygotowania uchwały w sprawie ustalenia regulaminu porządkowego cmentarzy komunalnych zlokalizowanych na terenie gminy 2009-07-09 13:51
Zarządzenie Nr 87/09 z 2 czerwca 2009 roku dotyczące przygotowania uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzadzeń cmentarnych 2009-07-09 13:50
Zarządzenie Nr 86/09 z 29 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok oraz zmian w układzie wykonawczym 2009-07-09 13:45
Zarządzenie Nr 85/09 z 29 maja 2009 roku w sprawie ustalenia układu wykowczego budżetu do Uchwały Rady Gminy Nr XXVIII/215/09 z dnia 29.05.2009 r. 2009-07-09 13:42
Zarządzenie Nr 84/09 z 25 maja 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzedu Gminy 2009-07-09 13:38
Zarządzenie Nr 82/09 z 22 maja 2009 roku w sprawie zmian budzetu gminy na 2009 rok oraz ustalenia układu wykonawczego 2009-06-07 22:07
Zarządzenie Nr 81/09 z 20 maja 2009 roku w sprawie wygaszenia udzielonego pełnomocnictwa zastępcy wójta 2009-06-07 22:05
Zarządzenie Nr 83/09 z 25 maja 2009 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2009-05-26 12:02
Zarządzenie Nr 80/09 z 20 maja 2009 roku w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego udzielenia pełnomocnictwa sekretarzowi gminyprzygotowania projektu uchwały wm sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok oraz zmiany układu wykonawczego 2009-05-26 12:02
Zarządzenie Nr 79/09 z 20 maja 2009 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu loklu mieszkalnego 2009-05-26 12:00
Zarządzenie Nr 78/09 z 20 maja 2009 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały wm sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok oraz zmiany układu wykonawczego 2009-05-25 15:54
Zarządzenie Nr 77/09 z 19 maja 2009 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2009-05-25 15:52
Zarządzenie Nr 76/09 z 19 maja 2009 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały o przystąpieniu do projektu Moje gimnazjum - maja szansa 2009-05-25 15:51
Zarządzenie Nr 75/09 z 19 maja 2009 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Strachocin 2009-05-25 15:49
Zarządzenie Nr 74/09 z 15 maja 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej 2009-05-25 15:47
Zarządzenie Nr 73/09 z 14 maja 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej 2009-05-25 15:46
Zarządzenie Nr 70/09 z 28 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej 2009-05-25 15:45
Zarządzenie Nr 69/09 z 28 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej 2009-05-25 15:44
Zarządzenie Nr 61/09 z 24 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania komisji do dokonania uzgodnień warunków i wysokości czynszu dzierżawnego 2009-05-25 15:42
Zarządzenie Nr 72/09 z 14 maja 2009 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2009-05-25 15:45
Zarządzenie Nr 68/09 z 28 kwietnia 2009 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS do podejmowania działań wobec dłuzników alimentacyjnych 2009-05-12 09:03
Zarządzenie Nr 67/09 z 28 kwietnia 2009 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych 2009-05-12 09:00
Zarządzenie Nr 66/09 z 28 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian budzetu gminy na 2009 rok oraz ustalenia układu wykonawczego 2009-05-12 08:57
Zarządzenie Nr 64/09 z 27 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany składu komisji do likwidacji środków trwałych 2009-05-12 08:56
Zarządzenie Nr 63/09 z 27 kwietnia 2009 roku w sprawie upowaznienia do załatwiania spraw w imieniu Wójta 2009-05-12 08:55
Zarządzenie Nr 62/09 z 27 kwietnia 2009 roku w sprawie upowaznienia do załatwiania spraw w imieniu Wójta 2009-05-12 08:54
Zarządzenie Nr 60/09 z 24 kwietnia 2009 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2009-05-12 08:53
Zarządzenie Nr 59/09 z 16 kwietnia 2009 roku w sprawie nabycia neruchomości dla potrzeb realizacji celów publicznych 2009-05-12 08:51
Zarządzenie Nr 58/09 z 16 kwietnia 2009 roku dotyczące przygotowania uchwały rady gminy w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych Grabowo i Małkocin 2009-05-12 08:50
Zarządzenie Nr 57/09 z 16 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej 2009-05-12 08:50
Zarządzenie Nr 56/09 z 16 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej 2009-05-12 08:50
Zarządzenie Nr 55/09 z 16 kwietnia 2009 roku w sprawie przygotowania uchwały rady gminy w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego 2009-05-12 08:49
Zarządzenie Nr 54/09 z 16 kwietnia 2009 roku dotyczące przygotowania uchwały rady gminy w sprawie oddania w użyczenie na czas nieokreślony nieruchomości gruntowej 2009-05-12 08:49
Zarządzenie Nr 53/09 z 16 kwietnia 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej i ogłoszenia jej wykazu 2009-05-12 08:49
Zarządzenie Nr 52/09 z 8 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia II ustnych przetargów na zbycie nieruchomości 2009-05-12 08:48
Zarządzenie Nr 51/09 z 31 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i zmian w układzie wykonawcym 2009-05-12 07:38
Zarządzenie Nr 50/09 z 31 marca 2009 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok oraz zmiany układu wykonawczego 2009-05-12 07:36
Zarządzenie Nr 49/09 z 30 marca 2009 roku w sprawie przygotowania układu wykonawczego budżetu do uchwały ne XXVI/209/09 z dnia 27.03.2009 2009-05-12 07:33
Zarządzenie Nr 48/09 z 20 marca 2009 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok oraz zmiany limitów wydatków na wieloletnie plany inwestycyjne 2009-05-12 07:30
Zarządzenie Nr 38/09 z 6 marca 2009 roku w sprawie zatwiedzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków 2009-05-12 07:27
Zarządzenie Nr 47/09 z 20 marca 2009 roku w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 r.. 2009-04-05 22:39
Zarządzenie Nr 46/09 z 17 marca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2009-04-05 22:37
Zarządzenie Nr 45/09 z 17 marca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2009-04-05 22:34
Zarządzenie Nr 44/09 z 17 marca 2009 roku w sprawie zmiany kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stargard Szczeciński. 2009-04-05 22:32
Zarządzenie Nr 43/09 z 17 marca 2009 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie wyrażenia zgody do zawarcia umowy dzierżawy i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu na dzierżawę powyżej 3 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy. 2009-04-05 22:28
Zarządzenie Nr 42/09 z 16 marca 2009 roku w sprawie zmiany regulaminu, wysokości i zasad przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego niektórych nauczycieli oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkotach prowadzonych przez Gminę Stargard Szczeciński. 2009-04-05 22:25
Zarządzenie Nr 41/09 z 16 marca 2009 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny 2009-04-05 22:22
Zarządzenie Nr 39/09 z 6 marca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie usług w zakresie zarządzania, utrzymania i eksploatacji cmentarzy komunalnych na terenie gminy Stargard Szczeciński 2009-04-05 22:18
Zarządzenie Nr 37/09 z 27 lutego 2009 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia WIR Wiejska Inicjatywa Rozwoju. 2009-04-05 22:13
Zarządzenie Nr 36/09 z 27 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drugim przetargu nieograniczonym. 2009-04-05 22:09
Zarządzenie Nr 35/09 z 27 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drugim przetargu nieograniczonym. 2009-04-05 22:07
Zarządzenie Nr 34/09 z 27 lutego 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej i ogłoszenia jej wykazu 2009-04-05 22:04
Zarządzenie Nr 33/09 z 27 lutego 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. oraz zmian w układzie wykonawczym. 2009-04-05 22:01
Zarządzenie Nr 32/09 z 27 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XXV/203/09 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 27 lutego 2009 r. 2009-04-05 21:59
Zarządzenie Nr 31/09 z 20 lutego 2009 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r., zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz zmiany wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. 2009-04-05 21:55
Zarządzenie Nr 30/09 z 18 lutego 2009 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Strzyżno 2009-04-05 21:50
Zarządzenie Nr 29/09 z 18 lutego 2009 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Grabowo 2009-04-05 21:48
Zarządzenie Nr 28/09 z 17 lutego 2009 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Strachocin 2009-04-05 21:45
Zarządzenie Nr 27/09 z 17 lutego 2009 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Grzędzice 2009-04-05 21:42
Zarządzenie Nr 26/09 z 16 lutego 2009 roku w sprawie nabycia nieruchomości dla potrzeb realizacji zadań własnych gminy. 2009-04-05 21:40
Zarządzenie Nr 25/09 z 16 lutego 2009 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie realizacji inwestycji polegającej na urządzeniu placu zabaw w Rogowie. 2009-04-03 22:47
Zarządzenie Nr 24/09 z 13 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia w drodze regulaminu, wysokości i zasad przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego niektórych nauczycieli oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Stargard Szczeciński. 2009-04-03 22:45
Zarządzenie Nr 23/09 z 13 lutego 2009 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji do spraw gospodarowania środkami z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 2009-04-03 22:41
Zarządzenie Nr 22/09 z 9 lutego 2009 roku w sprawie polecenia Pełnomocnikowi Ochrony Informacji Niejawnych przeprowadzenie zwykłego postępowania sprawdzającego. 2009-04-03 22:33
Zarządzenie Nr 21/09 z 9 lutego 2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2009-04-03 22:30
Zarządzenie Nr 20/09 z 9 lutego 2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2009-04-03 22:29
Zarządzenie Nr 19/09 z 4 lutego 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na terenie gminy 2009-04-03 22:26
Zarządzenie Nr 18/09 z 02 lutego 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na obszarze gminy Stargard Szczeciński 2009-04-03 22:24
Zarządzenie Nr 17/09 z 2 lutego 2009 roku w sprawie przejęcia nieruchomości stanowiącej drogę. 2009-04-03 22:24
Zarządzenie Nr 16/09 z 30 stycznia 2009 roku W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2009-04-03 22:17
Zarządzenie Nr 15/09 z 30 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XXIV/198/09 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 30 stycznia 2009 r. 2009-04-03 22:15
Zarządzenie Nr 14/09 z 26 stycznia 2009 roku w sprawie zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Stargard Szczeciński. 2009-04-03 22:10
Zarządzenie Nr 13/09 z 22 stycznia 2009 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zastępcy wójta gminy. 2009-04-03 22:08
Zarządzenie Nr 12/09 z 22 stycznia 2009 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa sekretarzowi gminy. 2009-04-03 22:02
Zarządzenie Nr 11/09 z 22 stycznia 2009 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r., zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz zmiany wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. 2009-04-03 21:59
Zarządzenie Nr 10/09 z 20 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2009 rok. 2009-04-03 21:47
Zarządzenie Nr 9/09 z 20 stycznia 2009 roku w sprawie opracowania ukladu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. 2009-04-03 21:44
Zarządzenie Nr 8/09 z 20 stycznia 2009 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie zmiany wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Stargard Szczeciński na 2009 rok 2009-04-03 21:41
Zarządzenie Nr 7/09 z 20 stycznia 2009 roku w sprawie gospodarowania środkami publicznymi o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro w Urzędzie Gminy Stargard Szczeciński 2009-04-03 21:37
Zarządzenie Nr 6/09 z 16 stycznia 2009 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie zwołania zebrania wiejskiego 2009-04-03 21:30
Zarządzenie Nr 5/09 z 14 stycznia 2009 roku w sprawie powołania zespołu do spraw przygotowania i wdrażania projektu z zakresu infrastruktury turystycznej pn.: Zagospodarowanie terenów sportowo -rekreacyjnych nad jeziorem Miedwie w miejscowościach Koszewo i Wierzchląd 2009-04-03 21:27
Zarządzenie Nr 4/09 z 12 stycznia 2009 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udziatu w przedsięwzięciu pod nazwą Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w zlewni jeziora Miedwie 2009-04-03 21:21
Zarządzenie Nr 3/09 z 12 stycznia 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej i ogłoszenia jej wykazu 2009-04-03 21:17
Zarządzenie Nr 2/09 z 9 stycznia 2009 roku w sprawie projektu uchwały dotyczącej zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2009-04-03 21:13
Zarządzenie Nr 1/09 z 2 stycznia 2009 roku w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę 2009-04-03 21:10