Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Dostawa opału do Szkół Gminy Stargard Szczeciński

Nr ZP 3201-3 /2009  

 

                                                                                   Ośrodek Administracyjny Szkół  Gminy Stargard Szczeciński

                                                                                   73-110 Stargard Szczeciński
                                                                                   Ul. Ceglana 11
 

            W związku z organizowanym przetargiem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę zapraszam do udziału w postępowaniu poprzez złożenie oferty na:

 
            „Dostawę opału do Szkół Gminy Stargard Szczeciński”
 
 
1.   Informacje ogólne
            1.1. Zamawiający - Kierownik Ośrodka Administracji Szkół Gminy Stargard Szczeciński Władysława Czyczyn
 
2.  Tryb udzielenia zamówienia

            2.1. Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania o cenę zgodnie z art.69-73,  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U z 2004r.  Nr 19.poz 177 z późniejszymi zmianami) oraz art.11 ust 8.

 3.   Przedmiot zamówienia.
      Przedmiotem zamówienia jest zakup opału z dowozem własnym transportem do:
 

      1.     Szkoła Podstawowa w Strachocinie

      2.     Szkoła Podstawowa w Małkocinie

      3.     Szkoła Podstawowa w Sownie

      4.     Szkoła Podstawowa w Koszewie

      Miał węglowy

      - wartość opałowa Qri – minimum 22.800 ki/kg

      - zawartość popiołu Ar – do 18%

      - zawartość siarki całkowitej Srt – do 0,8%

      - temperatura topnienia popiołu minimum 1250 oC

      - przewidywana ilość w tonach – około 60 ton

      Węgiel opałowy orzech gruby; wartość opałowa 28040 – 30.000 ki/kg

      - przewidywana ilość w tonach – około 2 tony

      Koks – gruby o kaloryczności 27.000 kJ/kg

      - przewidywana ilość w tonach około 24 tony
 
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

     - węgiel kamienny - 09113000 – 4

     - koks                      - 09111210 - 5       

     - produkty pochodne ropy i węgla (miał) – 09240000 - 3     

3.1.   Części zamówienia:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3.2.      Termin wykonania umowy od 1 maja 2009r. do 31 grudnia 2009r.

3.3.      Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci spełniający wymogi art. 22 ust. 1, ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wykluczeni z postępowania są oferenci na podstawie art.24 ust 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 3.4.      Dokumenty składające się na ofertę:
                      - wypełniony formularz ofertowy,

                      - oświadczenie Wykonawcy z art. 22 ust 1 ustawy Prawo Zamówień                                  Publicznych (załącznik Nr 2).

                      - oświadczenie Wykonawcy z art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień                             Publicznych (załącznik Nr 3).

                      - umowa (projekt- załącznik nr 4)

                      - dokumenty stwierdzające o jakości w/w towarów.

3.5.   Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami w sprawie                             przedmiotu Zamówienia:

                     Edyta Wirzynkiewicz - inspektor OAS tel. 091 578-38-84
                     Milena Karpiuk           - inspektor OAS tel. 091 578-38-84
 

4.      Termin wykonania zamówienia do 31.12.2009r.

 
5.      Termin związania ofertą.
 
 5.1.        Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia składania         ofert.

5.2.        Przed upływem terminu wskazanego w pkt 5.1.Zamawiający może zwrócić się do Oferentów o przedłużenie terminu związania ofertą o dodatkowy określony czas.

 6.              Sposób przygotowania ofert:

6.1.        Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

6.2.        Oferta winna być napisana w języku polskim.

6.3.        Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę(osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

6.4.        Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia oferty zgodnie z wymogami Specyfikacji.

6.5.        Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

6.6.        W przypadku gdy Oferent prowadzi działalność w formie spółki cywilnej, a oferta nie będzie podpisana przez wszystkich wspólników, Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwa udzielone przez pozostałych wspólników.

6.7.        Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

 7.       Składanie i otwieranie ofert.

            7.1.   Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego.

                     Ośrodek Administracyjny Szkół Gminy Stargard Szczeciński

                     73-110 Stargard Szczeciński
                     ul. Ceglana 11
                     pokój nr 6

                     do dnia 16 kwietnia 2009 r. do godz. 1000

                     Zamawiający dopuszcza dostarczenie oferty listem poleconym na adres  Zamawiającego.

 7.2.        Oferty należy składać (przesyłać w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób ”Oferta – zapytanie o cenę: Dostawa opału do Szkół Gminy Stargard Szczeciński.”
 

7.3.        Oferty złożone po określonym terminie w pkt 7.1. zostaną zwrócone bez  otwierania .

 
 7.4.        Otwarcie ofert nastąpi 16 kwietnia 2009 r. o godz. 1015.
 

7.5.        Otwarcie ofert jest jawne.

 8.              Kryteria wyboru ofert:
      

8.1.        Kryterium oceny ofert jest cena – 100% realizacji zamówienia.

 8.2.        Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną oferowanego                    sortymentu przy warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
 
 9.        Ogłoszenie wyników zapytania i warunków zawarcia umowy.
           

9.1.        Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie powiadomiony pismem akceptującym niezwłocznie po rozstrzygnięciu  procedury. W terminie i miejscu wskazanym w w/w piśmie Wykonawca powinien zgłosić się w celu podpisania umowy pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od zawarcia umowy.

9.2.      Projekt umowy stanowi załącznik nr 4 do Specyfikacji i zawiera istotne dla zamawiającego postępowania, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

9.3.      Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej http://bip.gmina.stargard.pl

 10.       Środki ochrony prawnej Wykonawcy:
           

 10.1.    Środki ochrony prawnej przysługują na zasadach określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu Zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów w/w ustawy.

 11.       Załączniki do specyfikacji.
 

11.1.        Formularz ofertowy.

11.2.        Oświadczenia Wykonawcy ( załącznik 2 i 3)

11.3.    Umowa (projekt).
 
 
 Kierownik Ośrodka Administracyjnego Szkół Gminy Stargard Szczeciński Władysława Czyczyn
 

Stargard Szczeciński, dnia 20.03.2009r.      

  1. Termin wykonania umowy od 1 maja 2009r. do 31grudnia 2009r.

   Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci spełniający wymogi art. 22 ust. 1, ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wykluczeni z postępowania są oferenci na podstawie art.24 ust 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

  1. Dokumenty składające się na ofertę:

- wypełniony formularz ofertowy,

- oświadczenie Wykonawcy z art. 22 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (załącznik Nr 2).

- oświadczenie Wykonawcy z art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (załącznik Nr 3).

- umowa (projekt- załącznik nr 4)

- dokumenty stwierdzające o jakości w/w towarów.

3.5. Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami w sprawie przedmiotu Zamówienia:

Edyta Wirzynkiewicz - inspektor OAS tel. 091 578-38-84

Milena Karpiuk - inspektor OAS tel. 091 578-38-84

 1. Termin wykonania zamówienia do 31.12.2009r.

 1. Termin związania ofertą.

  1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia składania ofert.

  2. Przed upływem terminu wskazanego w pkt 5.1.Zamawiający może zwrócić się do Oferentów o przedłużenie terminu związania ofertą o dodatkowy określony czas.

 1. Sposób przygotowania ofert:

  1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  2. Oferta winna być napisana w języku polskim.

  3. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę(osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

  4. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia oferty zgodnie z wymogami Specyfikacji.

  5. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

  6. W przypadku gdy Oferent prowadzi działalność w formie spółki cywilnej, a oferta nie będzie podpisana przez wszystkich wspólników, Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwa udzielone przez pozostałych wspólników.

  7. Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

7. Składanie i otwieranie ofert.

7.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego.

Ośrodek Administracyjny Szkół Gminy Stargard Szczeciński

73-110 Stargard Szczeciński

ul. Ceglana 11

pokój nr 6

do dnia 16 kwietnia 2009 r. do godz. 1000

Zamawiający dopuszcza dostarczenie oferty listem poleconym na adres Zamawiającego.

  1. Oferty należy składać (przesyłać w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób ”Oferta - zapytanie o cenę: Dostawa opału do Szkół Gminy Stargard Szczeciński.”

  1. Oferty złożone po określonym terminie w pkt 7.1. zostaną zwrócone bez otwierania .

  1. Otwarcie ofert nastąpi 16 kwietnia 2009 r. o godz. 1015.

  1. Otwarcie ofert jest jawne.

 1. Kryteria wyboru ofert:

  1. Kryterium oceny ofert jest cena - 100% realizacji zamówienia.

  1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną oferowanego sortymentu przy warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

9. Ogłoszenie wyników zapytania i warunków zawarcia umowy.

  1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie

powiadomiony pismem akceptującym niezwłocznie po rozstrzygnięciu procedury. W terminie i miejscu wskazanym w w/w piśmie Wykonawca powinien zgłosić się w celu podpisania umowy pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od zawarcia umowy.

9.2. Projekt umowy stanowi załącznik nr 4 do Specyfikacji i zawiera istotne dla zamawiającego postępowania, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

9.3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej http://bip.gmina.stargard.pl

10. Środki ochrony prawnej Wykonawcy:

10.1. Środki ochrony prawnej przysługują na zasadach określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu Zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów w/w ustawy.

11. Załączniki do specyfikacji.

  1. Formularz ofertowy.

  2. Oświadczenia Wykonawcy ( załącznik 2 i 3)

11.3. Umowa (projekt).

Kierownik

Ośrodka Administracyjnego Szkół

Gminy Stargard Szczeciński

Władysława Czyczyn

Stargard Szczeciński, dnia 20.03.2009r.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 02-04-2009 17:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Władysława Czyczyn 02-04-2009
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 02-04-2009 17:51