Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie SOWNO, oznaczonej numerem działki 90 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.


        • OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Stargard Szczeciński ogłasza:

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA:

Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie SOWNO, oznaczonej numerem działki 90 o pow. 0,22 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00094698/7 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza nieruchomości - 110 000,00

Do ceny sprzedaży ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży.

Pierwszy przetarg dla przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 14 października 2008 r.

Plan zagospodarowania przestrzennego gminy obowiązywał do dnia 31 grudnia 2002 r.

Warunki zabudowy i sposób zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości określono decyzją Wójta Gminy Stargard Szczeciński nr 43/08 o warunkach zabudowy z dnia 21.02.2008 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem.

Zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez PODGiK w Stargardzie Szczecińskim działka sklasyfikowana jest symbolem użytku RVI - 0,18 ha, B-RVI-0,04 ha.

Na terenie działki znajdują się słupy energetyczne oraz przebiega napowietrzna linia energetyczna.

Wadium w kwocie 1000,00 zł należy wpłacić do kasy Urzędu Gminy lub na konto Bank PEKAO I O/ Stargard 42124039011111000042165187, najpóźniej do dnia 03.04.2009 r.

Wysokość minimalnego postąpienia - 1 100,00 zł

Przetarg odbędzie się 09.04.2009 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Gminy w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Rynek Staromiejski 5, pok. 201.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji:

  • dowodu wniesienia wadium,

  • w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości,

  • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Stargard Szczeciński lub do kasy Urzędu Gminy Stargard Szczeciński.

Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończeniu przetargu, na podstawie pisemnej dyspozycji wpłacającego.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.

Osoba, która zaoferuje najwyższą cenę, będzie zobowiązana do jej wpłacenia wraz z podatkiem VAT najpóźniej do dnia podpisania umowy notarialnej.

W przypadku istnienia w granicach działki sieci uzbrojenia technicznego nabywca zapewni służbom specjalistycznym swobodny do nich dostęp w celu ich konserwacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży na własny koszt i we własnym zakresie, w uzgodnieniu z właścicielami sieci.

Wycinka występującego w granicach nieruchomości wartościowego drzewostanu, kolidującego z inwestycją, będzie mogła nastąpić po uzyskaniu pozytywnej decyzji administracyjnej. Koszty wycinki ponosi nabywca nieruchomości.

Nabywca nieruchomości wraz z gruntem przejmie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. Nr 64, poz. 592 z późn zm.) oraz w związku z brakiem obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego pierwszeństwo w nabyciu w/w. nieruchomości przysługuje Agencji Nieruchomości Rolnych, działającej na rzecz Skarbu Państwa.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - Dz. U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości, w przypadkach, gdy zezwolenie jest wymagane.

Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pok. 204, tel. 091 577-61-29, wew. 15.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Okres publikacji:

ogłoszenie wywiesza się na okres:

od dnia 9 marca 2009 r.

do dnia 9 kwietnia 2009 r.

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy

i miejscowości położenia nieruchomości.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 09-03-2009 12:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Mazur 09-03-2009
Ostatnia aktualizacja: - 09-03-2009 12:14