Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Stanowisko ds. funduszu alimentacyjnego


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

73 - 110 Stargard Szczeciński

ul. Rynek Staromiejski 5

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. funduszu alimentacyjnego.

1. Wymagania niezbędne:

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • niekaralność za przestępstwa umyślne i nieposzlakowana opinia

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne, prawne lub administracyjne

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

 • obywatelstwo polskie. 

2. Wymagania dodatkowe:

1. Znajomosc przepisów z zakresu :

 • Kodeksu postępowania administracyjnego.

 • Ustawy o ochronie danych osobowych.

 • Ustawy o pracownikach samorządowych.

 • Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

 • Ustawy o świadczeniach rodzinnych.

 • Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 1. umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku oraz współpracy z zespołem,

 2. doświadczenie w pracy w administracji publicznej,

 1. znajomość techniki biurowej i obsługi urządzeń informatycznych,

 2. zdolności organizacyjne, dokładność, rzetelność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. udzielanie klientom informacji o świadczeniach z funduszu alimentacyjnego,

 2. przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

 3. rozpatrywanie wniosków o ustalenie prawa doświadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydawanie decyzji administracyjnych,

 4. przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych,

 5. przygotowywanie list wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

 6. egzekwowanie kwot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

 7. współpraca z organami prowadzącymi postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikom alimentacyjnym w zakresie egzekucji alimentów,

 8. występowanie do ośrodków pomocy społecznej o udzielenie informacji na temat sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużników alimentacyjnych,

 9. współpraca z dłużnikiem alimentacyjnym, Starostwem Powiatowym oraz Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych,

 10. składanie wniosków o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 kodeksu karnego w przypadkach określonych w ustawie oraz wniosków do Starostwa Powiatowego o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi,

 11. przekazywanie danych do centralnego rejestru dłużników alimentacyjnych.

 12. windykacja należności alimentacyjnych.

 13. bieżące prowadzenie spraw z zakresu prowadzonych postępowań wobec dłużników alimentacyjnych,

 14. przekazywanie informacji organowi właściwemu wierzyciela oraz komornikowi sądowemu o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego,

 15. przekazywanie komornikom wszelkich informacji o dłużnikach alimentacyjnych mających wpływ na prowadzoną przez komorników egzekucję,

 16. prowadzenie analizy potrzeb i sprawozdawczości,

Wymagane dokumenty:

 • CV z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22.03.1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.

 • list motywacyjny (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej)

 • kopie dokumentów potwierdzających tożsamość (do wyboru: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy),

 • kopię dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych,

 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

 • referencje,

 • oryginał kwestionariusza osobowego

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, (przed zatrudnieniem wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego)

 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie (przed zatrudnieniem wymagane będzie zaświadczenie od lekarza medycyny pracy).

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Ośrodku lub przesyłać pocztą na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Rynek Staromiejski 5 w terminie do dnia 23 lutego 2009r., z dopiskiem „ Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. funduszu alimentacyjnego w GOPS Stargard Szczeciński”.

(Uwaga: liczy się data wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)

Oferty które wpłyną po dniu 23 lutego 2009r. nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ( www. bip. gmina. stargard. pl ) oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka.

Kierownik Ośrodka

Anna Ładniak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 12-02-2009 19:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Ładniak 12-02-2009
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 12-02-2009 19:39