Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Stanowisko ds. świadczeń i windykacji funduszu alimentacyjnego


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

73 - 110 Stargard Szczeciński

ul. Rynek Staromiejski 5

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

1. Wymagania niezbędne:

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • niekaralność za przestępstwa przeciwko: mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karno skarbowe,

 • ukończone studia wyższe,

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

 • obywatelstwo polskie.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o świadczeniach rodzinnych,  ustawy o pracownikach samorządowych oraz Kodeksu Postepowania Administracyjnego.

 • Umiejętność obsługi komputera

 • zdolności organizacyjne, dokładność, rzetelność,

 • umiejętność pracy z zespołem.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

 2. prowadzenie analizy potrzeb i sprawozdawczości,

 3. bieżące prowadzenie spraw z zakresu prowadzonych postępowań wobec dłużników alimentacyjnych,

 4. przekazywanie informacji organowi właściwemu wierzyciela oraz komornikowi sądowemu o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego,

 5. przekazywanie komornikom wszelkich informacji o dłużnikach alimentacyjnych mających wpływ na prowadzoną przez komorników egzekucję,

 6. współpraca z dłużnikiem alimentacyjnym, Starostwem Powiatowym oraz Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych,

 7. sporządzanie wniosków do Prokuratury o ściganie dłużnika alimentacyjnego za przestępstwo określone w art.209 Kodeksu Karnego oraz wniosków do Starostwa Powiatowego o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi,

 8. wytaczanie powództwa na rzecz obywateli w sprawach o roszczenia alimentacyjne,

 9. przygotowywanie decyzji administracyjnych dłużnikom alimentacyjnym w sprawie ustalenia wysokości długu z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych osobie uprawnionej,

 10. windykacja należności alimentacyjnych.

Wymagane dokumenty:

 • kopię dowodu osobistego,

 • kopię dyplomu ukończenia wyższej uczelni,

 • kopię dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych,

 • kopie świadectw pracy,

 • referencje,

 • oryginał kwestionariusza osobowego (dostępnego w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Stargardzie)

 • CV z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22.03.1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.

 • list motywacyjny (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej)

 • oświadczenie kandydata o niekaralności, (przed zatrudnieniem wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego)

 • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia (przed zatrudnieniem wymagane będzie zaświadczenie od lekarza medycyny pracy).

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Ośrodku lub przesyłać pocztą na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Rynek Staromiejski 5 w terminie do dnia 23 stycznia 2009r., z dopiskiem „ Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w GOPS Stargard Szczeciński”.

Oferty które wpłyną po dniu 23 stycznia 2009r. nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ( www. bip. gmina. stargard. pl ) oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka.

Kierownik Ośrodka

Anna Ładniak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 07-01-2009 21:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Ładniak 07-01-2009
Ostatnia aktualizacja: - 07-01-2009 21:18