Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Ogłoszenie I przetargu nieograniczonego na nieruchomość niezabudowaną położona w obrębie Klępino 48/12


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Stargard Szczeciński ogłasza:

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA:

Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie KLĘPINO, oznaczonej numerem działki 48/12 o pow. 0,0556 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00050382/9 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza nieruchomości - 44 000,00

Do ceny sprzedaży ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży.

Plan zagospodarowania przestrzennego gminy dla terenu przedmiotowej działki ustala przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczalną funkcją usługową nieuciążliwą (symbol 5 MJ,U).

Zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez PODGiK w Stargardzie Szczecińskim działka sklasyfikowana jest symbolem użytku RIVa - 0,0556 ha.

Nieruchomość obciążona jest służebnością drogi koniecznej, polegającej na prawie swobodnego przechodu i przejazdu przez w/w działkę na rzecz każdoczesnego właściciela działki gruntu nr 48/4, której wykonanie ogranicza się do korzystania z nieruchomości obciążonej w pasie gruntu o szerokości 4 metry, przebiegającym wzdłuż granicy działki nr 50/3 do granicy działki nr 48/11 oraz w pasie gruntu o szerokości 4 metry przebiegającym wzdłuż granicy działki nr 48/4.

Na terenie działki znajduję się słup energetyczny.

Wadium w kwocie 4 400,00 zł należy wpłacić do kasy Urzędu Gminy lub na konto Bank PEKAO I O/ Stargard 42124039011111000042165187, najpóźniej do dnia 26.09.2008 r.

Wysokość minimalnego postąpienia - 440,00 zł

Przetarg odbędzie się 14.10.2008 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Rynek Staromiejski 5, pok. 201.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji:

  • dowodu wniesienia wadium,

  • w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości,

  • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Stargard Szczeciński lub do kasy Urzędu Gminy Stargard Szczeciński.

Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończeniu przetargu, na podstawie pisemnej dyspozycji wpłacającego.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.

Osoba, która zaoferuje najwyższą cenę, będzie zobowiązana do jej wpłacenia wraz z podatkiem VAT najpóźniej do dnia podpisania umowy notarialnej.

W przypadku istnienia w granicach działki sieci uzbrojenia technicznego nabywca zapewni służbom specjalistycznym swobodny do nich dostęp w celu ich konserwacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży na własny koszt i we własnym zakresie, w uzgodnieniu z właścicielami sieci.

Wycinka występującego w granicach nieruchomości wartościowego drzewostanu, kolidującego z inwestycją, będzie mogła nastąpić po uzyskaniu pozytywnej decyzji administracyjnej. Koszty wycinki ponosi nabywca nieruchomości.

Nabywca nieruchomości wraz z gruntem przejmie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - Dz. U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości, w przypadkach, gdy zezwolenie jest wymagane.

Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pok. 203, tel. 091 577-61-29, wew. 32.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Okres publikacji:

ogłoszenie wywiesza się na okres:

od dnia .........................................

do dnia .........................................

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy

i miejscowości położenia nieruchomości.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 01-09-2008 17:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Mazur 01-09-2008
Ostatnia aktualizacja: - 01-09-2008 17:24