Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
345 NR XLII/345/10 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych niż przedszkola form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Stargard Szczeciński. 2010-11-13 15:58
344 NR XLII/344/10 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. oraz zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne. 2010-11-13 15:57
343 NR XLII/343/10 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont zabytku 2010-11-18 10:34
342 NR XLII/342/10 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją na terenie gminy Stargard Szczeciński 2010-11-18 10:34
341 NR XLII/341/10 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zmiany Uchwał dotyczących zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Skalin gmina Stargard Szczeciński. 2010-11-13 15:52
340 NR XLII/340/10 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Stargard Szczeciński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 r. 2010-11-13 15:51
339 NR XLII/339/10 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania 2010-11-13 15:50
338 NR XLII/338/10 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 2010-11-13 15:48
337 NR XLII/337/10 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2010-11-13 15:47
336 NR XLII/336/10 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 dt żyta do celów wymiaru podatku rolnego 2010-11-13 15:45
335 NR XLI/335/10 z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej. 2010-10-08 21:59
334 NR XLI/334/10 z dnia 17 września 2010 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej. 2010-10-08 21:57
333 NR XLI/333/10 z dnia 17 września 2010 r. w sprawie oddania w użyczenie na nieokreślony nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Stargard Szczeciński. 2010-10-08 21:53
332 NR XLI/332/10 z dnia 17 września 2010 r. w sprawie uchwalenia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją na terenie gminy Stargard Szczeciński". 2010-10-08 21:52
331 NR XLI/331/10 z dnia 17 września 2010 r. w sprawie uchwalenia "Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Stargard Szczeciński na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016" 2010-10-08 21:51
330 NR XLI/330/10 z dnia 17 września 2010 r. w sprawie uchwalenia "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Stargard Szczeciński na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016" 2010-10-08 21:49
329 NR XLI/329/10 z dnia 17 września 2010 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIU259/09 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 201istopada 2009 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu gminy Stargard Szczeciński 2010-10-08 21:47
328 NR XLI/328/10 z dnia 17 września 2010 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XV/104/08 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie zasad przyznawania środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonych na dofinansowanie zadań w zakresie budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków. 2010-10-08 21:45
327 NR XLI/327/10 z dnia 17 września 2010 r. w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Stargardzie Szczecińskim oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2010-10-08 21:44
326 NR XLI/326/10 z dnia 17 września 2010 r. w sprawie współdziałania z Gminą Miasto Szczecin w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin, dla mieszkańców Gminy Stargard Szczeciński. 2010-10-08 21:42
325 NR XLI/325/10 z dnia 17 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. 2010-10-08 21:41
324 NR XLI/324/10 z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r., zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. 2010-10-08 21:36
323 NR XLI/323/10 z dnia 17 września 2010 r. w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie. 2010-10-08 21:33
322 NR XLI/322/10 z dnia 17 września 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu prowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Stargard Szczeciński. 2010-10-08 21:30
321 NR XLI/321/10 z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zmiany Uchwał dotyczących zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Barzkowice" gmina Stargard Szczeciński. 2010-10-08 21:28
320 NR XLI/320/10 z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/167/08 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 24 października 2008 r. w sprawie przyjęcia "Planu Odnowy Miejscowości Skalin" gmina Stargard Szczeciński. 2010-10-08 21:29
319 NR XL/319/10 z dnia 9 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2, umowy o współpracy w spawie udziału w przedsięwzięciu pod nazwą ?Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę kanalizacji i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński 2010-10-08 21:26
318 NR XXXIX/318/10 z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stargard Szczeciński oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego 2010-07-17 22:47
317 NR XXXIX/317/10 z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały 2010-07-17 22:46
316 NR XXXIX/316/10 z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały upoważniającej Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych 2010-07-17 22:45
315 NR XXXIX/315/10 z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia projektów dofinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny 2010-07-17 22:44
314 NR XXXIX/314/10 z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Stargard Szczeciński do stowarzyszenia Stargardzka Organizacja Turystyczna 2010-07-17 22:43
313 NR XXXIX/313/10 z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 2010-07-17 22:42
312 NR XXXIX/312/10 z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie nadania nazw ulicom miejscowości Grzędzice 2010-07-17 22:41
311 NR XXXIX/311/10 z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w obrębie ewidencyjnym Lipnik 2010-07-17 22:38
310 NR XXXVIII/310/10 z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego 2010-07-17 22:34
309 NR XXXVIII/309/10 z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. oraz zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne 2010-07-17 22:33
308 NR XXXVIII/308/10 z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/263/09 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 29 grudnia 2009 roku 2010-07-17 22:31
307 NR XXXVIII/307/10 z dnia 28 maja 2010 r. wyrażająca opinię w sprawie utworzenia okręgu wyborczego w wyborach do Rady Powiatu Stargardzkiego 2010-07-17 22:30
306 NR XXXVIII/306/10 z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie zmiany statutów sołectw gminy Stargard Szczeciński 2010-07-17 22:29
305 NR XXXVIII/305/10 z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lipnik gmina Stargard Szczeciński 2010-08-30 23:55
304 NR XXXVIII/304/10 z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego- ośrodek zdrowia w Pęzinie 2010-07-17 22:27
303 NR XXXVII/303/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. oraz zmiany wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. 2010-05-11 14:38
302 NR XXXVII/302/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwał dotyczących zatwierdzenia ?Planu Odnowy Miejscowości Grzędzice" gmina Stargard Szczeciński. 2010-05-11 14:38
301 NR XXXVII/301/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia ?Planu Odnowy Miejscowości Poczernin" gmina Stargard Szczeciński. 2010-05-11 14:37
300 NR XXXVII/300/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2009 2010-05-11 14:36
299 NR XXXVI/299/10 z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zawarcia porozumienia w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia ? budowy Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej dostępu do aplikacji i e-usług. 2010-04-06 23:25
298 NR XXXVI/298/10 z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Grabowo gmina Stargard Szczeciński. 2010-04-06 23:23
297 NR XXXVI/297/10 z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2010-04-06 23:22
296 NR XXXVI/296/10 z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2010-04-06 23:21
295 NR XXXVI/295/10 z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Publicznej Gminy Stargard Szczeciński 2010-04-06 23:20
294 NR XXXVI/294/10 z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału gminy na obwody głosowania 2010-04-06 23:19
293 NR XXXVI/293/10 z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Grabowo 2010-04-06 23:18
292 NR XXXVI/292/10 z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Sowno, działki nr 89/3, 89/4, 90, 91, 92, 93 i części działek 131/1,131/2 i 525 2010-04-06 23:17
291 NR XXXVI/291/10 z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa 2010-04-06 23:15
290 NR XXXVI/290/10 z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 2010-04-06 23:14
289 NR XXXVI/289/10 z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie ustalenia Stawek opłaty targowej na terenie Gminy oraz sposobu jej poboru. 2010-04-06 23:13
288 Nr XXXV/288/10 z dnia 26 lutego 2010 w sprawie wniosku o zniesienie i ustalenie urzędowej nazwy miejscowości 2010-03-14 21:06
287 Nr XXXV/287/10 z dnia 26 lutego 2010 w sprawie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami miejscowości Warchlinko, w związku z wnioskiem o zniesienie i ustalenie urzędowej nazwy miejscowości 2010-03-14 21:04
286 Nr XXXV/286/10 z dnia 26 lutego 2010 w sprawie wniosku o zniesienie i ustalenie urzędowej nazwy miejscowości 2010-03-14 21:03
285 Nr XXXV/285/10 z dnia 26 lutego 2010 w sprawie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami miejscowości Siwkowo, w związku z wnioskiem o zniesienie i ustalenie urzędowej nazwy miejscowości 2010-03-14 21:02
284 Nr XXXV/284/10 z dnia 26 lutego 2010 w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r., zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz zmiany wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. 2010-03-14 21:00
283 Nr XXXV/283/10 z dnia 26 lutego 2010 w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa 2010-03-14 20:58
282 Nr XXXV/282/10 z dnia 26 lutego 2010 w sprawie powołania instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Stargard Szczeciński. 2010-03-14 20:57
281 Nr XXXV/281/10 z dnia 26 lutego 2010 w sprawie zwolania zebrania wiejskiego 2010-03-14 20:56
280 Nr XXXV/280/10 z dnia 26 lutego 2010 w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont zabytku 2010-03-14 20:54
279 Nr XXXV/279/10 z dnia 26 lutego 2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński w obrębie ewidencyjnym Wierzchląd 2010-03-14 20:54
278 Nr XXXV/278/10 z dnia 26 lutego 2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/201/09 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 27 lutego 2009 r. 2010-03-14 20:53
277 Nr XXXV/277/10 z dnia 26 lutego 2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/188/08 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 30 grudnia 2008 r. 2010-03-14 20:51
276 Nr XXXV/276/10 z dnia 26 lutego 2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/147/08 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 22 sierpnia 2008 r. 2010-03-14 20:50
275 Nr XXXV/275/10 z dnia 26 lutego 2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/144/08 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 22 sierpnia 2008 r. 2010-03-14 20:49
274 Nr XXXIV/274/10 z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego 2010-02-24 09:25
273 Nr XXXIV/273/10 z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego 2010-02-24 09:24
272 Nr XXXIV/272/10 z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia przeprowadzenia konsultacji 2010-02-26 09:37
271 Nr XXXIV/271/10 z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia przeprowadzenia konsultacji 2010-02-26 09:37
270 Nr XXXIV/270/10 z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/263/09 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 29 grudnia 2009 roku 2010-02-24 09:21
269 Nr XXXIV/269/10 z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody do zawarcia umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu na dzierżawę 2010-02-24 09:18
268 Nr XXXIV/268/10 z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody do zawarcia umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu na dzierżawę 2010-02-24 09:17
267 Nr XXXIII/267/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIU256/09 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 20 listopada 2009 r. 2010-01-09 14:11
266 Nr XXXIII/266/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy na rok 2010 2010-01-09 14:08
265 Nr XXXIII/265/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 r. 2010-01-09 14:06
264 Nr XXXIII/264/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Stargard Szczeciński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 r. 2010-01-09 14:06
263 Nr XXXIII/263/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Grzędzice 2010-01-09 13:57
262 Nr XXXIII/262/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stargard Szczeciński na 2010 rok 2010-01-09 13:51
261 Nr XXXII/261/09 z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy w sprawie udziału w przedsięwzięciu pod nazwą Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę kanalizacji i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński 2010-01-09 13:53
260 Nr XXXII/260/09 z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą - Miasto Stargard Szczeciński w sprawie powierzenia zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Stargard Szczeciński 2010-01-09 13:53
259 Nr XXXII/259/09 z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu gminy Stargard Szczeciński 2010-01-09 13:53
258 Nr XXXII/258/09 z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r., zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz zmiany wydatków na programy i projekty realizowane . ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 2010-01-09 13:53
257 Nr XXXII/257/09 z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie zatwierdzenia projektów dofinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny. 2010-01-09 13:52
256 Nr XXXII/256/09 z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie współdziałania z Gminą Stara Dąbrowa w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, działających na terenie Gminy Stara Dąbrowa 2010-01-09 13:52
255 Nr XXXII/255/09 z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stargard Szczeciński. 2010-01-09 13:52
254 Nr XXXII/254/09 z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu 1 dt żyta do celów wymiaru podatku rolnego 2010-01-09 13:52
253 Nr XXXI/253/09 z dnia 23 października 2009 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. Kierunek Europejskie Przedszkola Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2009-10-31 12:32
252 Nr XXXI/252/09 z dnia 23 października 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi 2009-10-31 12:30
251 Nr XXXI/251/09 z dnia 23 października 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/225/09 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 26 czerwca 2009 roku 2009-10-31 12:28
250 Nr XXXI/250/09 z dnia 23 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia statutów sołectwom gminy Stargard Szczeciński 2009-10-31 12:26
249 Nr XXXI/249/09 z dnia 23 października 2009 r. w sprawie utworzenia sołectw w gminie Stargard Szczeciński 2009-10-31 12:24
248 Nr XXXI/248/09 z dnia 23 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa 2009-10-31 12:19
247 Nr XXXI/247/09 z dnia 23 października 2009 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 2009-10-31 12:17
246 Nr XXXI/246/09 z dnia 23 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 2009-10-31 12:16
245 Nr XXXI/245/09 z dnia 23 października 2009 r. w sprawie zmiany wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Stargard Szczeciński na 2009 rok 2009-10-31 12:12
244 Nr XXXI/244/09 z dnia 23 października 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej Moje boisko - Orlik 2012 2009-10-31 12:11
243 Nr XXX/243/09 z dnia 18 września 2009 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczacej zweryfikowanego projektu aglomeracji Stargard Szczeciński 2009-09-26 18:52
242 Nr XXX/242/09 z dnia 18 września 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi 2009-09-26 18:51
241 Nr XXX/241/09 z dnia 18 września 2009 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego 2009-09-26 18:49
240 Nr XXX/240/09 z dnia 18 września 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej określenia czynności z zakresu prawa pracy dokonywanych wobec wójta gminy 2009-09-26 18:48
239 Nr XXX/239/09 z dnia 18 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. oraz zmiany limitów wydatków na wieloletnie plany inwestycyjne 2009-09-26 18:45
238 Nr XXX/238/09 z dnia 18 września 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na pokrycie kosztów organizacji kolonii dla dzieci z terenów dotkniętych klęską powodzi 2009-09-26 18:46
237 Nr XXX/237/09 z dnia 18 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gminnych na rzecz Powiatu Stargardzkiego 2009-09-26 18:39
236 Nr XXX/236/09 z dnia 18 września 2009 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa Państwowe Gospodastwo Leśne Lasy Państwowe 2009-09-26 18:35
235 Nr XXX/235/09 z dnia 18 września 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostką samorządu terytorialnego 2009-09-26 18:32
234 Nr XXX/234/09 z dnia 18 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzadzeń cmentarnych 2009-09-26 18:29
233 Nr XXX/233/09 z dnia 18 września 2009 r. w sprawie nadania statutu dla Ośrodka Administracyjnego Szkół Gminy Stargard Szczecińsk 2009-09-26 18:24
232 Nr XXX/232/09 z dnia 18 września 2009 r. zmieniająca uchwałę o utworzeniu Ośrodka Administracyjnego Szkół Gminy Stargard Szczeciński 2009-09-26 18:22
231 Nr XXIX/231/09 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/212/09 z dnia 30 kwietnia 2009 roku 2009-07-06 16:32
230 Nr XXIX/230/09 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok 2009-07-06 16:29
229 Nr XXIX/229/09 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie poboru podaków w drodze inkasa 2009-07-06 16:25
228 Nr XXIX/228/09 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 2009-07-06 16:23
226 Nr XXIX/226/09 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego 2009-07-06 16:21
227 Nr XXIX/227/09 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont zabytku 2009-07-06 16:19
225 Nr XXIX/225/09 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporzadzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w obrębie Strzyżno 2009-07-06 16:15
224 Nr XXIX/224/09 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały XVI/108/08 z dnia 28 marca 2008 roku 2009-07-06 16:12
223 Nr XXIX/223/09 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Stargarde Szczeciński do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybazkiej 2009-07-06 16:06
222 Nr XXIX/222/09 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego obręb Kiczarowo 2009-07-06 16:04
221 Nr XXIX/221/09 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego obręb Strachocin działka nr 355 2009-07-06 15:59
220 Nr XXIX/220/09 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu porządkowego cmentarzy komunalnych zlokalizowanych na terenie gminy 2009-07-06 15:49
219 Nr XXIX/219/09 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzadzeń cmentarnych 2009-07-06 15:45
218 Nr XXIX/218/09 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody do zawarcia umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu na dzierżawę 2009-07-06 15:40
217 Nr XXVIII/217/09 z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy Stargard szczeciński do projektu MOJE GIMNAZJUM - MOJA SZANSA 2009-06-05 19:35
216 Nr XXVIII/216/09 z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI STRACHOCIN 2009-06-05 19:34
215 Nr XXVIII/215/09 z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r. 2009-06-05 19:32
214 Nr XXVIII/214/09 z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych 2009-06-05 19:29
213 Nr XXVII/213/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie oddania w użyczenie na czas nieokreślony nierucho0mości gruntowej stanowiącej własność Gminy Stargard Szczeciński 2009-05-12 07:17
212 Nr XXVII/212/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński w obrębach geodezyjnych Grabowo i Małkocin 2009-05-12 07:15
211 Nr XXVII/211/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu 2009-05-12 07:13
210 Nr XXVII/210/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2008 2009-05-12 07:12
209 Nr XXVI/209/09 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r. oraz zmiany limitów wydatków na wieloletnie plany inwestycyjne 2009-04-03 16:47
208 Nr XXVI/208/09 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody do zawarcia umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu na dzierżawę 2009-04-03 16:44
207 Nr XXVI/207/09 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zmiany kryteriów i trybu przyznawania nadród dla nauczycieli 2009-04-03 16:42
206 Nr XXVI/206/09 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zmiany regulaminu wysokości i zasad przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli 2009-04-03 16:41
205 Nr XXVI/205/09 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawiezatwierdzenia projektu finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny 2009-04-03 16:39
204 Nr XXV/204/09 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi 2009-03-20 18:15
203 Nr XXV/203/09 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok 2009-03-20 18:12
202 Nr XXV/202/09 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia w drodze regulaminu, wysokości i zasad przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli 2009-03-20 18:09
201 Nr XXV/201/09 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Grzędzice 2009-03-20 18:07
200 Nr XXV/200/09 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia zmiany Uchwały dotyczącej przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Strachocin 2009-03-20 18:06
199 Nr XXV/199/09 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie realizacji inwestycji polegającej na urządzeniu placu zabaw w Rogowie 2009-03-20 18:05
198 Nr XXIV/198/09 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok 2009-03-20 18:01
197 Nr XXIV/197/09 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok 2009-03-20 17:58
196 Nr XXIV/196/09 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udziału w przedsięwzięciu pod nazwą Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w zlewni jeziora Miedwie 2009-03-20 17:57
195 Nr XXIV/195/09 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego 2009-03-20 17:56
194 Nr XXIV/194/09 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierczenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2009-03-20 17:54
193 Nr XXIII/193/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2008 2009-01-10 12:45
192 Nr XXIII/192/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok 2009-01-10 12:45
191 Nr XXIII/191/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie rozpatrzenia skargi 2009-01-10 12:25
190 Nr XXIII/190/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie planu pacy Rady Gminy na 2009 rok 2009-01-10 12:23
189 Nr XXIII/189/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok 2009-01-10 12:05
188 Nr XXIII/188/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Barzkowice 2009-01-10 11:58
187 Nr XXIII/187/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Stargard Szczeciński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzacymi działalność pożytku publicznego w 2009 roku 2009-01-10 11:53
186 Nr XXIII/186/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stargard Szczeciński na 2009 rok 2009-01-10 11:47
185 Nr XXII/185/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok 2008-12-08 14:15
184 Nr XXII/184/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie udziału w przesięwzięciu pod nazwą: Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w zlewni jeziora Miedwie. 2008-12-08 14:14
183 Nr XXII/183/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wytażenia zgody do przystąpienia gminy do stowarzyszenia "WIR" Wiejska Inicjatywa Rozwoju 2008-12-08 14:12
182 Nr XXII/182/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia na własność gminy samochodu osobowego 2008-12-08 14:10
181 Nr XXII/181/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia trybu postepowania o udzielenie dotacji podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy 2008-12-08 14:09
180 Nr XXII/180/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z placów zabaw 2008-12-08 14:06
179 Nr XXII/179/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie ustalenie ragulaminu korzystania z boisk sportowych 2008-12-08 14:05
178 Nr XXII/178/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wniosku o zniesienie i ustalenie urzędowej nazy miejscowości 2008-12-08 14:03
177 Nr XXII/177/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wniosku o zniesienie i ustalenie urzędowej nazy miejscowości 2008-12-08 14:02
176 Nr XXII/176/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie przyprowadzonych konsultacji z mieszkańcami miejscowości Witkowo Pierwsze, w związku z wnioskiem o zniesienie i ustaleniem urzędowej nazwy miejscowości 2008-12-08 14:00
175 Nr XXII/175/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 2008-12-08 13:56
174 Nr XXII/174/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie obnizenia ceny skupu 1dt żyta do cetów podatku rolnego 2008-12-08 13:53
173 Nr XXI/173/08 z dnia 24 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2008-11-06 16:26
172 Nr XXI/172/08 z dnia 24 października 2008 r. w sprawie uchwalenia przeprowadzenia konsultacji 2008-11-06 16:24
171 Nr XXI/171/08 z dnia 24 października 2008 r. w sprawie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami miejscowości Witkowo Drugie, w związku z wnioskiem o zniesienie i ustalenie urzędowej nazwy miejscowości 2008-11-06 16:22
170 Nr XXI/170/08 z dnia 24 października 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lipnik 2008-11-06 16:19
169 Nr XXI/169/08 z dnia 24 października 2008 r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych 2008-11-06 16:16
168 Nr XXI/168/08 z dnia 24 października 2008 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Warchlino gmina Stargard Szczeciński 2008-11-17 17:42
167 Nr XXI/167/08 z dnia 24 października 2008 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Skalin gmina Stargard Szczeciński 2008-11-17 17:43
166 Nr XXI/166/08 z dnia 24 października 2008 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Golina gmina Stargard Szczeciński 2008-11-17 17:44
165 Nr XX/165/08 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok 2008-10-03 08:06
164 Nr XX/164/08 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont zbytku 2008-10-03 08:06
163 Nr XX/163/08 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński w obrębie geodezyjnym Krąpiel 2008-10-03 08:06
162 Nr XX/162/08 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego 2008-10-03 08:05
161 Nr XX/161/08 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie rozpatrzenia skargi 2008-10-03 08:05
160 Nr XIX/160/08 z dnia 22 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok 2008-09-08 07:44
159 Nr XIX/159/08 z dnia 22 sierpnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lipnik 2008-09-08 07:35
158 Nr XIX/158/08 z dnia 22 sierpnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lipnik 2008-09-08 07:32
157 Nr XIX/157/08 z dnia 22 sierpnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lipnik 2008-09-08 07:30
156 Nr XIX/156/08 z dnia 22 sierpnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lipnik 2008-09-08 07:28
155 Nr XIX/155/08 z dnia 22 sierpnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lipnik 2008-09-08 07:26
154 Nr XIX/154/08 z dnia 22 sierpnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Koszewko 2008-09-08 07:25
153 Nr XIX/153/08 z dnia 22 sierpnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Koszewko 2008-09-08 07:23
152 Nr XIX/152/08 z dnia 22 sierpnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Koszewo 2008-09-08 07:21
151 Nr XIX/151/08 z dnia 22 sierpnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Skalin 2008-09-08 07:18
150 Nr XIX/150/08 z dnia 22 sierpnia 2008 r. w w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej innym jednostkom samorządu terytorialnego 2008-09-08 07:15
149 Nr XIX/149/08 z dnia 22 sierpnia 2008 r. w sprawie uchwalenia przeprowadzenia konsultacji 2008-09-08 07:16
148 Nr XIX/148/08 z dnia 22 sierpnia 2008 r. w sprawie uchwalenia przeprowadzenia konsultacji 2008-09-08 07:16
147 Nr XIX/147/08 z dnia 22 sierpnia 2008 r. w sprawie przyjęcia PLANU ODNOWY MIEJSCOMOŚCI SOWNO 2008-11-17 17:45
146 Nr XIX/146/08 z dnia 22 sierpnia 2008 r. w sprawie przyjęcia PLANU ODNOWY MIEJSCOMOŚCI STRACHOCIN 2008-11-17 17:46
145 Nr XIX/145/08 z dnia 22 sierpnia 2008 r. w sprawie przyjęcia PLANU ODNOWY MIEJSCOMOŚCI POCZERNIN 2008-11-17 17:47
144 Nr XIX/144/08 z dnia 22 sierpnia 2008 r. w sprawie przyjęcia PLANU ODNOWY MIEJSCOMOŚCI ŻAROWO 2008-11-17 17:48
143 Nr XIX/143/08 z dnia 22 sierpnia 2008 r. w sprawie przeniesienia za wynagrodzeniem prawa własności nieruchomości gminnej na rzecz samoistnego posiadacza 2008-09-08 06:57
142 Nr XVIII/142/08 z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Grzędzice 2008-06-25 07:41
141 Nr XVIII/141/08 z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Grzędzice 2008-06-25 07:36
140 Nr XVIII/140/08 z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Grzędzice 2008-06-25 07:34
139 Nr XVIII/139/08 z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Grzędzice 2008-06-25 07:30
138 Nr XVIII/138/08 z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Grzędzice 2008-06-25 07:28
137 Nr XVIII/137/08 z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Grzędzice 2008-06-25 07:25
136 Nr XVIII/136/08 z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Grzędzice 2008-06-25 07:23
135 Nr XVIII/135/08 z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Grzędzice 2008-06-25 07:22
134 Nr XVIII/134/08 z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Grzędzice 2008-06-25 07:18
133 Nr XVIII/133/08 z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Grzędzice 2008-06-25 07:18
132 Nr XVIII/132/08 z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Grzędzice 2008-06-25 07:17
131 Nr XVIII/131/08 z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lipnik. 2008-06-25 07:03
130 Nr XVIII/130/08 z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Sowno. 2008-06-25 06:57
129 Nr XVIII/129/08 z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/90/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Sowno 2008-06-24 16:31
128 Nr XVIII/128/08 z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont zabytku 2008-06-24 16:29
127 Nr XVIII/127/08 z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie przystapienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Skalin 2008-06-24 16:28
126 Nr XVIII/126/08 z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia "Planu Odnowy Miejscowości Strzyżno" 2008-06-25 08:33
125 Nr XVIII/125/08 z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia 2008-06-25 08:31
124 Nr XVIII/124/08 z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego 2008-06-24 16:21
123 Nr XVIII/123/08 z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok 2008-06-24 16:20
122 Nr XVIII/122/08 z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie trybu iszczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej 2008-06-24 16:17
121 Nr XVIII/121/08 z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Stargard Szczeciński udzielanych w ramach pomocy de minimis 2008-06-24 16:17
120 Nr XVII/120/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Witkowo 2008-05-06 18:02
119 Nr XVII/119/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Witkowo 2008-05-06 18:02
118 Nr XVII/118/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania radnym diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 2008-05-06 18:02
117 Nr XVII/117/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie wniosku o zniesienie i ustalenia urzędowej nazwy miejscowości 2008-05-06 18:02
116 Nr XVII/116/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie wniosku o zniesienie i ustalenia urzędowej nazwy miejscowości 2008-05-06 18:01
115 Nr XVII/115/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami miejscowości Siwkowo, w związku z wnioskiem o zniesienie i ustalenia urzędowej nazwy miejscowości 2008-05-06 18:01
114 Nr XVII/114/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami miejscowości Warchlinko, w związku z wnioskiem o zniesienie i ustalenia urzędowej nazwy miejscowości 2008-05-06 18:01
113 Nr XVII/113/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia stawki oprocentowania rozłozonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 2008-05-06 18:01
112 Nr XVII/112/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.o przystapieniu do partnerstwa i realizacji projektu "Wiejskie Ogniska Przedszkolne" 2008-05-06 18:01
111 Nr XVII/111/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2007 2008-05-06 18:00
110 Nr XVI/110/08 z dnia 28 marca 2008 r.o w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta 2008-04-13 19:43
109 Nr XVI/109/08 z dnia 28 marca 2008 r.o w sprawie zmian budzetu gminy na 2008 r. 2008-04-13 19:41
108 Nr XVI/108/08 z dnia 28 marca 2008 r.o w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych Strzyzno i Kurcewo 2008-04-13 19:33
107 Nr XVI/107/08 z dnia 28 marca 2008 r.o w sprawie określenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia zasad wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach 2008-04-13 19:21
106 Nr XVI/106/08 z dnia 28 marca 2008 r.o w sprawie określenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia zasad wynagradzania pracowników OAS i GOPS. 2008-04-13 19:19
105 Nr XVI/105/08 z dnia 28 marca 2008 r.o w sprawie zatwierdzenai taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków 2008-04-13 19:15
104 Nr XV/104/08 z dnia 29 lutego 2008 r.o w sprawie zasad przyznawania środków z GF)ŚiGW przeznaczonych na dofinansowanie zadań w zakresie budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków 2008-03-07 16:28
103 Nr XV/103/08 z dnia 29 lutego 2008 r.o w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok oraz zmiany wydatków na programy i projekty realizowane ze środków UE 2008-03-07 16:23
102 Nr XV/102/08 z dnia 29 lutego 2008 r.o w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok 2008-03-07 16:17
101 Nr XV/101/08 z dnia 29 lutego 2008 r.o w sprawie uchwalenia przeprowadzenia konsultacji 2008-03-07 16:16
100 Nr XV/100/08 z dnia 29 lutego 2008 r.o w sprawie uchwalenia przeprowadzenia konsultacji 2008-03-07 16:13
99 Nr XV/99/08 z dnia 29 lutego 2008 r.o w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Skalin 2008-03-07 16:12
98 Nr XV/98/08 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia zmian do statutu Związku Gmin Dorzecza Iny 2008-03-07 16:10
97 Nr XV/97/08 z dnia 29 lutego 2008 r.o zmiainie uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy i nabywania nieruchomości do zasobu gminnego. 2008-03-07 16:08
96 Nr XV/96/08 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych 2008-03-07 16:04
95 Nr XV/95/08 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 2008-03-07 16:01
94 Nr XV/94/08 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatku mieszkaniowego. 2008-03-07 15:56
93 Nr XIV/93/08 z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia projektów finansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny 2008-02-04 08:19
92 Nr XIV/92/08 z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego w obrębie Strachocin 2008-02-04 08:14
91 Nr XIV/91/08 z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego w obrębie Święte 2008-02-04 08:13
90 Nr XIV/90/08 z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego w obrębie Sowno 2008-02-04 08:10
89 Nr XIV/89/08 z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego w obrębie Strachocin 2008-02-04 08:02
88 Nr XIV/88/08 z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego w obrębie Klępino 2008-02-04 07:59
87 Nr XIV/87/08 z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego w obrębie Koszewko 2008-02-04 07:50
86 Nr XIV/86/08 z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego w obrębie Strachocin 2008-02-04 07:48
85 Nr XIV/85/08 z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego w obrębie Święte 2008-02-04 07:46
84 Nr XIV/84/08 z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego w obrębie Klępino 2008-02-04 07:34
83 Nr XIV/83/08 z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia "Strategii Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Stargard Szczeciński 2008-02-06 09:30
82 Nr XIV/82/08 z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczacej regulaminu utrzymania czystości i oprządku na terenie gminy Stargard Szczeciński 2008-02-04 07:27
81 Nr XIV/81/08 z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego 2008-02-04 07:19
80 Nr XIII/80/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wydatków budżetu gminy, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2007. 2008-01-04 17:00
79 Nr XIII/79/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2008 rok. 2008-01-04 16:55
78 Nr XIII/78/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński" 2008-01-04 16:54
77 Nr XIII/77/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy gminy Stargard Szczeciński z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego w 2008 r." 2008-01-04 16:53
76 Nr XIII/76/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Gminy Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2008 rok.Stargard Szczeciński na 2008 rok. 2008-01-04 16:49
75 Nr XIII/75/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy Stargard Szczeciński 2008-01-04 16:45
74 Nr XIII/74/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie współdziałania z Gminą-Miastem Stargard Szczeciński w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach 2008-01-04 16:43
73 Nr XIII/73/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stargard Szczeciński na 2008 rok. 2008-01-04 16:31
72 Nr XIII/72/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r. 2008-01-04 16:12
71 Nr XII/71/07 z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie przyjecia Strategi Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy Stargard Szczeciński na lata 2007-20013 2008-01-04 16:10
70 Nr XII/70/07 z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie rozpatrzenia skargi 2008-01-04 16:09
69 Nr XII/69/07 z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie wyrazenia zgody do zawarcia umowy na okres dłuższy niż trzy lata i wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu na dzierżawę 2008-01-04 16:09
68 Nr XII/68/07 z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu nieruchomości w związku z jej podziałem 2008-01-04 16:08
67 Nr XII/67/07 z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 2008-01-04 16:08
66 Nr XII/66/07 z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 2008-01-04 16:07
65 Nr XII/65/07 z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia 1 dt żyta do celów wymiaru podatku rolnego 2008-01-04 16:05
64 Nr XI/64/07 z dnia 25 października 2007 r. w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy oświadczenia lustracyjnego 2007-12-02 16:48
63 Nr XI/63/07 z dnia 25 października 2007 r. w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy oświadczenia lustracyjnego 2007-12-02 16:46
62 Nr XI/62/07 z dnia 25 października 2007 r. w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kiczarowo 2007-12-02 16:43
61 Nr XI/61/07 z dnia 25 października 2007 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont zabytku 2007-12-02 16:41
59 Nr XI/59/07 z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r. oraz zmiany limitów wydatkó na wieloletnie programy inwestycyjne 2007-12-02 16:35
60 Nr XI/60/07 z dnia 25 października 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robór budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2007-12-02 16:37
58 Nr XI/58/07 z dnia 25 października 2007 r. w sprawie wyrazenia zgody do zawarcia umowy na okres dłuższy niż trzy lata i wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu na dzierżawę 2007-12-02 16:11
57 Nr X/57/07 z dnia 14 września 2007 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim 2007-09-22 08:20
56 Nr X/56/07 z dnia 14 września 2007 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego 2007-09-22 08:19
55 Nr X/55/07 z dnia 14 września 2007 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju szczegółowych materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu 2007-09-22 08:17
54 Nr X/54/07 z dnia 14 września 2007 r. w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie umowy użyczenia. 2007-09-22 08:13
53 Nr X/53/07 z dnia 14 września 2007 r. w sprawie zaopiniowania projektu Rozporzadzenia Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Ozy Kiczarowskie" 2007-09-22 08:11
52 Nr X/52/07 z dnia 14 września 2007 r. w sprawie zatwierdzenia "Plany Rozwoju Miejscowości Pęzino" gmina Stargard Szczeciński 2007-09-22 08:08
51 Nr X/51/07 z dnia 14 września 2007 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczacej kwoty poręczenia 2007-09-22 08:03
50 Nr X/50/07 z dnia 14 września 2007 r. w sprawie wyrazenia zgody na wystąpienie gmin ze Zwiazku Gmin Dorzecza Iny. 2007-09-22 07:43
49 Nr X/49/07 z dnia 14 września 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy do Związku Gmin Dorzecza Iny. 2007-09-22 07:41
48 Nr IX/48/07 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników 2007-07-06 08:06
47 Nr IX/47/07 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia kwoty poręczenia 2007-07-06 08:04
46 Nr IX/46/07 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stargard Szczeciński za pierwsze półrocze roku budżetowego 2007-07-06 08:01
45 Nr IX/45/07 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok 2007-07-06 07:57
44 Nr IX/44/07 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2007 rok 2007-07-06 07:54
43 Nr IX/43/07 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody do zawarcia umowy dzierżawy na okres dłuższy niż trzy lata i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiazku przetargu na dzierżawę 2007-07-06 07:41
41 Nr VIII/41/07 z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/272/2006 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 26 maja 2006 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody. 2007-06-05 07:28
42 Nr VIII/42/07 z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zobowiązań w zakresie pojęcia zadań remontowych o wartości przekraczającą ustaloną kwotę w budżecie gminy 2007-06-05 07:23
40 Nr VIII/40/07 z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zmiany wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2007 rok. 2007-06-05 07:18
39 Nr VIII/39/07 z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie ustalenia planu sieci sześcioletnich szkół podstawowych oraz granic ich obwodów. 2007-06-05 07:15
38 Nr VIII/38/07 z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 2007-06-05 07:13
37 Nr VIII/37/07 z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Pęzinie Filia w Barzkowicach 2007-06-05 07:08
36 Nr VII/36/07 z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla przewodniczacych organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Stargard Szczeciński. 2007-05-02 12:42
35 Nr VII/35/07 z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie rozpatrzenia skargi 2007-05-02 12:39
34 Nr VII/34/07 z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie określania zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Stargard Szczeciński 2007-05-02 12:35
33 Nr VII/33/07 z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie wyboru delegatów do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. 2007-05-02 12:31
32 Nr VII/32/07 z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie absolutorium 2007-05-02 12:28
31 Nr VI/31/07 z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie wezwania do złożenia oświadczenia dotyczacego pracy lub służbyw organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami 2007-04-04 10:05
30 Nr VI/30/07 z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2007-04-04 10:02
29 Nr VI/29/07 z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r. 2007-04-04 09:58
28 Nr VI/28/07 z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty administracyjnej 2007-04-04 09:55
27 Nr V/27/07 z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie udzielenia rekomendacji do reprezentowania Gminy Stargard Szczeciński w Stowarzyszeniu 2007-03-03 18:05
26 Nr V/26/07 z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia 2007-03-03 18:01
25 Nr V/25/07 z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie upoważnienia do reprezentowania Gminy Stargard Szczeciński na Walnym Zgromadzeniu Komunalnego Związku Celowego Gmin Pomorza Zachodniego "Pomerania" 2007-03-03 18:00
24 Nr V/24/07 z dnia 23 lutego 2007 r. o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Pęzinie Filia w Barzkowicach 2007-03-03 17:58
23 Nr IV/23/07 z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie zmian uchwały w sprawie zwołania zebrań wiejskich 2007-02-06 17:09
22 Nr IV/22/07 z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r. oraz zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne 2007-02-06 17:07
21 Nr IV/21/07 z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2007 rok 2007-02-06 17:04
20 Nr IV/20/07 z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stargard Szczeciński 2007-02-06 16:58
19 Nr IV/19/07 z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/66/03 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 28 maja 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński 2007-02-06 16:54
18 Nr IV/18/07 z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody do zawarcia umowy dzierżawy na okres dłuższy niż trzy lata i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu na dzierzawę 2007-02-06 16:48
17 Nr IV/17/07 z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 2007-02-06 16:45
14 Nr III/14/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stargard Szczeciński 2007-01-19 10:00
11 Nr III/11/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stargard Szczeciński 2007-01-19 09:57
16 Nr III/16/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy na rok 2007 2007-01-19 01:37
15 Nr III/15/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich 2007-01-19 01:36
13 Nr III/13/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy gminy Stargard Szczeciński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego w 2007 r.” 2007-01-19 01:33
12 Nr III/12/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 r. 2007-01-19 01:32
10 Nr III/10/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stargard Szczeciński na 2007 rok. 2007-01-19 00:44
9 Nr II/9/06 z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 r., zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz zmiany wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej. 2006-12-23 10:30
8 Nr II/8/06 z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów. 2006-12-23 10:28
7 Nr II/7/06 z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych. 2006-12-23 10:26
6 Nr II/6/06 z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 2006-12-23 10:20
5 Nr II/5/06 z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 dt żyta. 2006-12-23 10:15
4 Nr II/4/06 z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie objęcia obowiązków przez wójta gminy 2006-12-23 10:13
3 Nr I/3/06 z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji rady gminy 2006-12-05 10:55
2 Nr I/2/06 z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego rady gminy Stargard Szczeciński 2006-12-05 10:54
1 Nr I/1/06 z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru przewodniczącego rady gminy Stargard Szczeciński 2006-12-05 10:54