Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Budżet 2007 + załaczniki 6, 7, 8, 9, 10


 

 

UCHWAŁA Nr III/10/06
Rady Gminy Stargard Szczeciński
z dnia 29 grudnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stargard Szczeciński na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 22 054 582 ,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 24 166 132 ,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009
zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 746 528 ,
zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 111 550 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 1. zaciąganych kredytów w kwocie 1 098 000 ,

 2. zaciąganych pożyczek w kwocie 559 896 ,

 3. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 453 654 .

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 2 513 550 , rozchody w wysokości 402 000 ,
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 40 000 zł.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 95 800 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 134 670 na realizacje zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4 900 na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 578 180 ,
zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

 1. przychody - 72 400,

 2. wydatki - 1 114 680,
  zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

 1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 400 000 ,

 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 657 896 ,

 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 402 000 zł.

§ 12. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 58 490 ,
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego

deficytu budżetu do wysokości 400 000 zł,

 1. zaciągania zobowiązań:

 1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej do wysokości określonej w załącznikach Nr 3 oraz Nr 4,

 2. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną

kwotę 300 000 zł,

 1. do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

 2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Ustala się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne,
zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Wojciechowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona 2

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 19-01-2007 17:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 19-01-2007 17:10