Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

OS - Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Społecznych

Sekretarz: Jadwiga Michalska

Tel. 915613424, 915613425, 915613412

915613423, 915613437

Pok. 209, 210, 202, 308, 309; Rynek Staromiejski 5

         Do zadań Referatu Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Społecznych należy w szczególności:

1) zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania urzędu;

2) prowadzenie spraw kancelaryjnych i archiwum urzędu;

3) zabezpieczenie organizacyjno-techniczne spotkań, uroczystości organizowanych przez wójta lub radę;

4) sprawowanie obsługi biurowej i sekretarskiej wójta, rady, komisji;

5) współpraca z urzędnikiem wyborczym w zakresie organizacji wyborów i referendum;

6) przygotowanie wyborów ławników;

7) udostępnianie informacji publicznej w zakresie dostępu do dokumentów rady, wójta;

8) przekazywanie uchwał, zarządzeń i innych aktów prawnych według właściwości do organów nadzoru;

9) przekazywanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego aktów prawa miejscowego;

10) prowadzenie spraw kadrowych pracowników i kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych;

11) prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem i dokształcaniem pracowników;

12) zaopatrzenie urzędu w środki techniczne, materiały biurowe, książki, prasę oraz  prowadzenie ich ewidencji;

13) prowadzenie strony internetowej;

14) realizacja zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej, w szczególności prowadzenie strony Biuletynu Informacji Publicznej;

15) przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków;

16) współpraca partnerska z gminami polskimi i zagranicznymi;

17) prowadzenie spraw związanych z przynależnością gminy do stowarzyszeń;

18) prowadzenie spraw związanych z promocją gminy;

19) prowadzenie spraw dotyczących odbywania praktyk uczniowskich, studenckich, stażów pracy;

20) prowadzenie spraw dotyczących prac interwencyjnych, prac społeczno-użytecznych;

21) prowadzenie spraw dotyczących wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne przez osoby skazane przez sąd;

22) przekazywanie do realizacji uchwał rady, wniosków, interpelacji radnych, zarządzeń wójta dla referatów według właściwości;

23) prowadzenie rejestrów:

      a) skarg i wniosków,

      b) uchwał rady,

      c) zarządzeń, postanowień wójta,

      d) wydawanych upoważnień i pełnomocnictw,

      e) interpelacji i wniosków radnych;

24) prowadzenie spraw Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

25) prowadzenie dokumentacji PFRON;

26) prowadzenie rejestru i dokumentacji sołectw gminy, współdziałanie z nimi;

27) wykonywanie zadań dotyczących ewidencji działalności gospodarczej osób fizycznych;

28) realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

29) podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania przez gminę środków finansowych z funduszy pomocowych z Unii Europejskiej, nadzorowanie ich wydatkowania, rozliczanie etapowe i końcowe, współdziałanie w tym zakresie z innymi referatami;

30) sporządzanie wniosków w celu pozyskania pomocy finansowej z programów pomocowych;

31) koordynacja działalności bibliotek, świetlic wiejskich;

32) koordynowanie działalności na rzecz ochrony dóbr kultury;

33) planowanie, nadzór i kontrola wykorzystania przyznanych dotacji organizacjom pozarządowym;

34) prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych;

35) sporządzanie wniosków o nadanie medali jubilatom za długoletnie pożycie małżeńskie;

36) prowadzenie spraw związanych ze zgromadzeniami i imprezami masowymi;

37) realizowanie zadań związanych z wyborami i referendami w zakresie swoich kompetencji;

38) prowadzenia kwalifikacji wojskowej;

39) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, kościelnymi, stowarzyszeniami i innymi organizacjami społecznymi działającymi na terenie gminy w zakresie oświaty, kultury, sportu, spraw społecznych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 04-10-2004 21:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Aleksandra Przybyszewska 25-07-2019 14:13