Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Uchwała budzetowa 2005 - UCHWAŁA Nr XXIII/168/04


UCHWAŁA Nr XXIII/168/04
Rady Gminy Stargard Szczeciński
z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Stargard Szczeciński na 2005 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 ,) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 17 352 339 zł
-zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2,

z tego:

dochody związane z realizacją zadań własnych 14 083 629 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3,

w tym:

 • dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 100 190 zł
  -zgodnie z załącznikiem Nr 4

 • dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3 268 710 zł
  -zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 18 977 339 zł
-zgodnie z załącznikami Nr 1 i 6,

z tego:

wydatki związane z realizacją zadań własnych 15 708 629 zł
-zgodnie z załącznikiem Nr 7,

w tym:

 • wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 218 890 zł
  -zgodnie z załącznikiem Nr 8,

 • wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3 268 710 zł
  -zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 3. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 403 000 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z planowanych dochodów budżetowych.

§ 4. Wydatki budżetowe nie znajdujące pokrycia w planowanych
dochodach w kwocie 2 028 000 zł,

 • zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z:
  pożyczek 308 000 zł,

 • kredytów z banków krajowych 1 250 000 zł,

 • wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 470 000 zł.

§ 5. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 40 000 zł.

§ 6. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7. Ustala się wydatki sołectw w łącznej kwocie 57 185 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w za-łączniku nr 12 do uchwały.

§ 9. Ustala się wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej określone w załączniku Nr 13.

§ 10. Ustala się dotacje na finansowanie wspólnych zadań realizowanych w drodze porozumienia przez Miasto Stargard Szczeciński, z zakresu lokalnego transportu zbiorowego w wysokości 275 320 zł.

§ 11. Ustala się prognozę łącznej kwoty długu na lata 2005-2011 zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 12. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań w roku budżetowym powodujących skutki finansowe w następnych latach budżetowych do łącznej kwoty 400 000 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 400 000 zł, przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, podlegających spłacie w roku budżetowym.

§ 14. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Wojciechowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 19-01-2005 09:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-01-2005
Ostatnia aktualizacja: - 19-01-2005 09:35