Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stargard Szczeciński


REGULAMIN

przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stargard Szczeciński.

§ 1

Postanowienia ogólne.

Ilekroć w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stargard Szczeciński, jest mowa o:

 1. szkole - należy przez to rozumieć szkołę publiczną i niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży i dorosłych, szkołę niepubliczną nieposiadającą uprawnień szkoły publicznej dla młodzieży i dorosłych, publiczne kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych, niepubliczne kolegium nauczycielskie i nauczycielskie kolegium języków obcych, publiczny i niepubliczny ośrodek umożliwiający dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, oraz szkołę niepubliczną nieposiadającą uprawnień szkoły publicznej dla młodzieży i dla dorosłych, a także niepubliczne kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych,

 2. uczniu - należy przez to rozumieć odpowiednio ucznia, wychowanka, słuchacza szkoły, o której mowa w pkt. 1, do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki lub ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do 24 roku życia, zamieszkałego na terenie gminy Stargard Szczeciński,

 3. rodzinie - należy przez to rozumieć osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące,

 4. dochodzie na osobę w rodzinie - należy przez to rozumieć dochód rodziny podzielony przez liczbę osób w rodzinie,

 5. kryterium dochodowe na osobę w rodzinie - kryterium, o którym w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).

§ 2

Rodzaje pomocy materialnej świadczonej uczniom.

 1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym udzielana przez Gminę Stargard Szczeciński może mieć postać stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego.

 2. Powyższe formy świadczeń przyznaje Wójt Gminy Stargard Szczeciński w drodze decyzji administracyjnej.

§ 3

Osoby uprawnione do otrzymywania pomocy socjalnej.

Pomoc materialna przysługuje następującym osobom legitymującym się stałym zameldowaniem na terenie gminy Stargard Szczeciński:

 1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych,

 2. wychowankom domów dziecka, publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

 3. słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

 4. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

 5. słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

§ 4

Formy realizacji stypendium szkolnego.

1. Stypendium szkolne może być udzielane osobom wymienionym w § 3 w formie:

 1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

 2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników i innych pomocy naukowych,

 3. uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów, stypendium szkolne może być udzielane w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania,

 4. w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli Wójt Gminy Stargard Szczeciński uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt 2, a w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych także w formie, o której mowa w pkt 3 nie jest możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów, o których mowa w § 3 pkt 3 udzielenie stypendium w formie, o których mowa w pkt 2-3 nie jest celowe,

 5. stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie,

 6. w formie rzeczowej, jednorazowo w roku szkolnym, dla osób uprawnionych, określonych, w § 3, gdy w rodzinie występuje brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczej.

2. Decyzję o wyborze formy świadczenia podejmuje Wójt Gminy Stargard Szczeciński.

§ 5

Kryteria udzielania pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego:

 1. trudna sytuacja materialna ucznia, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie - miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 316 zł netto,

 2. gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna,

 3. spełnienie kryterium dochodowości określone w pkt. 1 jest zasadniczym warunkiem otrzymania stypendium.

§ 6

Przyczyny ustania przyznania stypendium.

Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku:

 1. ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego,

 2. niewypełniania obowiązku szkolnego przez ucznia na podstawie wniosku dyrektora szkoły o wszczęcie postępowania egzekucyjnego w celu wyegzekwowania realizacji obowiązku szkolnego.

§ 7

Wysokość stypendium szkolnego.

 1. Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 44,80 zł i nie wyższe niż 112 zł.

 2. Stypendium szkolne można także przyznać, jeśli razem z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, odpowiednio w ciągu roku szkolnego lub akademickiego nie przekracza:

 1. kwoty 1 120 zł w przypadku ucznia,

 2. kwoty 1 008 zł w przypadku słuchaczy kolegiów.

 1. Wysokość stypendium szkolnego wynosi:

 1. 56 złotych, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 złotych,

 2. 44,80 złotych, jeżeli dochód na osobę w rodzinie wynosi więcej niż 150 złotych i nie przekracza kwoty 316 złotych.

§ 8

Zasiłek szkolny.

 1. Do otrzymania zasiłku szkolnego są uprawnione osoby wymienione w § 3 znajdujące się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

 2. Formą zasiłku szkolnego może być świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

 3. Jednorazowa kwota zasiłku losowego nie może być wyższa niż 280 zł.

 4. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

§ 9

Wnioskodawcy.

Do składania wniosków o udzielenie świadczenia w postaci stypendium szkolnego bądź zasiłku szkolnego są uprawnieni:

 1. rodzice uczniów, którzy nie osiągnęli pełnoletności po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły,

 2. pełnoletni uczniowie lub słuchacze kolegiów po zasięgnięciu opinii odpowiednio dyrektora szkoły lub kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych, ośrodka o charakterze określonym w § 3, pkt. 2,

 3. dyrektorzy szkół, kolegiów i ośrodków wymienionych w pkt. 2,

 4. w szczególnych przypadkach świadczenia pomocy materialnej mogą być również przyznawane z urzędu:

 1. uczniom, którzy otrzymują pomoc z opieki,

 2. uczniom, którzy spełniają kryterium dochodowości, ale w wyniku zaniedbań rodziców lub opiekunów prawnych nie złożono wniosku,

 1. wnioskodawca nie ponosi żadnych kosztów przy składaniu wniosku.

§ 10

Wnioski.

 1. Wprowadza się wzór wniosku o stypendium szkolne i zasiłek szkolny (załącznik Nr 1). Wnioski w formie innej niż obowiązujący wzór muszą spełniać wszystkie wymogi formalne określone niniejszym regulaminem.

 2. Wniosek skierowany do Wójta Gminy Stargard Szczeciński składa się w Ośrodku Administracyjnym Szkół Gminy Stargard Szczeciński, ul. Ceglana 11.

 3. Każdy wniosek powinien zawierać opinie dyrektora szkoły o frekwencji ucznia na zajęciach lekcyjnych, a także wskazanie formy udzielanej pomocy.

§ 11

Terminy.

 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego.

 2. Słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

 3. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminów, o których mowa w pkt. 1 - 2.

 4. Stypendium szkolne dla uczniów szkół jest przyznawane na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym i od października do czerwca dla słuchaczy kolegiów.

 5. Wnioski o udzielenie pomocy w formie zasiłku szkolnego składa się w ciągu całego roku szkolnego.

§ 12

Przepisy końcowe.

 1. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria, określone w § 5 pkt 1 jest większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają osoby o najniższych dochodach w rodzinie z zachowaniem warunku o dochodzie na osobę w rodzinie nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń zapisana w ustawie o pomocy społecznej. W przypadku wystąpienia sytuacji, że jedna lub więcej osób posiadają dochód w tej samej wysokości, jako dodatkowe kryterium stosuje się:

 1. pochodzenie z rodziny niepełnej,

 2. pochodzenie z rodziny, gdzie jedno lub oboje rodziców są osobami długotrwale bezrobotnymi. Długotrwale bezrobotny to osoba pozostająca w rejestrze PUP łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat,

 3. przebywanie w rodzinie, w której występuje patologia społeczna,

 4. nie otrzymują stypendium socjalnego z innego źródła.

 1. Ilość wypłaconych stypendiów uzależniona będzie od posiadanych środków na ten cel.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 01-04-2005 22:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-04-2005
Ostatnia aktualizacja: - 01-04-2005 22:16