Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI


REGULAMIN ORGANIZACYJNY

OŚRODKA ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ

GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Ośrodek Administracyjny Szkół gminy Stargard Szczeciński zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie uchwały Nr XVI/98/95 Rady Gminy w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 grudnia 1995r. w sprawie utworzenia Ośrodka Administracyjnego Szkół gminy Stargard Szczeciński.

§ 2

Siedzibą Ośrodka jest miasto Stargard Szczeciński, ul. Ceglana 11.

§ 3

Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.

§ 4

Ośrodek obejmuje swoją działalnością szkoły podstawowe położone na terenie gminy Stargard Szczeciński, gimnazjum gminy z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim zwane dalej szkołami oraz kuchnię gminną w Pęzinie

II. CEL I PRZEDMIOT DZIAŁANIA

§ 5

Ośrodek powołany jest do obsługi ekonomiczno-administracyjnej i finansowo-księgowej szkół i kuchni gminnej a w szczególności do:

1. Obsługi administracyjno-gospodarczej, zaopatrzenia oraz wykonywania remontów.

2. Obsługi finansowo-księgowej szkół i kuchni gminnej, organizowania wypłat i wynagrodzeń, ewidencjonowania danych o zatrudnieniu i wydatkach z osobowego funduszu płac.

3. Planowania i statystyki oraz sporządzania sprawozdań z zakresu realizacji zadań rzeczowych szkół, kuchni gminnej i własnych, zatrudnienia, osobowego funduszu płac, funduszu świadczeń socjalnych.

4. Opracowania projektów planów dochodów i wydatków budżetowych dla obsługiwanych szkół w porozumieniu z dyrektorami i kierownikiem kuchni.

5. Archiwizowanie dokumentacji.

6. Organizowanie dowozu uczniów do szkół.

7. Wykonywanie innych zadań zleconych odrębnymi umowami.

8. Zapewnienie dożywiania uczniów, w tym przygotowanie i dostarczenie posiłków do szkół podstawowych i gimnazjum gminnego.

III. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

§ 6

Ośrodek Administracyjny Szkół nie posiada osobowości prawnej.

Rozlicza się z przychodów i wydatków z budżetem gminy.

§ 7

1. Kierownik kieruje ośrodkiem i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Kierownik ośrodka podlega Wójtowi Gminy.

§ 8

Do podstawowych uprawnień i obowiązków kierownika należy:

1. Samodzielne podejmowanie decyzji zgodnie z planem i niniejszym regulaminem.

2. Ponoszenie odpowiedzialności za opracowanie w oparciu o posiadane środki finansowe projektów planów finansowo-rzeczowych, obsługiwanych szkół.

3. Określenie w umowach o pracę obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach, w tym ustalenie zaleceń doraźnych.

4. Podejmowanie decyzji w sprawach zatrudniania i zwalniania podległych mu pracowników.

5. Określenie kierunku i przedmiotu kontroli wewnętrznej oraz podejmowanie stosownej decyzji.

6. Ustalenie zasad i obiegu dokumentów wewnętrznych ośrodka oraz zapewnienie ich sprawnego obiegu.

7. Obsługa remontowa szkół.

8. Zapewnienie pracownikom ośrodka bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

9. Sprawuje nadzór nad opracowaniem zbiorczych projektów planów finansowych, analiz ekonomicznych, informacji i sprawozdań z zakresu działania ośrodka.

10. Opracowuje plany remontów szkół.

11. Ogłasza przetargi na remonty szkół.

12. Sprawuje ogólny nadzór nad prowadzonymi remontami.

13. Odpowiada za prawidłowe rozliczenie remontów prowadzonych w szkołach.

14. Współdziała z dyrektorami szkół w zaopatrzeniu w pomoce naukowe, meble, sprzęt, opał, druki, podręczniki, ubrania robocze i odzież ochronną.

15. Odpowiada za zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i druki ścisłego zarachowania.

16. Podpisuje czeki bankowe, przelewy, w granicach udzielonego pełnomocnictwa.

17. Nadzoruje rozliczenie przeprowadzonych inwentaryzacji w szkołach.

18. Organizuje i przekazuje protokolarnie majątek w szkołach przy zmianie na stanowiskach dyrektorskich.

19. Organizuje usługi transportowe i dowóz dzieci do szkół.

20 Czuwa nad prawidłową realizacją budżetu i przestrzegania dyscypliny budżetowej.

21. Wydawanie zarządzeń organizacyjnych w zakresie zadań ośrodka.

IV. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 9

Do podstawowych obowiązków głównego księgowego, który służbowo podlega kierownikowi należy:

1. Prowadzenie rachunkowości ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami polegające na:

a) zorganizowaniu, sporządzaniu, przyjmowaniu, obiegu, archiwizowaniu i kontroli dokumentów, w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych szkół, ochronę mienia będącego w zarządzie ośrodka, sporządzania kalkulacji wynikowych kosztów wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości finansowej,

b) bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości w sposób umożliwiający terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych, ochronę mienia będącego w zarządzie ośrodka oraz terminowe i prawidłowe rozliczenie osób majątkowo odpowiedzialnych

c) za mienie, a także prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych, nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez poszczególnych pracowników.

2. Prowadzenie gospodarki finansowej ośrodka zgodnie z obowiązującymi zasadami polegającej na:

a) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi o innymi będącymi w dyspozycji ośrodka,

b) zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez ośrodek,

c) przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

d) zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłat zobowiązań.

3. Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:

a) wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych mu obowiązków,

b) wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonania planów finansowych ośrodka oraz ich zmian,

c) następnej kontroli operacji gospodarczych ośrodka stanowiących przedmiot księgowania.

4. Kierowanie pracą podległych pracowników.

5. Rachunkowości w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów.

6. Wstępne kontrolowanie legalności dokumentów wykonania budżetu i jego zmian.

7. Opracowania zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiz.

8. Występowanie do kierownika ośrodka z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli określonych zagadnień, które leżą w zakresie działania głównego księgowego.

§ 10

Do podstawowych obowiązków księgowej ds. płac, która podlega bezpośrednio głównemu księgowemu należy:

1. Naliczanie wynagrodzeń nauczycieli, pracowników obsługi szkół i ośrodka.

2. Sporządzanie list płac nauczycieli, pracowników obsługi szkół i ośrodka.

3. Terminowe potrącanie z wynagrodzeń pracowników szkół i ośrodka należności komorniczych, sądowych należnych składek.

4. Naliczanie podatku od osób fizycznych oraz wystawianie zaświadczeń o dochodach i pobranych zaliczkach na rzecz podatku dochodowego od osób fizycznych będących pracownikami szkół i ośrodka.

5. Naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Prowadzenie dokumentacji zasiłków rodzinnych, chorobowych, macierzyńskich, wychowawczych pracowników szkół i ośrodka i ich bieżąca aktualizacja.

7. Prowadzenie dokumentacji „Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej”.

§ 11

Do podstawowych obowiązków księgowej, która podlega bezpośrednio głównemu księgowemu należy:

1. Prowadzenie dokumentacji związanej z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym i sporządzanie dokumentów rozliczeniowych „Płatnika”.

2. Prowadzenie archiwum - składnicy akt.

3. Prowadzenie i rozliczanie funduszu świadczeń socjalnych szkół i ośrodka.

4. Rozliczanie świadczeń socjalnych pracowników szkół i ośrodka.

§ 12

Do podstawowych obowiązków księgowej, która podlega bezpośrednio głównemu księgowemu należy:

1. Prowadzenie ewidencji składników majątkowych szkół, ośrodka i kuchni gminnej oraz prowadzenie pełnej dokumentacji w tym zakresie.

2. Prowadzenie księgowości ilościowo-materiałowej w zakresie rozliczenia szkół z zakupionych materiałów i sprzętu.

3. Rozliczenie inwentaryzacji przedmiotów nietrwałych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Kompletowanie i dekretowanie dokumentów księgowych oraz ich ewidencjonowanie w urządzeniu księgowym.

5. Prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej związanej z funkcjonowaniem „Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej”.

§ 13

Do podstawowych obowiązków kasjerki - pracownika kancelaryjnego, który podlega bezpośrednio głównemu księgowemu należy:

1. Prowadzenie kasy ośrodka wraz z pełną dokumentacją związaną w tym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości.

2. Dokonywanie wypłat poborów i innych należności pracownikom szkół i ośrodka z zachowaniem wszelkich przepisów o ochronie wartości pieniężnych.

3. Prowadzenie rozliczania druków ścisłego zarachowania w tym wypisywanie przelewów.

4. Dokonywanie opłat RTV.

5. Prowadzenie rejestru rozliczeń delegacji służbowych pracowników szkół i ośrodka.

6. Prowadzenie kancelarii ośrodka.

7. Wysyłanie korespondencji ośrodka oraz jej rejestracja zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

8. Prenumerata dzienników ustaw, czasopism na potrzeby szkół i ośrodka.

§ 14

Do podstawowych obowiązków stanowiska ds. pracowniczych podlegającego bezpośrednio kierownikowi należy:

1. Prowadzenie akt osobowych nauczycieli, pracowników obsługi szkół i ośrodka.

2. Wykonywanie czynności uzgodnionych z dyrektorami szkół, kierownikiem kuchni i ośrodka w zakresie spraw pracowniczych.

3. Prowadzenie zbioru przepisów prawnych i udostępnienie ich do wglądu.

4. Prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem i doskonaleniem nauczycieli i pracowników ośrodka.

5. Opracowanie analiz i informacji o sytuacji kadrowej szkół i ośrodka.

6. Prowadzenie ewidencji urlopów oraz nadzór nad ich prawidłowym wykorzystaniem zgodnie z planem urlopów.

7. Prowadzenie nadzoru nad pracą pracownika obsługi - sprzątaczki ośrodka, a w szczególności:

a) kontrola jakości wykonanych prac porządkowych w ośrodku,

b) dbałość o stałe i właściwe zabezpieczenie sprzątaczki w niezbędne materiały i środki czystości.

§ 15

Do podstawowych obowiązków pracownika ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, remontów i zaopatrzenia, który podlega bezpośrednio kierownikowi Ośrodka należy:

1. Prowadzenie spraw bhp szkół, kuchni gminnej i ośrodka w tym:

a) prowadzenie kontroli warunków pracy w nadzorowanych szkołach, kuchni gminnej i Ośrodku oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp,

b) bieżące informowanie dyrektorów szkół, kierownika kuchni gminnej i kierownika Ośrodka o stwierdzonych zagrożeniach wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,

c) opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy,

d) udział w ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy,

e) prowadzenie rejestru, kompletowanie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej wypadków przy pracy,

f) prowadzenie dokumentacji w zakresie środków do higieny osobistej

w tym: odzieży ochronnej i roboczej, herbaty, środków czystości dla pracowników szkół, pracowników kuchni i ośrodka.

2. Obsługa remontów szkół w tym:

a) przygotowanie niezbędnej dokumentacji do przeprowadzenia przetargu,

b) przygotowanie umów i niezbędnej dokumentacji do przeprowadzenia remontów w szkołach,

c) rozliczenie remontów prowadzonych w szkołach.

3. Prowadzenie zaopatrzenia szkół w opał.

§ 15a

Do podstawowych obowiązków kierownika kuchni gminnej z zakresu funkcjonowania kuchni gminnej i spraw finansowych, który podlega bezpośrednio kierownikowi Ośrodka należy:

1. Nadzór nad prawidłowym zaopatrzeniem kuchni gminnej w artykuły spożywcze niezbędne do przygotowywania posiłków.

2. Współpraca z dyrektorami szkół i pedagogami szkolnymi w zakresie liczby dożywianych uczniów.

3. Prowadzenie dokumentacji związanej z przyjęciem i wydaniem artykułów żywnościowych na potrzeby kuchni.

4. Opisywanie faktur pod względem merytorycznym i przekazanie ich do Ośrodka w celu terminowego regulowania należności płatniczych.

5. Dbanie o powierzony sprzęt i mienie.

6. Nadzór nad pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach kucharzy i pomocy kuchennych, którzy swoje zadania wykonują zgodnie z zakresami czynności.

§ 16

Do podstawowych obowiązków pracownika administracyjno-gospodarczego, który podlega bezpośrednio kierownikowi należy:

1. Prowadzenie obsługi gospodarczej szkół, kuchni gminnej i ośrodka w tym:

a) zamawianie i zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania szkół, kuchni gminnej a w szczególności środków czystości oraz ich rozliczanie,

b) organizowanie oraz nadzór nad prawidłowym usuwaniem nieczystości,

c) współdziałanie z dyrektorami szkół w zaopatrzeniu w pomoce naukowe, meble, sprzęt i druki oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji w tym zakresie.

2. Rozliczanie rachunków za zużytą wodę, energię elektryczną, rozmowy telefoniczne w szkołach, kuchni gminnej i Ośrodku.

3. Prowadzenie spraw związanych z dowozem uczniów do szkół.

4. Prowadzenie nadzoru nad pracą kierowców samochodu służbowego Ośrodka, kuchni gminnej i autobusu szkolnego, a w szczególności:

a) rozliczanie z paliwa,

b) ewidencja kart drogowych,

c) prowadzenie książki pojazdu,

d) ubezpieczenie pojazdu,

e) wnioskowanie o przyznanie premii kierowcom.

5. Prowadzenie dokumentacji w sprawie współdziałania z innymi jednostkami i organizacjami.

§ 17

Do podstawowych obowiązków pracownika - opiekuna przy dowozie dzieci, który podlega bezpośrednio kierownikowi należy:

1. Sprawdzenie stanu liczbowego uczniów w czasie oczekiwania na środki lokomocji i wewnątrz pojazdu.

2. Dopilnowanie ładu i porządku przy wsiadaniu i zajmowaniu przez uczniów miejsc w pojeździe ( opiekun wsiada ostatni).

3. Ustalenie sposobu porozumiewania się z kierowcą w czasie jazdy.

4. Zwrócenie uwagi na właściwe zachowanie się uczniów w czasie przejazdu, w miejscach oczekiwania na środki lokomocji.

5. Zapewnienie bezpiecznego wysiadania uczniów z pojazdu i przejścia

do szkoły lub miejsca zbiórki skąd uczniowie rozchodzą się do domu.

6. W przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu uczniów nie dopuszcza się do ich przewozu.

7. W czasie jazdy opiekun zajmuje tylne miejsce w autobusie.

§ 18

Do podstawowych obowiązków pracownika - sprzątaczki należy:

1. Utrzymanie pomieszczeń biurowych i sanitarnych ośrodka w stanie czystym, poprzez:

a) odkurzanie pomieszczeń,

b) wynoszenie nieczystości z koszy i pojemników,

c) mycie sanitariatów i podłóg,

d) mycie okien, co najmniej dwa razy w roku,

e) odpowiedzialność za powierzone mienie.

2. Wymienione czynności pracownik powinien wykonywać po zakończeniu pracy ośrodka.

§ 19

Do podstawowych obowiązków kierowcy, który podlega bezpośrednio kierownikowi należy:

1. Zgłosić się do pracy wypoczęty.

2. Przestrzegać przepisy o ruchu drogowym oraz wewnętrzne akty prawne.

3. Skupić całą uwagę na prowadzeniu pojazdu a w szczególności zachować należytą ostrożność, aby nie zagrażać bezpieczeństwu i porządkowi ruchu.

4. Przed rozpoczęciem jazdy upewnić się, że drzwi są zamknięte.

5. W czasie jazdy kontrolować wskazania urządzeń sygnalizacyjnych umieszczonych na desce rozdzielczej.

6. Stwierdzone wadliwe działanie urządzeń autobusu usunąć we własnym zakresie, a gdy jest to niemożliwe natychmiast zawiadomić kierownika Ośrodka Administracyjnego Szkół gminy Stargard Szczeciński.

7. Bezwzględnie zaniechać przewozu uczniów w autobusie uszkodzonym.

8. Umożliwić sprawne i bezpieczne wsiadanie i wysiadanie uczniów.

9. Podczas wypadku lub innych zakłóceń w normalnym ruchu, do czasu przybycia odpowiednich służb decyzje podejmuje kierowca. Po zakończeniu pracy kierowca obowiązany jest złożyć pisemny raport z dokładnym opisem zdarzenia kierownikowi Ośrodka.

10. W razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe oraz policję.

11. W okresie przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich zgłosić się do kierownika Ośrodka.

§ 20

Pracownicy ośrodka powinni:

1. Posiadać znajomość przepisów prawnych w zakresie prawa oświatowego, samorządowego, kpa i przepisów gminnych.

2. Ciągle aktualizować przepisy prawne i wzajemnie informować się o zmianach.

Posiadać znajomość orzecznictwa, umiejętnie uzyskać wykładnię prawa

w sprawach wątpliwych lub nie rozstrzygniętych normą prawną zarówno radcy prawnego jak i od specjalistycznych organów administracji rządowej.

4. Sygnalizować o stwierdzonych nieprawidłowościach bezpośredniemu przełożonemu.

5. Planować zadania rzeczowe i wydatki dotyczące prowadzonego zakresu

oraz przedkładać sprawozdania w terminie 30 dni po zakończeniu roku budżetowego.

6. Wstępne planowanie zadań w terminie do 31 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

V. GOSPODARKA FINANSOWA

§ 21

1. Do podejmowania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu stosuje się przepisy szczególne.

2. W razie nieobecności kierownika Ośrodka jego obowiązki przejmuje osoba wyznaczona przez kierownika po uzgodnieniu z Wójtem Gminy.

§ 22

Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych przepisami prawa.

§ 23

1. Podstawą gospodarki finansowej ośrodka jest roczny plan finansowy.

2. W planie mogą być dokonywane zmiany w ciągu roku zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami budżetowymi.

§ 24

Ośrodek wykonuje budżety szkół w porozumieniu z ich dyrektorami, kierownikami, albo na podstawie pełnomocnictw tych dyrektorów - kierownik ośrodka jednoosobowo dokonuje czynności cywilno-prawnych.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 25

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.

§ 26

Dokonywanie zmian w Regulaminie odbywa się w trybie jego ustanowienia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 04-11-2004 20:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 04-11-2004 20:47