Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

REGULAMIN PRACY GMINNEJ KOMISJI URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNEJ


REGULAMIN

PRACY GMINNEJ KOMISJI URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNEJ

§1

 1. Gminna Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna, zwana dalej Komisją, jest organem doradczym Wójta Gminy Stargard Szczeciński w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego.

 2. Komisja powołana jest do opiniowania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, projektów planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego, wyników analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, postępów w opracowaniu planów miejscowych.

3.1 Członkom Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przysługuje wynagrodzenie za udział w jej posiedzeniu w wysokości 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) brutto.

3.2 Wynagrodzenie o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 wypłacane jest na podstawie listy obecności podpisanej przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Komisji.

3.3 Wynagrodzenie wypłaca się ze środków ujętych w Dz. 710. Rozdz. 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”.

§2

 1. Na pierwszym zebraniu członkowie Komisji wybierają Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza

 2. Komisja rozpatruje problemy zgłaszane przez Wójta Gminy Stargard Szczeciński, właściwą Komisję Rady Gminy oraz własnych Członków.

 3. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Komisji odpowiadają za formułowanie ustaleń z posiedzeń Komisji oraz reprezentują ją na zewnątrz.

 4. Sekretarz Komisji odpowiada za merytoryczny nadzór nad całokształtem obsługi technicznej prac Komisji, w tym sporządzeniem protokołów z posiedzeń.

§3

 1. Na posiedzeniach Komisji mogą być zapraszani przedstawiciele właściwych samorządów terytorialnych, Referatów Urzędu Gminy Stargard Szczeciński oraz innych organów i instytucji, a także środków masowego przekazu.

 2. W posiedzeniach Komisji biorą udział autorzy i koreferenci opracowań rozpatrywanych na tych posiedzeniach.

§4

 1. Tematykę i terminy posiedzeń, uwzględniając zgłoszone problemy, w szczególności tematy wynikające z bieżącej pracy Urzędu, oraz listę osób zaproszonych do uczestnictwa w posiedzeniu Komisji ustala Przewodniczący Komisji.

 2. Zawiadomienia Członków Komisji o terminie mającego się odbyć posiedzenia oraz zaproszenia do udziału w posiedzeniu Komisji należy wysłać co najmniej 10 dni przed terminem posiedzenia.

§5

 1. Przewodniczący Komisji proponuje specjalistów do wykonania stosownych opinii lub ekspertyz.

 2. Przewodniczący Komisji może wybrać do opracowania opinii lub ekspertyz specjalistów spośród Członków Komisji.

 3. Umowę na opracowanie opinii bądź ekspertyzy, ze specjalistą proponowanym przez Przewodniczącego Komisji, zawiera Wójt Gminy.

 4. Opracowane na piśmie opinie lub ekspertyzy powinny być złożone w Urzędzie Gminy najpóźniej na 5 dni przed terminem posiedzenia Komisji.

§6

 1. Przewidziane do rozpatrzenia przez Komisję opracowanie wraz z opiniami i ekspertyzami powinno być udostępnione do wglądu Członkom Komisji, co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia.

 2. Termin i miejsce udostępnienia powyższych materiałów powinny być podane w zawiadomieniu o posiedzeniu Komisji.

§7

 1. Obecni na posiedzeniu Członkowie Komisji podpisują listę obecności.

 2. Kworum Komisji stanowi połowa jej składu osobowego plus jedna osoba.

 3. W przypadku rozpatrywania tego samego tematu na dwóch lub więcej posiedzeniach do kworum zaliczeni zostaną Członkowie Komisji, którzy brali udział we wszystkich posiedzeniach dotyczących tego tematu.

§8

 1. Komisja w toku dyskusji winna opracować istotne elementy opinii.

 2. Posiedzenia Komisji są protokołowane. Przyjęcie protokołu następuje na posiedzeniu Komisji, zwykłą większością głosów Członków Komisji.

 3. W przypadku, gdy Członek Komisji jest jednocześnie członkiem zespołu autorskiego rozpatrywanego opracowania, na czas dyskusji w tym zakresie podlega wyłączeniu z prac Komisji i nie bierze udziału w głosowaniu.

 4. Protokół z posiedzenia Komisji podpisuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz.

 5. W przypadku, gdy Komisja na posiedzeniu rozpatruje więcej niż jedno zagadnienie, protokół sporządza się dla każdego oddzielnie.

§9

 1. Wójt Gminy Informuje Komisję o sposobie wykorzystania jej opinii.

 2. Publiczne dostępne roczne raporty Komisji, poza opiniami sformułowanymi przez Komisję powinny ponadto zawierać omówienie dyskutowanych opracowań i koreferaty oraz oceny zmian zagospodarowania gminy i kwartalne raporty Komisji dla Wójta Gminy.

§10

 1. Posiedzenia Komisji zwoływane są w zależności od potrzeb.

§11

 1. W przypadku dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności Członka Komisji na posiedzeniu podlega On obligatoryjnemu wykluczeniu.

1

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 26-10-2004 11:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-10-2004
Ostatnia aktualizacja: - 26-10-2004 11:25