Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA DOFINANSOWANIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI


REGULAMIN

PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA DOFINANSOWANIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI

I. PODSTAWA PRAWNA

§1

1. Regulamin przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wprowadzony został na podstawie:

1) art. 70 a ust.l ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 118, póz. 1112 z późniejszymi zmianami),

2) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych województw, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych za środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących.

2. Regulamin określa zasady podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego w nauczycieli.

3. Fundusz na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli wynosi 1% planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§2

l. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli przeznacza się na:

1) organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli,

2) organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli,

3) przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych,

4) szkolenie rad pedagogicznych,

5) indywidualne formy dokształcania i doskonalenia:

a) studia podyplomowe,

b) studia magisterskie i licencjackie jako druga specjalność,

c) studia i kursy kwalifikacyjne do nauczania języków obcych,

d) kursy kwalifikacyjne nadające uprawnienia do nauczania dodatkowego przedmiotu,

e) studia magisterskie uzupełniające dla absolwentów kolegiów językowych, SN-ów, licencjatów i innych kierunków.

2. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wykorzystuje się w następujących proporcjach:

1) 25% na organizacj ę doradztwa metodycznego,

2) 25% na organizację szkoleń, seminariów, konferencji, szkoleń rad pedagogicznych oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych,

3) 50% na indywidualne formy doskonalenia.

3. Dyrektor szkoły opracowuje plan doskonalenia zawodowego nauczycieli w porozumieniu z rada pedagogiczną i szkolnymi przedstawicielami związków zawodowych, mając na uwadze:

program rozwoju szkoły i związane z tym potrzeby kadrowe, - wnioski nauczycieli o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego.

4. Dyrektor szkoły opracowuje plan finansowy z podziałem środków z zachowaniem proporcji określonych w § 2 ust. 2 i ich przeznaczeniem określonym w § 2 ust. l.

5. Dyrektor szkoły składa plan finansowy do organu prowadzącego do 30 listopada danego roku za pośrednictwem kierownika Ośrodka Administracyjnego Szkół gminy Stargard Szczeciński.

6. Kierownik Ośrodka Administracyjnego Szkół gminy Stargard Szczeciński opracowuje na każdy rok, budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, biorąc pod uwagę wnioski dyrektorów szkół.

7. Dyrektor szkoły w terminie do 31 marca danego roku, składa organowi prowadzącemu, za pośrednictwem kierownika OAS, sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków przeznaczonych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w poprzednim roku budżetowym.

III. KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA

§3

1. Z wnioskiem o dofinansowanie indywidualnych form doskonalenia zawodowego mogą występować nauczyciele, którzy:

1) posiadają co najmniej stopień nauczyciela kontraktowego i dobrą ocenę pracy,

2) podnoszą swoje kwalifikacje zgodnie z potrzebami kadrowymi i organizacyjnymi szkoły,

3) muszą uzupełnić kwalifikacje, które są niezbędne do zajmowania stanowiska, na którym nauczyciel jest zatrudniony lub uzyskają uprawnienia do nauczania dodatkowego przedmiotu zgodnie z potrzebami szkoły,

4) nie korzystają z innych źródeł dofinansowania.

2. Na wysokość dofinansowania nie ma wpływu sytuacja materialna i życiowa nauczyciela.

IV. ZASADY I TRYB PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA

§4

1. Nauczyciele, którzy ubiegają się o dofinansowanie indywidualnego dokształcania składają do dyrektora szkoły wniosek z załącznikami:

1) potwierdzeniem uczestnictwa w danej formie dokształcania lub doskonalenia wystawionego przez organizatora (aktualne zaświadczenie z uczelni, potwierdzające fakt studiowania na określonym kierunku i semestrze),

2) potwierdzenia uiszczenia opłaty ( czesnego).

2. W przypadku gdy nauczyciel studiuje na więcej niż jednym kierunku, dofinansowaniu podlega tylko jedne z nich.

3. Dofinansowanie nie przysługuje nauczycielowi w przypadku powtarzania semestru lub roku studiów oraz korzystania z urlopu dziekańskiego z wyłączeniem udokumentowanych wypadków losowych.

4. Przerwanie przez nauczyciela toku określonej formy doskonalenia powoduje zwrot otrzymanej kwoty dofinansowania.

5. Dofinansowanie do indywidualnych form dokształcania przysługuje nauczycielowi z chwilą rozpoczęcia określonej formy doskonalenia.

6. Wysokość indywidualnego dofinansowania nie może przekroczyć 50% kosztów poniesionych przez nauczyciela (bez kosztów podróży).

7. Wnioski o dofinansowanie rozpatrywane są przez komisję, w skład której wchodzą:

l) dyrektor szkoły,

2) po jednym przedstawicielu związków zawodowych działających w szkole,

3) jeden przedstawiciel rady pedagogicznej. 8. Wnioski są rozpatrywane przez komisję co najmniej dwa razy w roku:

1) do końca października,

2) do końca marca.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§5

Dokonywanie zmian w treści niniejszego Regulaminu następuje w 1 rybie jego ustanowienia.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 20-09-2004 17:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-09-2004
Ostatnia aktualizacja: - 20-09-2004 17:18