Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE GMINY STARGARD SZCZECINSKI


R E G U L A M I N

GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO

FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

W URZĘDZIE GMINY STARGARD SZCZECINSKI

 1. Podstawy opracowania regulaminu.

§ 1

 1. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych określają przepisy:

 1. ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U j.t. z 1996 r. Nr 70, poz.335, Nr 118, poz.561, Nr 139, poz.647, Nr 147, poz.686),

 2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 maja 1994 r. w sprawie zasad ustalania przeciętnego zatrudnienia w celu naliczania odpisów na zakładowy fundusz socjalny,

 3. zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.

 1. Podstawą gospodarowania środkami zakładowego funduszu stanowi roczny plan rzeczowo - finansowy określający podział środków finansowych funduszu na cele, rodzaje i formy działalności socjalnej na rzecz osób uprawnionych ustalony w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku.

II. Postanowienia ogólne

§ 2

 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

 1. funduszu - rozumie się przez to, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

 2. kwocie bazowej - rozumie się przez to koszt skierowania na wczasy do wysokości 600 zł na osobę,

 3. najniższe wynagrodzenie - rozumie się najniższe wynagrodzenie za pracę pracowników bez ubruttowienia ogłoszone przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, obowiązujące w dniu 31 maja.

 4. Młodzieży - rozumie się dzieci i młodzież uczącą się w szkole podstawowej bądź średniej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 20 lat życia.

 1. Fundusz przeznaczony jest na finansowanie usług i świadczeń, także pożyczek zwrotnych na rzecz pracowników, emerytów i rencistów.

 1. Świadczenia socjalne finansowane z funduszu nie mają charakteru roszczeniowego, co oznacza, że osoby uprawnione, które nie uzyskały dopłat wówczas gdy się o nie ubiegały, nie mogą domagać się jakichkolwiek ekwiwalentów z tego tytułu.

 1. Osoba uprawniona, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie o wysokości dochodu, uprawniającego do dopłaty z funduszu lub przedłożyła sfałszowany dokument albo wykorzystała przeznaczoną pomoc na cele niezgodne z jej przeznaczeniem, traci prawo do korzystania z funduszu przez kolejne dwa lata.

III. Przeznaczenie funduszu

§ 3

Środki funduszu przeznaczone są na dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób uprawnionych w różnych rodzajach i formach działalności socjalnej, organizowanej przez urząd gminy.

 1. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, organizowanego indywidualnie w formie kolonii wypoczynkowych i zdrowotnych, obozów i zimowisk, wczasów wypoczynkowych oraz obozów sportowych i półkolonii.

 2. Udzielanie pomocy rzeczowej osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, lub zapomóg pieniężnych udzielanych w wypadkach losowych.

 3. Działalność kulturalno oświatową i sportowo rekreacyjna organizowaną w formie festynów, imprez rekreacyjnych oraz zakup biletów na imprezy artystyczno - sportowe.

 4. Dofinansowanie leczenia sanatoryjnego oraz wczasów profilaktyczno - leczniczych i turnusów rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych.

 5. Pomoc mieszkaniową w zakresie udzielania pożyczek na remont mieszkania.

 6. Dofinansowanie wypoczynku organizowanego przez osobę uprawnioną we własnym zakresie, potwierdzonym jej oświadczeniem i kartą urlopową.

 7. Organizację i dofinansowanie imprez okolicznościowych wraz z zakupem upominków rzeczowych.

 8. Dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej pracowników.

IV. Osoby uprawnione.

§ 4

 1. Ze świadczeń funduszu mogą korzystać:

 1. pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy i członkowie ich rodzin,

 2. pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy i członkowie ich rodzin, proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia.

 3. pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych ,

 4. emeryci, renciści objęci opieką i członkowie ich rodzin.

V. Ogólne zasady przyznawania świadczeń.

§ 5

 1. Dla pracowników podstawą do wypłaty przyznanego ekwiwalentu na wypoczynek zorganizowany we własnym zakresie „wczasy pod gruszą” jest karta urlopowa wystawiona na co najmniej 10 dni kalendarzowych.

 1. Priorytety w przyznawaniu świadczeń z funduszu oraz wysokości dopłaty uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej. Dotyczy to również pomocy na remonty mieszkań.

 1. Osoby uprawnione znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej mogą uzyskać pomoc bezzwrotną w maksymalnej wysokości przewidzianej w regulaminie oraz maksymalne dopłaty do wszelkiego rodzaju usług i świadczeń.

 1. Podstawą przyznania pomocy socjalnej finansowej z funduszu jest wniosek osoby uprawnionej poparty jej oświadczeniem o sytuacji życiowej i rodzinnej oraz o wysokości dochodu, przypadającego na osobę w rodzinie.

 1. Dopłaty z funduszu do poszczególnych usług świadczeń socjalnych, przewidzianych w regulaminie przyznawane są raz w roku.

VI. Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń.

§ 6

Dofinansowani ulgowych usług i świadczeń socjalnych osobom uprawnionym może obejmować:

 1. w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży, wczasów pracowniczych:

 1. 60 % kwoty bazowej, jeżeli łączne miesięczne dochody na osobę w rodzinie nie przekraczają najniższego wynagrodzenia,

 1. 40 % kwoty bazowej, jeżeli łączne miesięczne dochody na osobę w rodzinie przekraczają najniższe wynagrodzenie.

 1. Wypoczynek organizowany we własnym zakresie „wczasy pod gruszą”

 1. 50 % najniższego wynagrodzenia jeżeli łączne miesięczne dochody na osobę w rodzinie nie przekraczają najniższego wynagrodzenia, bądź są równe najniższemu wynagrodzeniu,

 1. 45 % miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników, jeżeli łączne miesięczne dochody na osobę w rodzinie przekraczają kwotę najniższego wynagrodzenia.

 1. W zakresie działalności kulturalnej, sportowej, turystycznej ustala się w wysokości 50 % ceny biletu.

 1. W zakresie imprez okolicznościowych:

 1. zakupu paczek świątecznych dla pracowników, o wartości dla jednego uprawnionego, nie przekraczającej 65 % średniej kwoty odpisu podstawowego, naliczonej na jednego zatrudnionego,

 1. koszty imprez związanych z pożegnaniem pracowników przechodzących na emeryturę lub rentę inwalidzką, połączonej ze skromnym poczęstunkiem i drobnym upominkiem o łącznej wartości na jednego żegnanego pracownika w wysokości 15 %średniej kwoty odpisu podstawowego, naliczonego na jednego zatrudnionego.

 1. W zakresie innych świadczeń socjalnych:

 1. pomoc rzeczowa i pieniężna przyznawana osobom uprawnionym do korzystania w ciągu roku w przypadku:

 • indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej

choroby, śmierci - w wysokości 150 % najniższego wynagrodzenia,

 • w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej lub życiowej w

w wysokości 100 % najniższego wynagrodzenia.

VII. Szczególnie zasady przyznawania pomocy na cele mieszkaniowe.

 1. Pożyczki na remont mieszkań mogą być udzielone do wysokości 2000 zł. Okres spłaty pożyczki wynosi 1 rok.

 1. Oprocentowanie pożyczek, o których mowa w ust.1 wynosi 10 % stopy redyskonta weksli, liczonej w dniu podpisania umowy o pożyczkę.

§ 8

 1. Świadczenie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przyznaje powołana przez Wójta Gminy komisja, zgodnie z ustalonym Regulaminem. Wyniki pracy komisji zatwierdza Wójt Gminy.

 1. W tym samym trybie podejmowane są decyzje w zakresie zawieszenia i przedłużenia czasu spłaty pożyczek.

§ 9

Wysokość pożyczek z funduszu, warunki spłaty ustala umowa z pożyczkobiorcą . (Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu)

§ 10

 1. Spłata pożyczki następuje w miesięcznych ratach, począwszy od następnego miesiąca po udzieleniu.

 1. W przypadkach uzasadnionych warunkami materialnymi i życiowymi pożyczkobiorcy spłata pożyczki może być zawieszona lub przedłużona o rok.

 1. Zawieszenie lub przedłużenie spłaty pożyczki nie dotyczy odsetek i nie powoduje zawieszenia spłaty odsetek w umowie.

§ 11

 1. Nie spłacona pożyczka udzielona z funduszu podlega natychmiastowej spłacie w całości w razie:

 1. rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika,

 2. rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika za wypowiedzeniem.

 1. Pracownicy, odchodzący na emeryturę lub rentę składają oświadczenie o zobowiązaniu się do co miesięcznych terminowych spłat pobranej pożyczki.

 1. W razie śmierci pożyczkobiorcy, pożyczka w całości może być umorzona na wniosek współmałżonka lub najbliższej rodziny. Warunkiem umorzenia jest dochód, niższy lub równy najniższemu wynagrodzeniu.

VIII. Zasady postępowania

§ 12

 1. Pracownicy ubiegający się o pożyczkę z funduszu składają:

 1. wniosek ze wskazaniem celu na jaki pożyczka ma być udzielona, (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu),

 2. zgodę dwóch spośród pracowników Urzędu Gminy osób na poręczenie pożyczki.

§ 13

Pomoc finansowa (pożyczka mieszkaniowa) może być udzielona pracownikowi po roku zatrudnienia w Urzędzie Gminy.

IX. Postanowienia końcowe

§ 14

 1. Obowiązuje zasada, że pracownik korzysta z jednej formy dofinansowania. Jednak zasada ta nie obowiązuje w przypadkach określonych w § 6 pkt 3 i § 6 pkt 4 lit. a.

 1. Podstawę do naliczenia ulgowych usług i świadczeń stanowi dochód przypadający na osobę w rodzinie wykazany w oświadczeniu pracownika. Pracownik obowiązany jest w oświadczeniu podać wysokość dochodów, uzyskiwanych przez wspólnie zamieszkujące i prowadzące wspólne gospodarstwo domowe osoby w rodzinie.

 1. Termin składania wniosków o przyznanie ulgowych usług wypoczynkowych upływa z dniem 31 maja.

 1. Przy zwiększonym zapotrzebowaniu na ulgowe usługi i świadczenia socjalne w pierwszej kolejności uwzględnia się priorytety określone w Regulaminie i wnioski osób, które z takiej usługi nie korzystały w latach poprzednich.

 1. Zasady i warunki przyznawania usług i świadczeń socjalnych oraz zasady ich dofinansowania z funduszu odnoszą się bez wyjątku do ogółu osób uprawnionych.

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące zasady i przepisy prawa.

 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu ulegają zmianie w przypadku zmiany przepisów.

 1. Niniejszy Regulamin uzgodniony został z pracownikami Urzędu Gminy na ogólnym zebraniu w dniu 5 stycznia 1998 r.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 10-09-2004 09:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-09-2004
Ostatnia aktualizacja: - 10-09-2004 09:34