Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM


R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM


§ 1. Regulamin organizacyjny określa strukturę organizacyjną Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim, podział kompetencji, zadania komórek, uprawnienia i obowiązki oraz inne zagadnienia związane z wewnętrzną organizacją.


§ 2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim zwany dalej "Ośrodkiem" działa na podstawie:


1. Uchwały Nr XIV/48/90 Gminnej Rady Narodowej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 kwietnia 1990 w sprawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim i uchwały Nr XXX/159/93 w sprawie ustanowienia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim.

2. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /jednolity tekst Dz.U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami/.


3. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych / Dz.U. Nr 71, poz. 734 z późniejszymi zmianami /.


4. Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych /jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr 228, poz.2255 z późniejszymi zmianami /.


5. Ustawy z dnia 22 marca 1990r.o pracownikach samorządowych / jednolity tekst Dz.U. Nr 21, poz.124 z późniejszymi zmianami /.


6. Uchwały Nr XXXV/237/98 Rady Gminy w Stargardzie Szczecińskim z dnia 02 lutego 1998r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.


7. Innych przepisów dotyczących państwowych jednostek administracyjnych
i jednostek budżetowych.

§ 3. 1. Ośrodek jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną, realizującą zadania w zakresie pomocy społecznej.

 1. Ośrodek realizuje zadania własne gminy i zadania zlecone przez organy administracji rządowej ogólnej w zakresie pomocy społecznej.

§4. Do zadań realizowanych przez Ośrodek należy w szczególności:

 1. Stymulowanie i koordynowanie procesów działalności gminy w zakresie pomocy społecznej,

 2. Zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań gminy wynikających z przepisów prawa dotyczących pomocy społecznej,

 3. Współdziałanie z organami samorządu, instytucjami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, zakładami pracy oraz osobami fizycznymi. Współdziałanie z właściwymi organami rządowej administracji ogólnej,

 4. Rozpatrywanie skarg i interwencji klientów Ośrodka ,

 5. Przygotowanie okresowych ocen, analiz oraz informacji z zakresu pomocy społecznej,

 6. Prowadzenie postępowania w sprawach o przyznanie dodatku mieszkaniowego,

 7. Prowadzenie postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych.

Pomoc społeczna polega w szczególności na:

1) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń,

2) pracy socjalnej,

3) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,

4) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,

5) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,

6) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

§5. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 1. ubóstwa,

 2. sieroctwa,

 3. bezdomności,

 4. bezrobocia,

 5. niepełnosprawności,

 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby,

 7. przemocy w rodzinie,

 8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

 9. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

 10. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,

 11. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,

 12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

 13. alkoholizmu lub narkomanii,

 14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,

 15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

§ 6. Pracownicy Ośrodka mają obowiązek:

 • wykonywać pracę sumiennie, rzetelnie, efektywnie i stosować się do poleceń przełożonych,

 • przestrzegać ustalonego czasu pracy, przestrzegać regulaminu pracy, przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy a także przepisów przeciwpożarowych,

 • przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,

 • podnosić swoje kwalifikacje zawodowe i doskonalić umiejętności pracy,

 • przestrzegać obowiązującego w pomieszczeniach ośrodka zakazu palenia wyrobów tytoniowych,

 • dbać o dobro Ośrodka i jego mienie,

 • przestrzegać w Ośrodku zasad współżycia społecznego,

 • dbać o czystość i porządek wokół swego stanowiska pracy,

 • należycie zabezpieczyć urządzenia, pieczęci i pomieszczenia pracy w okresie przerw w wykonywaniu pracy i po zakończeniu pracy,

 • zachować trzeźwość na terenie Ośrodka.

§7. W skład Ośrodka wchodzą:

 1. pracownik do spraw kadr,

 2. sekcja diagnostyczna,

 3. sekcja świadczeń,

 4. sekcja świadczeń rodzinnych,

 5. sekcja dodatków mieszkaniowych,

 6. sekcja finansowo-księgowa,

 7. sekcja usług opiekuńczych.

§8. Ośrodkiem kieruje kierownik, który reprezentuje Ośrodek na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny.

§9. Do zadań kierownika należy:

    1. Organizowanie pracy Ośrodka i nadzór nad spełnianiem obowiązków przez pracowników Ośrodka,

    2. Zapewnianie zgodności załatwianych spraw z przepisami prawa i interesem gminy,

    3. Realizacja uchwał Rady Gminy,

    4. Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej,

    5. Opracowywanie sprawozdań, analiz i informacji ,

    6. Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawach skarg i wniosków,

    7. Analiza i ocena realizacji planu potrzeb oraz skuteczności świadczeń pomocy społecznej,

Pracownik ds. kadr:

 1. Pracownik zatrudniony na w/w stanowisku podlega bezpośrednio Kierownikowi Ośrodka.

 2. Do zakresu prac związanych z w/w stanowiskiem należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw osobowych i akt pracowników Ośrodka,

 2. prowadzenie planu urlopów i czuwanie nad jego realizacją,

 3. przekazywanie do sekcji finansowo-księgowej informacji o zmianach w zatrudnieniu i wynagrodzeniu,

 4. wykonywanie czynności wynikających z Kodeksu Pracy.

Do zadań sekcji diagnostycznej należy:

 1. Rozpoznanie potrzeb środowiskowych i wnioskowanie właściwych form pomocy na podstawie przeprowadzonych wywiadów środowiskowych,

 2. Sporządzanie wymaganej dokumentacji u osób ubiegających się
  o umieszczenie w stacjonarnych domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia,

 3. Analizowanie sytuacji i potrzeb oraz ustalanie indywidualnych planów pomocy na rzecz osób i rodzin przy wykorzystaniu ich możliwości, możliwości otoczenia, organizacji oraz instytucji,

 4. Pracę socjalną z jednostką, rodziną, środowiskiem zmierzającą do poprawy sytuacji osób wymagających pomocy,

 5. Kompletowanie i prowadzenie dokumentacji wymaganej do przyznawania świadczeń z pomocy społecznej,

 6. Prawidłowe i terminowe realizowanie zadań określonych dla danego stanowiska pracy a wynikające z zakresu obowiązków,

 7. Współdziałanie z służbą zdrowia, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej,

 8. Współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi, mające na celu rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów,

Do zadań sekcji świadczeń należy:

 1. Staranne i terminowe opracowywanie decyzji administracyjnych w oparciu o zatwierdzony przez kierownika plan pomocy i danych zawartych w wywiadzie środowiskowym,

 2. Prowadzenie rejestrów wydanych decyzji w rozbiciu na poszczególne rodzaje świadczeń,

 3. Przy sporządzaniu decyzji należy współpracować z pracownikiem socjalnym, który sporządził wywiad środowiskowy,

 4. Przygotowywanie listy wypłat, przekazów pocztowych i przelewów;

 5. Obsługa programu komputerowego w zakresie zaplanowanych świadczeń;

 6. Przygotowywanie sprawozdań;

 7. Prowadzenie postępowania w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej:

Do zadań sekcji dodatków mieszkaniowych należy:

       1. Prowadzenie dokumentacji w sprawie zasiłków mieszkaniowych, przyjmowanie i opracowywanie wniosków o dodatki mieszkaniowe,

       2. Sporządzanie decyzji administracyjnych o przyznaniu lub odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego,

       3. Sporządzanie list wypłat przyznanych decyzją dodatków mieszkaniowych.

Do zadań sekcji świadczeń rodzinnych należy:

 1. Prowadzenie postępowania w sprawach o przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,

 2. Prowadzenie postępowania w sprawach o przyznanie zasiłku zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego,

 3. Staranne i terminowe opracowywanie decyzji administracyjnych o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczeń rodzinnych,

 4. Prowadzenie rejestrów wydanych decyzji w rozbiciu na poszczególne rodzaje świadczeń;

 5. Przygotowywanie listy wypłat, przekazów pocztowych i przelewów,

 6. Obsługa programu komputerowego w zakresie zaplanowanych świadczeń,

 1. Przygotowywanie sprawozdań,

 2. Prowadzenie postępowania w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za osoby otrzymujące niektóre świadczenia na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych.

Do zadań sekcji finansowo-księgowej należy:

 1. Sekcją finansowo - księgową kieruje Główny Księgowy Ośrodka.

 2. Zadania w zakresie spraw budżetowych i księgowości:

 1. prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 2. analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu i środków poza budżetowych, oraz innych będących w dyspozycji Osrodka,

 3. dokonywanie kontroli wewnętrznej dokumentów finansowych,

 4. opracowywanie sprawozdań finansowych,

 5. obliczanie wynagrodzeń i potrąceń z płac pracowników,

 6. obliczanie comiesięcznych raportów imiennych i deklaracji rozliczeniowych z ZUS -em i Urzędem Skarbowym,

 7. prowadzenie obsługi kasy zgodnie z instrukcją dotyczącą gospodarki kasowej w Ośrodku,

 8. zbieranie informacji dotyczących planowania budżetu na rok następny oraz przygotowanie projektu budżetu,

Do zadań sekcji Usług Opiekuńczych należy:

 1. Świadczenie usług opiekuńczych w domu osoby, która ma przyznane świadczenie w formie usług opiekuńczych, poprzez wykonywanie czynności:

 1. pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,

 2. opiekę higieniczną,

 3. pielęgnację,

 4. zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

§10. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem gminy na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych.

§11. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.

§12. Dokonywanie zmian w Regulaminie odbywa się w trybie jego postanowienia.

1

8

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 09-09-2004 16:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-09-2004
Ostatnia aktualizacja: - 09-09-2004 16:01