Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

244 Nr XXXIII/244/05 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stargard Szczeciński na 2006 rok


UCHWAŁA Nr XXXIII/ 244 /05
Rady Gminy Stargard Szczeciński
z dnia 30 grudnia 2005 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Stargard Szczeciński na 2006 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 19 341 209 zł

z tego:

 1. dochody związane z realizacją zadań własnych 15 524 397 zł
  w tym:
  dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 93 890 zł

 2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3 816 812 zł
  § 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 19 539 209 zł

z tego:

 1. wydatki związane z realizacją zadań własnych 15 722 397 zł

w tym:
wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 149 515 zł

 1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3 816 812 zł

§ 3. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 600 000 zł,

z tego:
- kredyty 600 000 zł.

§ 4. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 402 000 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

.§ 5. Planowany deficyt budżetu w kwocie 198 000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu.

§ 6. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 40 000 zł.

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 8. Ustala się wydatki sołectw w łącznej kwocie 57 920 zł.

§ 9. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

§ 10. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności Unii Europejskiej i innych środków Unii Europejskiej.

§ 11. Ustala się dotacje na finansowanie zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumienia przez Miasto Stargard Szczeciński, z zakresu lokalnego transportu zbiorowego w wysokości 325 540 zł.

§ 12. Ustala się dotacje celowe (pomoc finansową) dla:

 1. Miasta Stargard Szczeciński, przeznaczone na budowę pomnika Papieża Jana Pawła II, w wysokości 10 000 zł,

 2. Powiatu stargardzkiego, przeznaczone na budowę chodnika w miejscowości Witkowo I, w wysokości 40 000 zł.

§ 13. Ustala się prognozę łącznej kwoty długu na lata 2005-2010.

§ 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych przeznaczonych na:

 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu dołącznej kwoty 400 000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej kwoty 198 000 zł,

 1. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek do łącznej kwoty 402 000 zł.

§ 15. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

 1. z tytułu finansowania wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i innych środków Unii Europejskiej,

 2. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym - do kwoty 300 000 zł,

 3. z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, do kwoty 400 000 zł.

§ 16. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Wojciechowski

Strona 2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 17-02-2006 11:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-02-2006
Ostatnia aktualizacja: - 17-02-2006 11:30