herb BIP - Gmina Stargard

www.gmina.stargard.pl

Mapa biuletynu

Gmina Stargard
|___Urząd Gminy
|___Referaty i stanowiska pracy
|___Statut Gminy
|___Jednostki organizacyjne
|___Oświadczenia majątkowe
      |___Oświadczenia majątkowe 2018 r.
            |___Pracownicy
            |___Nowa Kadencja VIII
                  |___RADNI - pierwsze oświadczenie majątkowe
            |___Koniec VII kadencji
                  |___Radni
      |___ Oświadczenia majątkowe 2017 r.
      |___Oświadczenia majątkowe 2016 r.
            |___Oświadczenia majątkowe 2016 r.
      |___ Oświadczenia majątkowe 2015 r.
      |___Oświadczenia majątkowe 2014 r.
            |___Radni -poczatek VII kadencji
            |___Radni -koniec VI kadencji
      |___Oświadczenia majątkowe 2013 r.
            |___Pracownicy
            |___Radni
      |___Oświadczenia majątkowe 2012 r.
            |___Pracownicy
            |___Radni
      |___Oświadczenia majątkowe 2011 r.
            |___Pracownicy
            |___Radni
      |___Oświadczenia majątkowe 2010 r.
            |___Radni
            |___Pracownicy
      |___Oświadczenia majątkowe VI Kadencja -2010
      |___Oświadczenia majątkowe V Kadencja -2010
      |___Oświadczenia majątkowe 2009 r.
            |___Pracownicy
            |___Radni
      |___Oświadczenia majątkowe 2008 r.
            |___Radni
            |___Pracownicy
      |___Oświadczenia majątkowe 2007 r.
            |___Radni
            |___Pracownicy
      |___Oświadczenia majątkowe 2006 r.
            |___Pracownicy
            |___Radni
      |___Oświadczenia majątkowe V Kadencja.
            |___Radni
      |___Oświadczenia majątkowe IV Kadencja
      |___Oświadczenia majątkowe 2005 r.
            |___Wójt Gminy, Przewodniczący Rady Gminy
            |___PRACOWNICY
            |___Radni
      |___Oświadczenia majątkowe 2004 r.
            |___Pracownicy
            |___Radni
      |___Oświadczenia majątkowe 2003 r.
            |___Pracownicy
            |___Radni
      |___Oświadczenia majątkowe 2002 r.
            |___Pracownicy
            |___Radni
Budżet
|___Budżet i opinie RIO
      |___Budżet 2019
      |___Budżet 2018
      |___Budżet 2017
      |___Budżet 2016
      |___Budżet 2015
      |___Budżet 2014
      |___Budżet 2013
      |___Budżet 2012
      |___Budżet 2011
      |___Budżet 2010
      |___Budżet 2009
      |___Budżet 2008
      |___Budżet 2007
      |___Budżet 2006
      |___Budżet 2005
            |___Uchwała budzetowa 2005
            |___Budżet 2005 -zmiany
            |___Budżet 2005 -aktualny
|___Sprawozdania finansowe
      |___2018
      |___2017
      |___2016
|___Sprawozdania z wykonania budżetu
      |___2018
      |___2017
      |___2016
      |___2015
      |___2014
      |___2013
      |___2012
      |___2011
      |___2010
      |___2009
      |___2008
      |___2007
|___Wieloletnia Prognoza Finansowa
      |___2019
      |___2018
      |___2017
      |___2016
      |___2015
|___Informacje
Dokumenty
|___Baza Aktów Własnych od 2012
|___Uchwały
      |___Uchwały VI kadencja
      |___Uchwały V kadencja
      |___Uchwały IV kadencja
            |___246 Nr XXXII/246/05 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Święte, obejmującej projektowany węzeł komunikacyjny Święte
            |___244 Nr XXXIII/244/05 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stargard Szczeciński na 2006 rok
            |___216 Nr XXIX/216/05 z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński dla obrębów Grzędzice i Żarowo
            |___215 Nr XXIX/215/05 z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu planu „Aglomeracji Ulikowo”
            |___105 Nr XIII/105/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy STARGARD SZCZECIŃSKI
            |___106 Nr XIII/106/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy STARGARD SZCZECIŃSKI
|___Zarządzenia
      |___2011
      |___2010
      |___2009
      |___2008
      |___2007
      |___2006
      |___2005
            |___Nr 106/05 z 12 września 2005 r. w sprawie wprowadzenia „ Regulaminu naboru na wolne stanowiska merytoryczne i kierownicze w Urzędzie Gminy Stargard Szczeciński”
            |___Nr 1/05 z 3 stycznia 2005 r. dotyczy powoływania komisji przetargowych (odrębna teczka)
      |___2004
      |___2003
      |___2002
|___Podatki gminne
      |___2016
            |___Opłata targowa
            |___Podatek leśny
            |___Podatek od nieruchomości
            |___Podate rolny
            |___Podatek od środków transportowych
|___Kontrole
|___Projekty
|___Regulaminy
|___Dokumenty
      |___STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI NA LATA 2014-2020
      |___Informacja dotycząca sprzedaży napojów alkoholowych
            |___Ogólny schemat procedury kontroli przedsiębiorców w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
      |___Sprawozdania z realizacji współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podniotami prowadzacymi działalność pożytku publicznego
      |___Infrastruktura techniczna
      |___Ochrona Środowiska
      |___Nazwy ulic w miejscowościach Gminy Stargard Szczeciński
            |___Witkowo Drugie
            |___Witkowo Pierwsze
            |___Sowno
            |___Radziszewo
            |___Lipnik
            |___Grzędzice
      |___Plany rozwoju miejscowości Gminy Stargard Szczeciński
      |___Plany odnowy miejscowości Gminy Stargard Szczeciński
      |___Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
      |___STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI
            |___Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w obrębie Strzyżno.
            |___STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI 2007
|___Rejestry
      |___EWIDENCJA OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH
      |___Rejestr Instytucji Kultury
      |___REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
      |___Rejestr umów
|___Ogłoszenia
      |___INFORMACJA - działalność lobbingowa
      |___OGŁOSZENIA - PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY
      |___INFORMACJA - pomoc prawna
      |___OGŁOSZENIA -PROWADZENIE PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO
            |___Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej
      |___OGŁOSZENIA - dotacje
            |___Ogłoszenie o możliwości uzyskania dotacji na realizcję zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2018
            |___Ogłoszenie o możliwości uzyskania dotacji na realizcję zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego
            |___Przyznanie dotacji z pominięciem otwartego konkursu ofert
      |___ŁOWIECTWO
            |___Książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym
            |___2019
                  |___Polowania zbiorowe
            |___2018
                  |___Polowania zbiorowe
      |___PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
      |___OGŁOSZENIA - konsultacje społeczne
      |___OGŁOSZENIA - rozwoju sportu
            |___Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu - 2019
            |___OGŁOSZENIE o naborze do komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Stargard w 2018 roku
            |___Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Stargard w 2017 r.
      |___Ochrona Środowiska
            |___Program Ochrony Środowiska
            |___Gospodarka niskoemisyjna
      |___OŚWIATA
      |___Lokalizacja Inwestycji Celu Publicznego
      |___OGŁOSZENIA I OBWIESZCZENIA INNYCH URZĘDÓW I INSTYTUCJI
            |___Obwieszczenia SSOM
                  |___Obwieszczenie z dnia 8 grudnia 2016 r.
            |___Uchwała Nr 2/05 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 6 stycznia 2005 r. w sprawie: ustaleń dotyczących zasad i trybu postępowania przy opracowywaniu, realizacji,nadzorze i rozliczaniu zadań
      |___KONSULTACJE
            |___Informacja o konsultacjach społecznych na temat dokumentacji projektowej do zadania pn. "Budowa infrastruktury drogowej polegajacej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i scieżki rowerowej w Grzędzicach"
            |___Odwołanie konsultacji społecznych dotyczących Programu współpracy gminy Stargard z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.
            |___Konsultacje społeczne dotyczące Programu współpracy gminy Stargard z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.
            |___Konsultacje społeczne dotyczace Programu współpracy gminy Stargard Szczeciński z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.
            |___Konsultacje społeczne w sprawie Programu współpracy gminy Stargard Szczeciński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 r.
            |___Konsultacje w sprawie PLANU TRANSPORTOWEGO
            |___Konsultacje w sprawie zmiany nazwy gminy i siedziby powiatu
            |___Konsultacje z mieszkańcami miejscowości Grabowa i Małkocina 2012
            |___Konsultacje z mieszkańcami miejscowości Krąpiel 2010
            |___Konsultacje z mieszkańcami miejscowości Witkowo Drugie 2008
            |___Konsultacje z mieszkańcami miejscowości Witkowo Pierwsze 2008
            |___Konsultacje z mieszkańcami miejscowości Siwkowo 2008
            |___Konsultacje z mieszkańcami miejscowości Warchlinko 2008
            |___Konsultacje z mieszkańcami miejscowości Siwkowo 2010
            |___Konsultacje z mieszkańcami miejscowości Warchlinko 2010
      |___Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
            |___OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński w obrębie ewidencyjnym Ulikowo i Krąpiel
      |___Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
      |___PODATEK AKCYZOWY
      |___OGŁOSZENIA DO 2008.12.31
      |___DECYZJE ŚRODOWISKOWE
            |___Zbieranie, składowanie i odzysk odpadów z tworzyw sztucznych
            |___Budowa parkingu na działce oznaczonej numerem 322, obręb Strachocin
            |___Obwieszczenie RDOŚ
            |___Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4,0 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi oraz niezbędnymi urządzeniami elektroenergetycznymi na terenie działek oznaczonych numerami 26/33 oraz 26/34, obręb Barzkowice
            |___Rozbudowa i wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Ulikowo, gmina Stargard
            |___Budowia farmy fotowoltaicznej o mocy 1MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej numerem 14/2, położonej w obrębie Lipnik
            |___Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, zlokalizowanej na działce nr 69/2 obręb Golczewo
            |___Rozbudowa i wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Ulikowo,gmina Stargard
            |___Budowa stacji paliw na działce oznaczonej numerem 19/3, położonej w obrębie Krąpiel, gmina Stargard Szczeciński
            |___Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin-Krzywnica
            |___Rozbudowa istniejącego gospodarstwa w miejscowości Barzkowice poprzez budowę zbiornika ziemnego na płynne odchody zwierzęce
            |___Budowa zbiornika ziemnego na płynne odchody zwierzęce na dz. nr 37/13, obręb Barzkowice
            |___ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ FERMY TUCZU DROBIU ZLOKALIZOWANEJ W MIEJSCOWOŚCI KRĄPIEL GMINA STARGARD SZCZECIŃSKI
            |___Rozbudowa Wytwórni Betonu Towarowego w Strachocinie 53, firmy Lafarge Beton Towarowy Sp. z o.o. obejmującego budowę dodatkowego silosu magazynowania materiałów sypkich oraz budowę systemu zbiorników (osadników) sedymentacyjnych wód popłucznych z mycia betonomieszarek, na działce oznaczonej numerem 344/6, obręb Strachocin
            |___Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3,0 MW wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, zlokalizowanej na działkach oznaczonych numerami 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5, 55/6, 55/7,55/8, 55/9, 55/10, 55/11, 55/12, 55/13, 55/14, 55/15, 55/16 ,55/17, położonych w obrębie Trzebiatów
            |___Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2,5 MW wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, zlokalizowanej na działkach oznaczonych numerami 152, 153, 157, 158, 164, 165, 167, 168, 169, położonych w obrębie Kurcewo, gmina Stargard Szczeciński
            |___Budowa stacji paliw BP na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 571/14, położonej w obrębie Lipnik
            |___Budowa 3 elektrowni wiatrowych o mocy do 3MW każda (jt. do 9 MW) zadanie 3 Małkocin, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną na działkach 7/9, 92, 101 obręb Małkocin
            |___Budowa 7 elektrowni wiatrowych o mocy do 3MW każda (jt. do 21 MW) zadanie 2 Małkocin, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną na działkach 52, 56, 93, 172/3, 221/1, obręb Małkocin
            |___Budowa zespołu elektrowni wiatrowych o mocy łącznej do 69 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną - obręb Małkocin i Grabowo
            |___Budowa 4 elektrowni wiatrowych o mocy do 3MW każda (jt. do 12 MW) zadanie 4 Grabowo/Małkocin, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną na działkach 178, 179, 189, obręb Grabowo oraz 232/15, obręb Małkocin
            |___Budowa 4 elektrowni wiatrowych o mocy do 3MW każda (jt. do 12 MW) zadanie 1 Małkocin, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną na działkach 5, 144/1, 164/6, 193/3 obręb Małkocin
            |___Budowa 5 elektrowni wiatrowych o mocy do 3MW każda (jt. do 15 MW) zadanie 5 Grabowo, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną na działkach 28/5, 28/3, 102, 122, 128, obręb Grabowo
            |___Wydobywanie kopalin (kruszywa naturalnego) ze złoża naturalnego "Strzyżno" rozszerzenie obszaru eksploatacji na działce o numerze geodezyjnym 42/1 obręb Strzyżno, gmina Stargard Szczeciński oraz na działkach 21/1 i 21/2 w obrębie ewidencyjnym Warnice, gmina Warnice
            |___Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów -budowa przepławek dla ryb w ramach realizowanego programu LIFE+
            |___Zmiana sposobu użytkowania budynków gospodarczych na budynki montażowni i przerobu z tworzyw sztucznych na elementy infrastruktury bezpieczeństwa drogowego znaki, azyle drogowe zlokalizowanych na działce oznaczonej numerem 102, obręb Tychowo
            |___Lokalizacja podziemnego zbiornika na olej napędowy (o poj. 20m3) wraz z wiatą na dystrybutor na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 258/7, obręb Pęzino, gmina Stargard Szczeciński
            |___Zmiana lokalizacji i przebudowa separatora oleju i zbiornika bezodpływowego odwodnienia stanowisk transformatorowych na terenie Głównego Punktu Zasilania energetycznego wraz z uzbrojeniem rurociągu na terenie istniejącego Zespołu Elektrowni Wiatrowych Tychowo obręb Trzebiatów
            |___Budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego wraz z przyłączem do zasilania palników gazowych w suszarni zboża
            |___Instalacja energooszczędnej suszarni próżniowej do drewna na potrzeby Zakładu Stolarskiego w Lipniku
            |___Zakup maszyn i urządzeń celem wdrożenia innowacyjnej technologii przerobu odpadów z tworzyw sztucznych i gumy na elementy infrastruktury bezpieczeństwa drogowego azyle drogowe w miejscowości Strachocin
            |___Przebudowa i budowa drogi powiatowej na odcinku Zagość-Kunowo-Skalin-rondo Golczewo
            |___Budowa kanalizacji sanitarnej w Grzędzicach
            |___Budowa i przebudowa drogi gminnej Stargard-Witkowo
            |___Budowa stacji paliw płynnych i LPG wraz z myjnią dla samochodów osobowych i ciężarowych przy ulicy Szczecińskiej w Lipniku
            |___Odbudowa (modernizacja) koryta rzeki Krąpiel
            |___Rozbudowa istniejącego gazociągu średniego ciśnienia na trasie Pęzino-Krąpiel-Trzebiatów oraz gazyfikacja miejscowości Pęzino, Krąpiel, Trzebiatów
            |___Przebudowa drogi powiatowej Stargard-Sowno
            |___Budowa warsztatu samochodowego w miejscowości Żarowo
            |___Budowa stacji paliw z wiatą, z parkingami dla tirów i zespołem urządzeń, budowli, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na budynek motelu z restauracją oraz budowie hali magazynowej w miejscowości Krąpiel
|___Petycje
      |___2018-09-28
      |___2018-09-13
      |___2017-12-06
      |___2017-09-14
      |___2017-09-04
      |___2017-05-19
      |___2017-02-07
            |___Petycja z dnia 07_02-2017
      |___2016-10-29
            |___Petycja z dnia 29.10.2016 r.
            |___Odpowiedź na petycję z dnia 29.10.2016 r.
      |___2016-10-25
      |___2016-10-13
      |___2016-10-10
|___Informacja publiczna
      |___Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
      |___Informacja publiczna
Sesje
|___Transmisja
|___Porządki obrad /protokoły
      |___VIII KADENCJA
      |___VII KADENCJA
      |___VI KADENCJA
            |___Protokoły z sesji
      |___V KADENCJA
            |___Protokoły z sesji
      |___IV KADENCJA
            |___Protokoły z sesji
|___Komisje /protokoły
      |___VIII KADENCJA
            |___Komisje wspólne
            |___Komisja Rewizyjna
            |___Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
            |___Komisja Socjalno-Porządkowa i Oświaty
            |___Komisja Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu
      |___VII KADENCJA
            |___Komisje wspólne
            |___Komisja gospodarki mienia komunalnego i budżetu
                  |___PLAN PRACY
            |___Komisja socjalno-porządkowa i oświaty
                  |___PLAN PRACY
            |___Komisja rewizyjna
                  |___PLAN PRACY
      |___VI KADENCJA
            |___Protokoły z posiedzeń komisji wspólnych
            |___Komisja rewizyjna
            |___Komisja socjalno-porządkowa i oświaty
            |___Komisja gospodarki mienia komunalnego i budżetu
      |___V KADENCJA
            |___Komisja rewizyjna
            |___Komisja socjalno-porządkowa i oświaty
            |___Komisja gospodarki mienia komunalnego i budżetu
|___Interpelacje Radnych
      |___Dtoyczy: Podania informacji ilu pracowników Gminy Stargard posiada zgodę na dodatkowe lub na prowadzenie własnej działalności gospodarczej
      |___Dotyczy: Terminu posadowienia kontenerów przy szkole w Grzędzicach i Strachocinie
      |___Dotyczy: Rozpowszechnienia informacji w sprawie płacenia podatku PIT w miejscu zamieszkania
      |___Dotyczy: Przebudowa skrzyżowania Lipnik-Grzędzice
      |___Dotyczy: Przebudowy drogi Stargard-Sowno
      |___Dotyczy: Infrastruktury Żarowa
      |___Dotyczy: Funkcjonowania Straży Gminnej
      |___Dotyczy: Nielegalnego wysypiska śmieci w Grzędzicach
      |___Dotyczy: Kanalizacja Grzędzice
      |___Dotyczy: Droga Lipnik-Lubowo
|___Projekty uchwał
      |___Nie ma jeszcze projektów uchwał na najbliższą sesje
Organy Gminy
|___Władze Gminy
|___Rada Gminy
      |___RADA GMINY VIII KADENCJI
      |___RADA GMINY VII KADENCJI
            |___PLAN PRACY RADY GMINY I JEJ KOMISJI NA 2017 ROK
            |___KLUB RADNYCH
      |___RADA GMINY VI KADENCJI
      |___RADA GMINY V KADENCJI
      |___RADA GMINY IV KADENCJI
|___Sołectwa
      |___Sołectwo Barzkowice
      |___Sołectwo Golina
      |___Sołectwo Grabowo
      |___Sołectwo Grzędzice
      |___Sołectwo Kiczarowo
      |___Sołectwo Klępino
      |___Sołectwo Koszewo
      |___Sołectwo Krąpiel
      |___Sołectwo Kurcewo
      |___Sołectwo Lipnik
      |___Sołectwo Lubowo
      |___Sołectwo Małkocin
      |___Sołectwo Pęzino
      |___Sołectwo Poczernin
      |___Sołectwo Rogowo
      |___Sołectwo Skalin
      |___Sołectwo Smogolice
      |___Sołectwo Sowno
      |___Sołectwo Strachocin
      |___Sołectwo Strumiany
      |___Sołectwo Strzyżno
      |___Sołectwo Sułkowo
      |___Sołectwo Święte
      |___Sołectwo Trzebiatów
      |___Sołectwo Tychowo
      |___Sołectwo Ulikowo
      |___Sołectwo Warchlino
      |___Sołectwo Witkowo Pierwsze
      |___Sołectwo Witkowo Drugie
      |___Sołectwo Żarowo
BIP
|___Biuletyn Informacji Publicznej
|___KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
WYBORY
|___Dokumenty
|___Samorząd 2018
      |___PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY STARGARD
      |___PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Stargard
      |___Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Stargardzie z dnia 22 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r.
|___Sejm i Senat 2015
|___Referendum 2015
|___Ławnicy 2016-2019
|___Prezydent 2015
|___Parlament Europejski 2014
Druki urzędowe
|___Druki
      |___Formularz aktualizacyjny ZAP-3
      |___Wpis do ewidencji innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego
      |___Wniosek o współfinansowanie wody i kanalizacji
      |___WNIOSEK o wydanie zgody na budowę-przebudowę zjazdu z drogi
      |___Zajęcie pasa drogowego
      |___ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO DLA ROLNIKÓW
      |___Druki podatkowe
            |___2012
            |___2011
|___Wnioski
      |___RZĄDOWY PROGRAM WYPRAWKA SZKOLNA 2015
      |___RZĄDOWY PROGRAM WYPRAWKA SZKOLNA 2014
      |___RZĄDOWY PROGRAM WYPRAWKA SZKOLNA 2013
      |___Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
      |___WNIOSEK zgłoszenie potrzeby skorzystania z usług tłumacza języka migowego
      |___Dofinsowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
      |___Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
      |___Ewidencja ludności
            |___Klauzula ewidencja ludności
      |___Dowód Osobisty
            |___Klauzula dowody osobiste
      |___Ochrona środowiska
      |___Handel alkoholem
      |___Fundusz Sołecki
      |___Planowanie przestrzenne
Przetargi
|___Regulamin udzielania zamówień
|___Zamówienia publiczne powyżej 30000 euro
|___Zamówienia publiczne do 30000 euro
      |___Wykonanie prac polegających na utrzymaniu zieleni w nieruchomościach stanowiących własność gminy Stargard w roku 2019.
      |___Odśnieżanie dróg w Gminie Stargard w sezonie 2018/2019 r.
      |___Kompleksowe wyposażenie Sali konferencyjnej wraz z systemem obsługi Rady Gminy.
      |___Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej Przebudowa stacji wodociągowej i ujęcia wody w Ulikowie.
      |___Zagospodarowanie części terenu działki 396/4 w Strumianach Etap II-II przetarg- UNIEWAŻNIONY.
      |___Zagospodarowanie części terenu działki 396/4 w Strumianach Etap II- unieważniony.
      |___Zagospodarowanie plaży w Wierzchlądzie- Unieważniony.
      |___Zagospodarowanie plaży w Wierzchlądzie- unieważniony brak ofert.
      |___Roboty budowlane w remizie strażackiej w Pęzinie.
      |___Odśnieżanie dróg w Gminie Stargard w sezonie zimowym 2017/2018.
      |___Wykonanie miejsca rekreacyjnego w Krąpielu gmina Stargard- II Postepowanie.
      |___Wykonanie miejsca rekreacyjnego w Krąpielu gmina Stargard- Unieważniony.
      |___Zagospodarowanie części terenu działki 396/4 w Strumianach- Etap II.
      |___Sporządzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dot. budowy oświetlenia drogowego w Gminie Stargard.
      |___Wykonywanie usługi usunięcia materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Stargard w ilości ok. 62,06 Mg.
      |___Sporządzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dot. budowy oświetlenia drogowego w Gminie Stargard.
      |___Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej Remizy Strażackiej w Grzędzicach.
      |___Wykonanie prac polegających na utrzymaniu zieleni w nieruchomościach stanowiących własność gminy Stargard w roku 2017
      |___Prowadzenie akcji zimowej w sezonie 2016/2017
      |___Ogłoszenie o publicznym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu Renault Master
      |___Ogłoszenie o publicznym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu Renault Master
      |___Ogłoszenie o publicznym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu Renault Master
      |___Wykonywanie usługi usunięcia materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Stargard w ilości ok. 160,96 Mg.
      |___Powtórne ogłoszenie o publicznym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu Renault Master
      |___Ogłoszenie o publicznym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu Renault Master
      |___Wykonanie odwodnienia przy drodze gminnej w Lipniku.
      |___Wykonanie elewacji budynku ośrodka zdrowia wraz z malowaniem i wymianą okna i drzwi zewnętrznych w miejscowości Pęzino.
      |___Wykonanie prac polegających na utrzymaniu zieleni w nieruchomościach stanowiących własność gminy Stargard w roku 2016.
      |___Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Stargard Szczeciński w sezonie zimowym 2015/2016 rok.
      |___Wykonanie prac polegających na określeniu wartości nieruchomości dla potrzeb ustalenia wysokości wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu.
      |___Wykonywanie usługi usunięcia materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Stargard Szczeciński w ilości ok. 72,58 Mg
      |___Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z drogi gminnej nr 26 (ul. Lipowa) w okolicach budynku mieszkalnego nr 12 w Lipniku na działkę nr 739, wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód i pozwoleń.- Unieważniony.
      |___Położenie polbruku przy świetlicy w Poczerninie
      |___Budowa małej infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej w miejscowości Lipnik Gmina Stargard Szczeciński
      |___Wykonanie prac polegających na utrzymaniu zieleni w nieruchomościach stanowiących własność gminy Stargard Szczeciński w roku 2015.
      |___Dzierżawa urządzenia samoczynnie rejestrującego wykroczenia w ruchu drogowym wraz z pojazdem samochodowym oraz zapewnieniem szkolenia i obsługi techniczno?serwisowej dla Straży Gminnej Gminy Stargard Szczeciński
      |___Remont pomostu i budowa placu zabaw oraz ścieżki spacerowej w miejscowości Wierzchląd gmina Stargard Szczeciński.
      |___Prowadzenie akcji zimowej w Gminie Stargard Szczeciński.
      |___Wykonanie elewacji budynku ośrodka zdrowia wraz z malowaniem i wymianą okna i drzwi zewnętrznych w miejscowości Pęzino.
      |___Roboty Budowlane polegające na remoncie istniejącej nawierzchni utwardzonej wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych na terenie przed budynkiem świetlicy wiejskiej, a także remont istniejącej kanalizacji sanitarnej prowadzącej do budynku świetlicy zlokalizowanej w miejscowości Poczernin na dz. geod. 445, 44/3 i 247 gmina Stargard Szczeciński.- II postepowanie.
      |___Remont nawierzchni, wykonanie nowych miejsc parkingowych na terenie przed budynkiem świetlicy wiejskiej, wraz z remontem istniejącej kanalizacji sanitarnej prowadzącej do budynku świetlicy zlokalizowanej w miejscowości Poczernin na dz. geod. 445, 44/3 i 247
      |___Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy budynku świetlicy wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Warchlinku.
      |___Sprzedaż i dostawa nowego kontenera do miejscowości Lipnik Gm. Stargard Szczeciński
      |___Wykonywanie usługi usunięcia materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Stargard Szczeciński.
      |___Remont schodów i parapetów wewnętrznych w świetlicy w Rogowie
      |___Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi: Budowa boiska Pęzino, Budowa Świetlicy Strumiany, Założenie dodatkowych punktów świetlnych w miejscowości Kurcewo.
      |___Konserwacja syntetycznej nawierzchni trawiastej boiska orlik w Witkowie Pierwszym, Gmina Stargard Szczeciński- nowe postępawanie.
      |___Konserwacja syntetycznej nawierzchni trawiastej boiska orlik w Witkowie Pierwszym, Gmina Stargard Szczeciński.
      |___Usługa wyłapywania bezpańskich psów i kotów wraz z ich transport do schroniska
      |___Dostawa nowego obiektu kontenerowego metalowego łączonego do miejscowości Lipnik Gm. Stargard Szczeciński
      |___Wykonanie robót budowlanych obejmujących przygotowanie terenu pod plac rekreacyjny w miejscowości Koszewko.
      |___Wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją na potrzeby osób niepełnosprawnych, pomieszczenia nr 3 w obiekcie socjalnym zaplecza sportowego przy boisku Orlik w Witkowie Pierwszym, wraz z pracami dodatkowymi.
      |___Wykonanie opracowań opisujących zakres robót i ustalających koszt ich wykonania dla poszczególnych zadań w 2014 r., których wartość robót nie przekracza 14 000 euro
      |___Zakup samochodu nowego lub używanego osobowo terenowego typu SUV z napędem 4x4 dla potrzeb Straży Gminnej Gminy Stargard Szczeciński.
      |___Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej- dla wykonania adaptacji dla potrzeb osób niepełnosprawnych, pomieszczenia nr 3 w Obiekcie Socjalnym Zaplecza Sportowego przy boisku orlik w Witkowie I, z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń włącznie.
      |___Prowadzenie akcji zimowej sprzętem ciężkim odśnieżanie wskazanych dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Stargard Szczeciński w sezonie zimowym 2013/2014 r. Obejmujące usługę odśnieżania sprzętem ciężkim usuwania śliskości, odśnieżania i uszorstnienia nawierzchni mieszanką piaskowo solną wg standardu zimowego utrzymania -3.
      |___Prowadzenie akcji zimowej sprzętem ciężkim odśnieżanie dróg wewnętrznych i dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Stargard Szczeciński w sezonie zimowym 2013/2014 r.
      |___Wykonanie robót konserwacyjno-porządkowych, urządzeń melioracyjno-kanalizacyjnych w miejscowościach; Krąpiel, Rogowo, Witkowo Drugie, Małkocin, Strachocin, Sowno i Strzyżno, Klępino, Podczernin.
      |___Budowa (wykonanie i montaż urządzeń) placów zabaw w miejscowościach Grabowo i Grzędzice
      |___Dzierżawa urządzenia samoczynnie rejestrującego wykroczenia w ruchu drogowym wraz z pojazdem samochodowym oraz zapewnieniem szkolenia i obsługi techniczno-serwisowej
      |___Zakup urządzeń zabawowych wraz z montażem, w celu doposażenia istniejących placów zabaw
      |___Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na założenie punktów świetlnych w miejscowości Kurcewo
      |___Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie ewidencyjnym Święte
      |___Wykonanie mapy do celów planistycznych na potrzeby opracowania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Święte
      |___Wykonanie robót awaryjnych oraz czasowej organizacji ruchu; most nad rzeką Mała Ina, Witkowo Drugie
      |___Okresowa kontrola placów zabaw administrowanych przez gminę Stargard Szczeciński
|___Nieruchomości
      |___DOKUMENTY
      |___WYKAZY / INFORMACJE
      |___PRZETARGI
            |___I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Małkocin
            |___I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Pęzino
            |___I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Smogolice
            |___II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Grabowo, oznaczonych numerem działki 148/... z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową
            |___II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Smogolice, oznaczonej numerem działki 97/2
            |___I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Grabowo, oznaczonych numerem działki 148/... z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową
            |___I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Smogolice, oznaczonej numerem działki 97/2
            |___III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Grzędzice, oznaczonej numerem działki 850/1
            |___I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Grzędzice
            |___II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Grzędzice.
            |___III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Grzędzice.
            |___II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Grzędzice.
            |___I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Grzędzice
            |___III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Grabowo
            |___I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Pęzino
            |___I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie Strachocin
            |___I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Grzędzice
            |___II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Grabowo
            |___II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem niemieszkalnym, położonej w obrębie Witkowo, oznaczonej numerem działki 157/2
            |___II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Lipnik, oznaczonej numerem działki 7/3
            |___I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Grabowo
            |___I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na: sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Lipnik, oznaczonej numerem działki 7/3 o pow. 0,1539 ha.
            |___I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na: sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem niemieszkalnym, położonej w obrębie Witkowo, oznaczonej numerem działki 157/2 o pow. 0,0216 ha.
            |___II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Lipnik, oznaczonej numerem działki 7/3
            |___II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Małkocin, oznaczonej numerem działki 821
            |___II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Smogolice, oznaczonej numerem działki 125
            |___II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Grzędzice, oznaczonej numerem działki 367
            |___II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Grabowo, oznaczonej numerem działki 148
            |___II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA: sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonej w obrębie Grzędzice, oznaczonej numerem działki 371
            |___KOLEJNY III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej, położonej w obrębie Pęzino, oznaczonej numerem działki 13/3
            |___II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Pęzino, oznaczonej numerem działki 223
            |___I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Lipnik.
            |___I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Małkocin.
            |___I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Grzędzice 371
            |___I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Grzędzic
            |___I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Pęzino
            |___I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Grabowo
            |___OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej, położonej w obrębie Pęzino, oznaczonej numerem działki 13/3
            |___OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Smogolice
            |___OGŁOSZENIE O KOLEJNYM III PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONY na sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego nr 2 o powierzchni użytkowej 70,65 m2 w budynku mieszkalno-użytkowym nr 33 w Klępinie.
            |___OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Żarowo, oznaczonej numerem działki 39 o pow. 0,70 ha
            |___I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej, położonej w obrębie Pęzino, oznaczonej numerem działki 13/3 o pow. 1,25 ha
            |___ROKOWANIA po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Lipnik, oznaczonej numerem działki 7/3
            |___II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Żarowo, oznaczonej numerem działki 39
            |___II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej, położonej w obrębie Małkocin, oznaczonej numerem działki 119
            |___II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego nr 2 w budynku mieszkalno-użytkowym nr 33 w Klępine
            |___PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA dzierżawę nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 0,28 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze geodezyjnym 110/2, położona w obrębie ewidencyjnym Rogowo
            |___I PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym oznaczonej numerem działki 203/3, położonej w obrębie Strachocin
            |___II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Lipnik, oznaczonej numerem działki 7/3 o pow. 0,1539 ha
            |___I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Żarowo, oznaczonej numerem działki 39 o pow. 0,70 ha
            |___KOLEJNY IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie SOWNO, oznaczonych numerem działki 305/2 o pow. 0,1693 ha i 90 o pow. 0,22 ha, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.
            |___I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 70,65 m2 w budynku mieszkalno-użytkowym nr 33 ,położnym w obrębie Klępino.
            |___I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej, położonej w obrębie Małkocin, oznaczonej numerem działki 119 o pow. 0,33 ha
            |___ROKOWANIA po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej numerem działki 86/4 o pow. 0,8257 ha, położonej w obrębie Pęzino. 
            |___ROKOWANIA po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej numerem działki 149/10 o pow. 0,0960 ha, położonej w obrębie Grzędzice, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.
            |___I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Lipnik, oznaczonej numerem działki 7/4
            |___I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Lipnik, oznaczonej numerem działki 7/3
            |___OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym przeznaczonym do rozbiórki, oznaczonej numerem działki 121/1 położonej w obrębie Rogowo.
            |___OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej, położonej w obrębie Pęzino, oznaczonej numerem działki 86/4
            |___OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Grzędzice, oznaczonej numerem działki 149/10 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.
            |___OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Grzędzice
            |___OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie SOWNO, oznaczonych numereami działki 90 i 305/2.
            |___OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Grzędzice z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.
            |___OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym przeznaczonym do rozbiórki, oznaczonej numerem działki 121/1, położonej w obrębie Rogowo
            |___KOLEJNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Grabowo
            |___(ODWOŁANY) KOLEJNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Małkocin
            |___(ODWOŁANY) KOLEJNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Smogolice
            |___(ODWOŁANY) KOLEJNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Pęzino
            |___ROKOWANIA na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym przeznaczonym do rozbiórki, oznaczonej numerem działki 121/1 o pow. 0,21 ha, położonej w obrębie Rogowo
            |___II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie SOWNO, oznaczonej numerem działki 90 i 305
            |___II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Grzędzice, oznaczonych numerami działki 371/6-13
            |___I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej, położonej w obrębie Pęzino, oznaczonej numerem działki 86/4
            |___I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Grzędzice, oznaczonej numerem działki 367/12,13,14,15
            |___I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Grzędzice, oznaczonej numerem działki 149/10
            |___I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Trzebiatów, oznaczonej numerem działki 62/2
            |___II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym przeznaczonym do rozbiórki, oznaczonej numerem działki 121/1, położonej w obrębie Rogowo
            |___OGŁOSZENIE: I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Koszewko, oznaczonej numerem działki 2/28, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową
            |___OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA sprzedaż udziału w niezabudowanej nieruchomość oznaczonej numerem działki 92/3 położonej w obrębie Krąpiel
            |___OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym przeznaczonym do rozbiórki, położonej w obrębie Rogowo
            |___OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Grzędzice.
            |___OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Grabowo
            |___OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Małkocin
            |___OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem działki 119 położonej w obrębie Małkocin
            |___OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Pęzino
            |___OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Smogolice
            |___OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie SOWNO
            |___OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Smogolice
            |___OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Grabowo
            |___OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Małkocin
            |___OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA sprzedaż zabudowanej budynkiem byłej sali gimnastycznej nieruchomości położonej w obrębie Grabowo
            |___OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Pęzino
            |___OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem działki 119 o pow. 0,33 ha, położonej w obrębie Małkocin
            |___OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż zabudowanej budynkiem byłej sali gimnastycznej nieruchomości położonej w obrębie Grabowo, oznaczonej numerem działki 148/4
            |___OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej numerem działki 62/2 położonej w obrębie Trzebiatów
            |___OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego na działce 53/1 w obrębie Klępino
            |___OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż: niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie SOWNO, oznaczonej numerem działki 305/2 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.
            |___OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż: niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie SOWNO, oznaczonej numerem działki 90 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.
            |___OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH oo drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Grzędzice
            |___OGŁOSZENIE O PRZETARGU - II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego nr 33/2 działka 53/1 w obrębie Klępino
            |___OGŁOSZENIE O PRZETARGU - II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Trzebiatów, oznaczonej numerem działki 62/2
            |___OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Żarowo, oznaczonej numerem działki 756 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową. - SPRZEDANA
            |___OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH po drugim przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie SOWNO, oznaczonej numerem działki 305/2 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.
            |___OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH po drugim przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie SOWNO oznaczonej numerem działki 90 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową
            |___OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH po drugim przetargu na sprzedaż: zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 48 nieruchomości położonej w obrębie Pęzino oznaczonej numerem działki 79/1 - SPRZEDANA
            |___OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH na sprzedaż niezabudowanych nieruchomościach położonych w obrębie Grzędzice, oznaczonych numerem działek 149/8 , 149/9 , 149/10
            |___I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Trzebiatów
            |___II PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA sprzedaż zabudowanej budynkiem byłej sali gimnastycznej nieruchomości położonej w obrębie Grabowo
            |___II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Żarowo z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową
            |___OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Smogolice
            |___III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanych nieruchomości z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową, położonych w obrębie Grabowo.
            |___II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 48 nieruchomości położonej w obrębie Pęzino, oznaczonej numerem działki 79/1
            |___OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie Grabowo
            |___OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie Smogolice
            |___OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH na sprzedaż niezabudowanych nieruchomościach położonych w obrębie Grzędzice, oznaczonych numerem działek 149/8 , 149/9 , 149/10
            |___OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH na sprzedaż sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie SOWNO, oznaczonej numerem działki 305/2
            |___OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie SOWNO, oznaczonej numerem działki 90
            |___OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH po trzecim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie MAŁKOCIN oznaczonej numerem działki 29/1 o pow. 0,1530 ha z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową
            |___I PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA sprzedaż zabudowanej budynkiem byłej sali gimnastycznej nieruchomości położonej w obrębie Grabowo
            |___I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Żarowo, oznaczonej numerem działki 756 o pow. 0,1589 ha z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową
            |___I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 48 nieruchomości położonej w obrębie Pęzino
            |___II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie GRZĘDZICE
            |___ROKOWANIA w sprawie sprzedaży niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Smogolice
            |___II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie GRABOWO
            |___II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie SOWNO, oznaczonej numerem działki 305/2 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową
            |___ROKOWANIA po trzecim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie MAŁKOCIN, oznaczonej numerem działki 29/1 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.
            |___II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie SOWNO, oznaczonej numerem działki 90 przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową
            |___I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie GRZĘDZICE
            |___I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie KOSZEWKO, oznaczonej numerem działki 2/27
            |___II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Smogolice
            |___I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie SOWNO, oznaczonej numerem działki 305/2
            |___I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie SOWNO, oznaczonej numerem działki 90
            |___I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie KLĘPINO, oznaczonej numerem działki 378/1
            |___I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzdaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Grabowo
            |___III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie MAŁKOCIN
            |___OGŁOSZENIE O PRZETARGU I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY w MIEJSCOWOŚCI SMOGOLICE
            |___OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym nr 25 wraz z pomieszczeniami gospodarczymi, działka nr 189/1 obręb Trzebiatów
            |___II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA: sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie MAŁKOCIN, oznaczonej numerem działki 29/1 o pow. 0,1530 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00050232/3 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.
            |___II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym nr 25 wraz z pomieszczeniami gospodarczymi, działka nr 189/1 obręb Trzebiatów
            |___I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie MAŁKOCIN, oznaczonej numerem działki 29/1 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.
            |___I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie MAŁKOCIN, oznaczonej numerem działki 29/2 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.
            |___I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym nr 25 wraz z pomieszczeniami gospodarczymi, działka nr 189/1 obręb Trzebiatów
            |___OGŁOSZENIE O ROKOWANICH dotyczących sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Sowno, oznaczonej numerem działki 90
            |___OGŁOSZENIE O ROKOWANICH dotyczących sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Sowno, oznaczonej numerem działki 305/2
            |___I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż zabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie KRĄPIEL, oznaczonej numerem działki 3/12
            |___OGŁOSZENIE O ROKOWANICH dotyczących sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Sowno, oznaczonej numerem działki 90
            |___OGŁOSZENIE O ROKOWANICH dotyczących sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Sowno, oznaczonej numerem działki 305/2
            |___II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie SOWNO, oznaczonej numerem działki 90 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.
            |___II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie SOWNO, oznaczonej numerem działki 305/2 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową
            |___Pierwszy przetarg nieograniczony ustny na nieruchomość niezabudowaną położona w obrębie Sowno 350/2
            |___Pierwszy przetarg nieograniczony ustny na nieruchomość niezabudowaną położona w obrębie Sowno 90
            |___Pierwszy przetarg nieograniczony ustny na nieruchomość niezabudowaną położona w obrębie Klępino 48/12
            |___I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY Sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem w trakcie budowy, oznaczonej numerem działki 263/6, o powierzchni 4 998 m2, położonej w obrębie PĘZINO
|___Ogłoszenia / Informacje
      |___Ogłoszenie o publicznym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu
      |___Ogłoszenie o publicznym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu
      |___Ogłoszenie o publicznym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu
      |___OBWIESZCZENIE ZARZĄDU POWIATU STARGARDZKIEGO dotyczące inwestycji drogowej obejmującej przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Stargard Szczeciński, Witkowo, Witkowo Pierwsze, Dolice, granica Powiatu Stargardzkiego
      |___Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński
      |___Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje specjalistów do przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS
      |___Prowadzenie świetlicy środowiskowej
      |___Małe projekty -konkurs nr 2/2009 -LGD Stowarzyszenie WIR Wiejska Inicjatywa
      |___Odnowa i rozwój wsi -konkurs nr 1/2009 -LGD Stowarzyszenie WIR Wiejska Inicjatywa
      |___Dostawa opału do Szkół Gminy Stargard Szczeciński
      |___OGŁOSZENIE PRASOWE
      |___Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w formie półkolonii
      |___Dostawa opału do Szkół Gminy Stargard Szczeciński
      |___Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim poszukuje specjalistów i firm do przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS
      |___Prowadzenie placówek wsparcia dziennego świetlic środowiskowych na terenie Gminy Stargard Szczeciński w miejscowościach Krąpiel, Ulikowo, Strzyżno
      |___DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO OŚRODKA ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ KUCHNIA GMINNA W PĘZINIE
      |___Dostawa opału do Szkół Gminy Stargard Szczeciński
      |___Europejski Fundusz Społeczny
      |___KONKURS OFERT ofert na realizację zadania w 2008 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu
|___Konkursy
      |___Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
      |___Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Stargard w 2018 r.
      |___Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert - rozwój sportu
      |___Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Stargard w 2017 r.
      |___Otwarty konkurs ofert na na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego
            |___Wyniki otwartego konkursu ofert
      |___Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu
      |___Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenie placówek wsparcia dziennego 04.12.2015
      |___Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenie placówek wsparcia dziennego 25.11.2015
PRACA
|___Urząd Gminy
      |___Stanowisko ds. funduszy europejskich w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard
      |___Stanowisko ds. zadań inwestycyjnych w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard (konkurs został rozstrzygnięty)
      |___KONKURS NA STANOWISKO DREKTORA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY STARGARD Z SIEDZIBĄ W KLĘPINIE (konkurs został rozstrzygnięty)
      |___Stanowisko ds. zadań inwestycyjnych w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard (konkurs został rozstrzygnięty)
      |___Stanowisko ds. zadań inwestycyjnych w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard (konkurs został rozstrzygnięty)
      |___Stanowisko ds. gospodarki komunalnej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard (konkurs został rozstrzygnięty)
      |___Stanowisko ds. planowania przestrzennego w Referacie Planowania Przestrzennego (konkurs został rozstrzygnięty)
      |___Stanowisko ds. gospodarki komunalnej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard (konkurs został rozstrzygnięty)
      |___Stanowisko ds. gospodarki komunalnej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard (konkurs nie został rozstrzygnięty)
      |___Stanowisko ds. ochrony środowiska (konkurs został rozstrzygnięty)
      |___Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa (konkurs został rozstrzygnięty)
      |___Stanowisko ds. gospodarki komunalnej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard (konkurs został rozstrzygnięty)
      |___Audytor wewnętrzny (konkurs nie został rozstrzygnięty)
      |___Stanowisko ds. obsługi interesanta w Referacie Organizacyjnym Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Gminy Stargard (konkurs został rozstrzygnięty)
      |___Stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych w Referacie Finansowym Urzędu Gminy (konkurs został rozstrzygnięty)
      |___Stanowisko ds. windykacji należności budżetowych w Referacie Finansowym Urzędu Gminy (konkurs został rozstrzygnięty)
      |___Stanowisko ds. obsługi administracyjnej w Straży Gminnej Gminy Stargard Szczeciński (konkurs został rozstrzygnięty)
      |___Stanowisko ds. gospodarki odpadami i melioracji (konkurs został rozstrzygnięty)
      |___Stanowisko ds. obsługi administracyjnej w Straży Gminnej Gminy Stargard Szczeciński (konkurs został rozstrzygnięty)
      |___Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Stargard Szczeciński (konkurs został rozstrzygnięty)
      |___Strażnik gminny (konkurs został rozstrzygnięty)
      |___Stanowisko ds. zamówień publicznych w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji (konkurs został rozstrzygnięty)
      |___Strażnik gminny (konkurs nie został rozstrzygnięty)
      |___Strażnik gminny (konkurs nie został rozstrzygnięty)
      |___Stanowisko ds. zamówień publicznych w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji (Konkurs został rozstrzygnięty)
      |___Stanowisko ds. infrastruktury komunalnej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard Szczeciński (Konkurs został rozstrzygnięty)
      |___Komendant Straży Gminnej w Urzędzie Gminy Stargard Szczeciński (Konkurs został rozstrzygnięty)
      |___Stanowisko ds. budownictwa w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard Szczeciński. (Konkurs został rozstrzygnięty)
      |___Stanowisko ds. infrastruktury komunalnej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard Szczeciński (Konkurs został rozstrzygnięty)
      |___ Stanowisko ds. infrastruktury komunalnej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard Szczeciński
      |___Stanowisko ds. budownictwa w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard Szczeciński.
      |___Stanowisko ds. budownictwa w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
      |___Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy oraz promocji gminy (Konkurs został rozstrzygnięty)
      |___STANOWISKOKO DYREKTORA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KLĘPINIE (Konkurs nie został rozstrzygnięty)
      |___Stanowisko ds. infrastruktury komunalnej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard Szczeciński (Konkurs został rozstrzygnięty)
      |___Stanowisko ds. infrastruktury komunalnej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard Szczeciński (Konkurs nie został rozstrzygnięty)
      |___Stanowisko ds. infrastruktury komunalnej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard Szczeciński. (Konkurs nie został rozstrzygnięty)
      |___Stanowisko ds. infrastruktury komunalnej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard Szczeciński. (Konkurs nie został rozstrzygnięty)
      |___Stanowisko ds. zamówień publicznych w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji (Konkurs rozstrzygnięty)
      |___Stanowisko ds. utrzymania i rozliczeń infrastruktury technicznej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji (Konkurs rozstrzygnięty)
      |___Stanowisko ds. zamówień publicznych w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji (Konkurs zakończony)
      |___Stanowisko ds. utrzymania i rozliczeń infrastruktury technicznej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji (Konkurs zakończony)
      |___Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa (Konkurs rozstrzynięty)
      |___Stanowisko ds. organizacyjnych, zaopatrzenia i ubezpieczeń majątku (Konkurs rozstrzynięty)
      |___Stanowisko ds. zaliczki alimentacyjnej (Konkurs rozstrzynięty)
      |___Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy oraz promocji gminy (Konkurs rozstrzynięty)
      |___Stanowisko ds. zwrotu podatku akcyzowego i wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (Konkurs rozstrzynięty)
      |___Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych w Referacie Organizacyjnym Spraw Społecznych i Obywatelskich (Konkurs rozstrzynięty)
      |___Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard Szczeciński (Konkurs rozstrzynięty)
      |___Stanowisko ds. windykacji należności podatkowych w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Stargard Szczeciński Szczeciński (Konkurs rozstrzygnięty)
      |___Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy oraz promocji gminy w Wydziale Organizacyjnym, Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Gminy Stargard Szczeciński (Konkurs rozstrzygnięty)
|___Ośrodek Administracyjny Szkół
      |___Inspektor w Ośrodku Administracyjnym Szkół Gminy Stargard
      |___Kierownik Kuchni Gminnej w Pęzinie
      |___Kierownik Kuchni Gminnej w Pęzinie
      |___Konkurs na stanowisko dyrektora SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SOWNIE
      |___Kierownik Kuchni Gminnej w Pęzinie
      |___Konkurs na stanowisko dyrektora SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STRACHOCINIE
      |___Referent w Ośrodku Administracyjnym Szkół Gminy Stargard
      |___Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sownie oraz stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grzędzicach
      |___Konkurs na stanowisko dyrektora GIMNAZJUM GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI
      |___Konkurs na stanowisko dyrektora SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SOWNIE
      |___INSPEKTOR d/s obsługi oświaty (pracownik przyjęty)
      |___Konkurs na stanowisko dyrektora SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STRACHOCINIE
      |___Konkurs na stanowisko dyrektora SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STRACHOCINIE
      |___Konkurs na stanowisko dyrektora SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PĘZINIE I MAŁKOCINIE
      |___Konkurs na stanowisko dyrektora SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRZĘDZICACH
      |___INSPEKTOR d/s zmówień publicznych i systemu oświaty (pracownik przyjęty)
      |___INSPEKTOR ds BHP i remontów szkół (pracownik przyjęty)
      |___Konkurs na stanowisko dyrektora SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SOWNIE (konkurs rozstrzygnięty)
      |___Kasjer w Ośrodku Administracyjnym Szkół gminy Stargard Szczeciński (_PRACOWNIK_PRZYJĘTY_)
      |___Główny Księgowy (_PRACOWNIK_PRZYJĘTY_)
      |___Inspektor ds pracowniczych (_PRACOWNIK_PRZYJĘTY_)
      |___Inspektor (_PRACOWNIK_PRZYJĘTY_)
|___Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
      |___Szkolenie: Trening z doradztwa zawodowego
      |___Szkolenie: Trening psychologiczny
      |___Szkolenie: Sprzedawca- handlowiec z obsługą komputera i kas fiskalnych
      |___Szkolenie: Kurs prawa jazdy kat. B
      |___Szkolenie: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych
      |___Pracownik socjalny (konkurs rozstrzygnięty)
      |___Psycholog
      |___Asystent Rodziny
      |___Stanowisko urzędnicze w sekcji świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (Konkurs rozstrzygnięty)
      |___Stanowisko ds. funduszu alimentacyjnego (Konkurs rozstrzygnięty)
      |___Stanowisko ds. świadczeń i windykacji funduszu alimentacyjnego (Konkurs rozstrzygnięty)
      |___Stanowisko ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Konkurs rozstrzygnięty)
      |___Stanowisko – referent ds. dodatków mieszkaniowych, obsługa systemu komputerowego POMOST (Konkurs rozstrzygnięty)
      |___Stanowisko – referent ds. postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczek alimentacyjnych. (_PRACOWNIK_PRZYJĘTY_)